Contencios fiscal. Interpretarea clauzelor contractului de prestare de servicii de reclamă şi publicitate, în vederea stabilirii caracterului deductibil al sumelor achitate cu titlu de preţ. Contracte


Prin sentinţa civilă nr. 111/C/13 decembrie 2005 pronunţată de Tribunalul Braşov – secţia comercială şi administrativ şi fiscal în dosar nr. 101/2005 s-a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C.”R.” S.A. în contradictoriu cu intimatele D.G.F.P. Braşov, D.C.F. Braşov, D.G. de A. a M. C., s-a anulat decizia nr.10/26.03.2005, raportul de inspecţie fiscală nr. 2552/23.05.2005 şi dispoziţia nr. 13/19.07.2005 emise de intimate , cu privire la suma de 1.860.000.000 lei .

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut următoarele considerente : În perioada 11.04 . -18.05.2005 la S.C. „R.” S.A. s-a desfăşurat o inspecţie fiscală, în urma căreia a fost întocmit Raportul înregistrat la nr. 2552/23.05.2005.

Din acest raport reiese că echipa de control a considerat cheltuiala de 1.860.000.000 lei, înregistrată de S.C.” R.” S.A. , cheltuială de sponsorizare, nedeductibilă fiscal având în vedere prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea şi a prevederilor art. 21 , pct.4 , lit. e din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal .

Pentru a ajunge la această concluzie , echipa de control a apreciat că , contractul nr. 11 310/ 24.12.2003 încheiat cu C. S. R. nu este contract de prestări servicii ci contract de sponsorizare, având în vedere că potrivit art.5 din Legea nr. 32 /1994 beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii sponsorului şi că, facturile emise lunar de către Club nu sunt completate la rubricile privind cantitate , preţ, iar suma acordată lunar este fixă, indiferent dacă Clubul a avut sau nu meciuri sau a fost în vacanţă.

Acest punct de vedere a fost susţinut şi prin decizia nr. 10/26.08.2005 , dată în soluţionarea contestaţiei.

Din examinarea contractului nr. 11 310 /24.12.2003, instanţa de fond a constatat că acesta are ca obiect prestare de servicii de reclamă şi publicitate de către C. S. R., prin cele trei secţii: handbal, popice şi box, în folosul beneficiarului S.C.” R.” S.A.

Contractul conţine toate clauzele specifice contractului de prestări servicii, astfel încât , chiar dacă există unele similitudini între acesta şi contractul de sponsorizare , nu se poate schimba natura juridică a contractului respectiv.

Fiind un contract de prestări servicii , sumele plătite în baza lui au titlu de preţ şi sunt deductibile fiscal, nefiind aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1994 şi ale art. 21, pct.4 , lit.e din Codul fiscal.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen legal , intimata D.G.F.P. Braşov, în nume propriu şi în calitate de reprezentantă a M. F. P. – A.N.A.F – D.G. a M. C., solicitând modificarea hotărârilor recurate în sensul respingerii acţiunii şi menţinerii deciziei nr. 10/2005 emise de D.G.F.P. – D.C.F. Braşov şi a raportului de inspecţie fiscală , ca temeinice şi legale.

În motivare recurenta a arătat că organul fiscal nu a schimbat natura juridică a contractului încheiat de intimata S.C.”R.” S.A. cu C.S.R. , aşa cum a reţinut instanţa de fond , ci a făcut aplicarea corectă a dispoziţiilor fiscale de la aplicarea cărora intimata a încercat să se sustragă.

Recurenta a precizat că suma de 1.860.000. 000 lei este o cheltuială de sponsorizare şi având în vedere că intimata a înregistrat pierderi la 31.12.2004 aceste sume nu sunt deductibile fiscal.

Intimata S.C.” R.” S.A. a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

În motivare intimata a arătat că instanţa de fond a interpretat în mod corect contractul nr. 11310/24.12.2003 încheiat între C.S.R. şi S.C. „R.” S.A. ca fiind un contract de prestări servicii de reclamă şi publicitate , iar cheltuielile respective sunt deductibile fiscal. Natura contractului este dată de obiectul acestuia precizat în cap. I , art.1.1 şi 1.2 – Prestare de servicii de reclamă şi publicitate.

Chiar dacă intimata a înregistrat la finele exerciţiului financiar pierderi aceasta nu justifică afirmaţia recurentei că a încercat să eludeze prevederile fiscale.

Intimata a menţionat că dispoziţiile Codului Fiscal nu instituie restricţii de a încheia contracte de prestări servicii şi publicitate , indiferent dacă lucrează în profit sau în pierdere.

Examinând cauza prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor art. 3041 Cod procedură civilă instanţa de control judiciar constată că recursul promovat împotriva sentinţei civile nr. 111/C/13 decembrie 2005 a Tribunalului Braşov este nefondat.

Instanţa de fond a reţinut în mod corect că obiectul contractului nr. 11 310/24.12.2003 încheiat între intimata reclamantă S.C. „R.” S.A. şi C. S. R este prestarea de servicii de reclamă şi publicitate

Potrivit art. 977 interpretarea contractelor se face după intenţia comună a părţilor contractante. Părţile, de comun acord, au stabilit că obiectul contractului nr. 11310/24.12.2004 îl constituie prestarea de servicii de reclamă şi publicitate. Natura contractului nu poate fi schimbată având în vedere că obiectul a fost bine determinat de părţi.

Pe cale de consecinţă în speţă nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizările, modificată prin Legea nr. 414/2002 şi nici dispoziţiile art. 21 pct.4 lit.p din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

Curtea a constatat că instanţa de fond în mod corect a reţinut că sumele achitate în baza contractului nr. 11310/24.12.2003 reprezintă preţul pentru serviciile de reclamă şi publicitate prestate de C.S.R. şi prin urmare sunt deductibile fiscal.

Faţă de aceste considerente, Curtea a respins ca nefondat recursul declarat de recurenta D.G.F.P. în nume propriu şi în calitate de reprezentantă în teritoriu a MFP – A.N.A.F. – D.G. de A. a M.C. împotriva sentinţei civile nr. 111/C din 13 decembrie 2006 , pronunţate de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 101/AF/2005.

( Decizia nr. 69/R din 28 martie 2006 )