CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Suspendarea executării hotărârii consiliului local.Expunere de motive.Suplimentarea ordinii de zi a şedinţei. Interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local Suspendare a executării


În fapt, reclamantul a susţinut că la numai 14 zile de la alegerea sa în funcţia de viceprimar al comunei G., judeţul Buzău, în baza hotărârii nr.24 din 19.06.2008, în şedinţa din 5.07.2008 a Consiliului Local al comunei G. a fost adoptată hotărârea nr.26/2008 prin care s-a dispus schimbarea sa din funcţia de viceprimar şi hotărârea nr.27/2008 prin care a fost ales viceprimar consilierul S.S.

Consideră că cele două hotărâri adoptate sunt afectate de nulitate absolută, întrucât proiectele de hotărâri nu sunt însoţite de expunere de motive – conform art.44 alin.2 din O.G. nr.35/2005, suplimentarea ordinii de zi a şedinţei consiliului nu a fost justificată de o problemă cu caracter urgent – conform art.43 alin.1 din Legea nr.215/2001, iar consilierul S.S. nu avea dreptul să participe la deliberare şi adoptarea celor două hotărâri întrucât avea un interes patrimonial – conform art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001.

În drept, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004.

Pârâtul a formulat întâmpinare în temeiul art.115 din Codul de procedură civilă, solicitând pe fond respingerea cererii ca neîntemeiată întrucât alegerea sau schimbarea viceprimarului se face cu votul majorităţii consilierilor fără ca legea să impună şi alte condiţii, eventuala abţinere de la vot a consilierului S.S. trebuia să fie însoţită de abţinerea reclamantului, iar hotărârile contestate au fost deja supuse controlului legalităţii exercitat de I.P. judeţ Buzău.

Prin sentinţa nr. 788 din 20.08.2008 pronunţată de Tribunalul Buzău, s-a admis cererea ca întemeiată dispunându-se suspendarea executării hotărârii nr.26 din 5.07.2008 privind schimbarea din funcţie a viceprimarului D.I., precum şi a hotărârii nr.27 din 5.07.2008 privind alegerea consilierului S.S. în funcţia de viceprimar al comunei G., până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în anularea celor două hotărâri ce face obiectul dosarului nr.3304/114/2008.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut în fapt şi în drept:

În aplicarea prevederilor art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001, prin dispoziţia nr. 270 din 1.07.2008, primarul comunei G. a convocat Consiliul Local al comunei G. în şedinţă extraordinară pentru data de 5.07.2007, având la punctul 2 al ordinii de zi proiectul de hotărâre privind schimbarea preşedintelui de şedinţă S.S.

Urmare comunicării dispoziţiei menţionate, la iniţiativa unui grup de 7 consilieri locali, între care se regăseşte şi consilierul S.S., în şedinţa extraordinară a consiliului din 5.07.2008 s-a aprobat suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâri, unul vizând schimbarea viceprimarului ales şi altul alegerea unui nou viceprimar.

Deşi reclamantul D.I. fusese ales în funcţia de viceprimar prin hotărârea nr.24 din 19.06.2008 a aceluiaşi consiliu (deci cu 14 zile în urmă), prin hotărârea nr.26/2008 adoptată în şedinţa extraordinară din 5.07.2008 s-a dispus schimbarea sa din funcţie, iar prin hotărârea nr.27/2008 adoptată în aceeaşi şedinţă a fost ales viceprimar consilierul S.S. (preşedintele de şedinţă la perioada de referinţă).

S-a apreciat că atât hotărârea nr. 26 din 5.07.2008 privind schimbarea viceprimarului D.I. din funcţie, cât şi hotărârea nr.27 din 5.07.2008 privind alegerea consilierului S.S. în funcţia de viceprimar al comunei G., judeţul Buzău au fost adoptate cu nerespectarea prevederilor imperative ale art.44 alin.2 din O.G. nr.35/2002, ale art.43 alin.1 şi ale art.57 alin.4 din Legea nr.215/2001, pentru următoarele considerente:

1) – Conform prevederilor art.44 alin.2 din O.G.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, „Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă”.

Or, în cauza dedusă judecăţii, examinându-se cele două proiecte de hotărâri privind schimbarea viceprimarului D.I. şi alegerea în funcţia de viceprimar a consilierului S.S. înregistrate sub nr.2165 şi respectiv nr.2167 din 5.07.2008, depuse la filele 28 şi 29 dosar, se constată că nu există nici o expunere în sensul legii, cei 7 consilieri invocând doar temeiul legal, astfel că nu se cunosc considerentele care au fundamentat cele două proiecte de hotărâri.

Motivele care au fundamentat cele două proiecte de hotărâri nu se regăsesc nici în partea expozitivă a hotărârilor contestate. Astfel, în hotărârea nr. 26/2008 s-a consemnat că „ se are în vedere expunerea de motive a unui grup de 7 consilieri locali ai comunei G.” (inexistentă în fapt), iar în hotărârea nr. 27/2008 că „se are în vedere hotărârea nr. _____ privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei G.” (hotărâre fără număr şi neadoptată la momentul înregistrării proiectului).

2) – Potrivit art.43 alin.1 din Legea nr.215/2008, „Suplimentarea ordinii de zi a şedinţelor consiliului local se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare”.

Or, în cauza dedusă judecăţii, introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de hotărâri nu se justifică prin nici o urgenţă, în sensul legii.

Dimpotrivă, o astfel de acţiune constituie pur şi simplu o replică a celor 7 consilieri, ce ţin de aceeaşi apartenenţă politică, la iniţiativa primarului comunei G. de a convoca şedinţa extraordinară a consiliului din 5.07.2008 în vederea schimbării consilierului S.S. din funcţia de preşedinte de şedinţă, astfel cum rezultă din dispoziţia nr.270/1.07.2008 depusă la fila 9 dosar.

3) – Prin art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001, „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, personal are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local”, iar la alineatul 2 al aceluiaşi text de lege se prevede că „Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alineatului 1 sunt nule de drept”.

Or, în cauza dedusă judecăţii, consilierul S.S. nu avea dreptul să participe la deliberare şi nici la adoptarea hotărârilor, întrucât avea un interes personal clar şi evident pentru schimbarea viceprimarului şi alegerea sa în această funcţie, avându-se în vedere indemnizaţia corespunzătoare a funcţiei care este mult mai mare decât cea de consilier, dar şi statutul de viceprimar, (acesta exercitând funcţia de primar al comunei în legislatura anterioară).

În raport de împrejurările expuse, instanţa a apreciat că în litigiul dedus judecăţii operează un caz bine justificat (în sensul adoptării hotărârilor atacate cu încălcarea normelor imperative invocate), astfel că pentru prevenirea unei pagube iminente (în sensul schimbării din funcţie a viceprimarului pe fondul nerespectării legii) se impune suspendarea executării celor două hotărâri atacate, în temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 554/2004, până la soluţionarea acţiunii în anularea hotărârilor ce face obiectul dosarului nr.3304/114/2008.

Nota: prezenta sentinta a ramas irevocabila prin respingerea recursului declarat de parat, conform deciziei nr.1363 din 13.11.2008 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti