Contestaţie act administrativ fiscal – Fond Acte ale autorităţilor publice


TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

-COMPLET SPECIALIZAT AMDINISTRATIV ŞI

FISCAL-

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 235/CF

Obiectul: contestaţie act administrativ fiscal – Fond

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea introdusă la data de 15.02.2007, înregistrată la Tribunalul Argeş

sub nr.569/109/2007, reclamanta SC R. I.R. SRL a chemat în judecată D. G. A F.

P.Argeş pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea

raportului de inspecţie fiscală nr.12082/28.06.2006, a deciziei de impunere

nr.215/28.06.2006 şi a deciziei nr.45/11.08.2006, obligarea pârâtei la recunoaşterea

caracterului deductibil al sumei de 26.045 lei şi obligarea acesteia la restituirea sumei

respective, cu titlu de TVA, arătând următoarele:

respective, cu titlu de TVA, arătând următoarele:

respective, cu titlu de TVA, arătând următoarele:

Prin raportul de inspecţie fiscală nr.12082/28.06.2006(f.10-26) s-a reţinut în

sarcina sa că în luna februarie 2006 nu a respectat dispoziţiile art.145 alin.3 şi 8,

art.21 lit.m din Codul fiscal şi nu are dreptul de deducere a TVA în sumă de 26.045

lei, cuprinsă în factura fiscală nr. AGYDI9965481PJ/28.02.2006(f.50) emisă de SC

A. D. SA, deoarece nu a făcut dovada prestării serviciilor “Dezvoltare proiect

CKD”.

A fost emisă decizia de impunere nr.215/28.06.2006(f.73-74) pentru această

sumă.

sumă.

sumă.

A formulat contestaţia nr.276/19.07.2006(f.31-33), respinsă de pârâtă prin

decizia nr.45/11.08.2006(f.34-39).

Refuzul acordării dreptul de deducere a TVA în sumă de 26.045 lei este

neîntemeiat deoarece între ea şi SC A. D. SA s-a încheiat un contract de prestări

neîntemeiat deoarece între ea şi SC A. D. SA s-a încheiat un contract de prestări

neîntemeiat deoarece între ea şi SC A. D. SA s-a încheiat un contract de prestări

servicii nr.3/10.01.2005(f.41-46), având ca obiect, printre altele, , potrivit art.1.2.

“Dezvoltare proiect CKD”, constând în punerea la punct de instrumente şi

“Dezvoltare proiect CKD”, constând în punerea la punct de instrumente şi

“Dezvoltare proiect CKD”, constând în punerea la punct de instrumente şi

mijloace necesare desfăşurării activităţii de CKD şi a demarării proiectelor CKD din

mijloace necesare desfăşurării activităţii de CKD şi a demarării proiectelor CKD din

mijloace necesare desfăşurării activităţii de CKD şi a demarării proiectelor CKD din

Rusia, Maroc şi Columbia, contractul fiind modificat prin actul adiţional

Rusia, Maroc şi Columbia, contractul fiind modificat prin actul adiţional

Rusia, Maroc şi Columbia, contractul fiind modificat prin actul adiţional

nr.1/12.06.2006(f.47-49).

Dovada efectuării prestaţiilor a făcut-o cu procesul verbal de recepţie a

Dovada efectuării prestaţiilor a făcut-o cu procesul verbal de recepţie a

Dovada efectuării prestaţiilor a făcut-o cu procesul verbal de recepţie a

acestora din 27.02.2006(f.27), prin care s-a stabilit suma ce o datorează

prestatorului.

prestatorului.

prestatorului.

Prin acţiunea introdusă la data de 27.02.2007, înregistrată la Tribunalul Argeş

sub nr.645/109/2007, reclamanta SC R. I. R. SRL a chemat în judecată D.G. A F.

P. Argeş pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea

P. Argeş pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea

raportului de inspecţie fiscală nr.12211/7.07.2006, a deciziei de impunere

nr.229/7.07.2006 şi a deciziei nr.48/23.08.2006, obligarea pârâtei la recunoaşterea

caracterului deductibil al sumei de 26.048 lei şi obligarea acesteia la restituirea sumei

Prin raportul de inspecţie fiscală nr.12211/7.07.2006(f.24-37) s-a reţinut în

sarcina sa că în luna martie 2006 nu a respectat dispoziţiile art.145 alin.3 şi 8, art.21

lit.m din Codul fiscal şi nu are dreptul de deducere a TVA în sumă de 26.048 lei,

cuprinsă în factura fiscală nr. AGYDI9967784PJ/28.03.2006(f.48) emisă de SC A.

D. SA, deoarece nu a făcut dovada prestării serviciilor “Dezvoltare proiect CKD”.

D. SA, deoarece nu a făcut dovada prestării serviciilor “Dezvoltare proiect CKD”.

A fost emisă decizia de impunere nr.229/7.07.2006(f.18-20) pentru această

A formulat contestaţia nr.275/19.07.2006(f.21-23), respinsă de pârâtă prin

decizia nr.48/23.08.2006(f.12-17).

Refuzul acordării dreptul de deducere a TVA în sumă de 26.048 lei este

servicii nr.3/10.01.2005, având ca obiect, printre altele, , potrivit art.1.2.

servicii nr.3/10.01.2005, având ca obiect, printre altele, , potrivit art.1.2.

nr.1/12.06.2006.

nr.1/12.06.2006.

acestora din 27.03.2006(f.47), prin care s-a stabilit suma ce o datorează

Prin acţiunea introdusă la data de 6.03.2007, înregistrată la Tribunalul Argeş

sub nr.730/109/2007, reclamanta SC R. I. R. SRL a chemat în judecată D. G. A F.

raportului de inspecţie fiscală nr.12213/7.07.2006, a deciziei de impunere

nr.230/7.07.2006 şi a deciziei nr.53/4.09.2006, obligarea pârâtei la recunoaşterea

caracterului deductibil al sumei de 25.801 lei şi obligarea acesteia la restituirea sumei

Prin raportul de inspecţie fiscală nr.12213/7.07.2006(f.17-29) s-a reţinut în

sarcina sa că în luna aprilie 2006 nu a respectat dispoziţiile art.145 alin.3 şi 8, art.21

lit.m din Codul fiscal şi nu are dreptul de deducere a TVA în sumă de 25.801 lei,

cuprinsă în factura fiscală nr. AGYDI9969963PJ/27.04.2006(f.37) emisă de SC A.

A fost emisă decizia de impunere nr.230/7.07.2006(f.30-32) pentru această

A formulat contestaţia nr.277/19.07.2006(f.33-35), respinsă de pârâtă prin

decizia nr.53/4.09.2006(f.11-16).

Refuzul acordării dreptul de deducere a TVA în sumă de 25.801 lei este

acestora din 26.04.2006(f.36), prin care s-a stabilit suma ce o datorează

Aceste facturi au mai făcut obiectul altor controale, care nu au constatat

deficienţe şi i-au recunoscut dreptul de deducere a TVA.

Dreptul la deducerea TVA este reglementat de Codul fiscal potrivit art.145

alin.8, cerinţe în care se încadrează, prestaţiile fiind efectuate, facturate şi achitate.

Organul fiscal nu a contestat valabilitatea facturii emisă de SC A. D. SA,

astfel că solicitarea altor documente, decât factura, devize de lucrări, documente din

care să rezulte în detaliu prestaţiile efectuate este nelegală.

Pârâta, prin întâmpinarea formulată(f.59-63), a solicitat respingerea acţiunii

arătând că reclamanta nu are dreptul la deducerea TVA în sumă de 26.045 lei,

26.048 lei şi 25.801 lei deoarece nu s-a făcut dovada cu documente cu privire la

realizarea obiectivului “Dezvoltare proiect CKD” de către SC A. D. SA, factura şi

procesul verbal de recepţie nefiind suficiente.

Organul fiscal şi-a motivat refuzul acordării dreptului de deducere a TVA pe

dispoziţiile art.21 alin.4 lit.m, art.145 alin.3 şi 8 din Codul fiscal, art.48 gin

H.G.nr.44/2004.

Reclamanta, în dovedirea susţinerilor sale, a depus înscrisuri(f.99-158).

Pârâta, la rândul ei a depus înscrisuri(f.67-98.

Instanţa prin încheierea de şedinţă din 7.05.2007(f.64) a dispus conexarea

dosarelor nr.645/109/2007 şi 730/109/2007, reţinând că obiectul cauzei este

acelaşi, acordarea dreptului de deducere a TVA, cu acelaşi probatoriu, diferind doar

luna pentru care se solicită.

În cauză, a fost efectuată o expertiză contabilă, rezultatul acesteia fiind

consemnat la filele 222-226, cu anexe, fila 227-276, cu completare, fila 310-313 iar

răspunsul la obiecţiuni la filele 324-326, cu anexe, fila 327-349.

Analizând probele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine

următoarele:

Potrivit art.145 alin.3 lit.a din Codul fiscal, dacă bunurile şi serviciile

achiziţionate sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile, orice

persoană impozabilă înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată are dreptul

să deducă datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-

au fost livrate sau urmează să îi fie livrate, şi pentru prestările de servicii care i-au

fost prestate ori urmează să îi fie prestate de o altă persoană impozabilă.

La alin.8 lit.a, al aceluiaşi articol, se prevede că pentru exercitarea dreptului de

deducere a , orice persoană impozabilă trebuie să justifice

dreptul de deducere, în funcţie de felul operaţiunii, cu unul din următoarele

documente: a) pentru taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată, aferentă

bunurilor care i-au fost livrate sau urmează să îi fie livrate, şi pentru prestările de

servicii care i-au fost prestate ori urmează să îi fie prestate de o altă persoană

impozabilă, cu factură fiscală, care cuprinde informaţiile prevăzute la art. 155 alin.

(8), şi este emisă pe numele persoanei de către o persoană impozabilă înregistrată ca

plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Beneficiarii serviciilor prevăzute la art. 150

alin. (1) lit. b) şi art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt înregistraţi ca plătitori de taxă pe

valoarea adăugată, justifică taxa dedusă, cu factura fiscală, întocmită potrivit art. 155

alin.4 iar la alin.9 că prin normele de aplicare a prezentului titlu, se prevăd situaţiile

în care se poate folosi un alt document decât cele prevăzute la alin. (8), pentru a

justifica dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată.

La art.21 alin.4 lit.m din Codul fiscal se prevede că următoarele cheltuieli nu

sunt deductibile: m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă

sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea

prestării acestora în scopul desfăşurării activităţii proprii şi pentru care nu sunt

încheiate contracte.

În aplicarea acestor dispoziţii, prin pct.48 din H.G.nr.44/2004 s-a

reglementat că pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management,

consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii trebuie să se îndeplinească

cumulativ următoarele condiţii:

– serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract

care să cuprindă date referitoare la prestatori, termene de execuţie, precizarea

serviciilor prestate, precum şi tarifele percepute, respectiv valoarea totală a

contractului, iar defalcarea cheltuielilor de această natură să se facă pe întreaga

durată de desfăşurare a contractului sau pe durata realizării obiectului contractului;

prestarea efectivă a serviciilor se justifică prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de

recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale

corespunzătoare;

– contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin

specificul activităţilor desfăşurate.

Prin Ordinul MFP nr.1850/2004, în aplicarea Legii contabilităţii nr.82/1991,

au fost reglementate registrele şi formularele financiar-contabile utilizate în

contabilitate, printre care şi notele de recepţie.

În cazul prestaţiilor de servicii ce implică realizarea de lucrări, la procesul

verbal de recepţie trebuie anexată lucrarea executată, arătându-se în ce constă

aceasta, precum şi numărul paginilor acesteia, piese scrise şi desenate dacă este

cazul.

Lucrarea trebuie să se regăsească faptic la compartimentul beneficiarului care

o utilizează.

Între reclamantă şi SC A. D. SA s-a încheiat un contract de prestări servicii

sub nr.03/10.01.2005(f.41-46) având ca obiect, printre altele, art.1.2.”dezvoltarea

proiectului CKD”.

Pentru lunile februarie, martie şi aprilie 2006 au fost întocmite procesele

verbale din 27.02006, 27.03.2006 şi 26.04.2006, acte în care au fost consemnate

activităţile desfăşurate de SC A. D. SA, descrierea acestora fiind făcută generic, fără

ca la actul încheiat să fie anexate documente care să justifice aceste prestaţii.

Organul fiscal a dedus din factura fiscală nr.AGYDI9965481PJ/28.02.2006

TVA în sumă de 26.045 lei, din factura nr.AGYDI9967784PJ/28.03.2006 suma de

26.048 lei iar din factura nr.AGYDI9969963PJ/21.07.2006 suma de 25.801 lei

aferentă acestui proiect, pe considerentul că nu există documente justificative în

acest sens, stabilind că petenta nu are dreptul la deducerea acestora.

Măsura dispusă de organul fiscal este temeinică şi legală.

Din expertiza contabilă efectuată în cauză, fila 224, rezultă că reclamanta are

un singur angajat, cu timp limitat, deoarece toate lucrările ce fac obiectul de

activitate al acesteia s-au executat ca prestaţii iar valoarea acestora se stabileşte pe

bază de tarife întocmite de prestator, prin bugetul de cheltuieli anuale.

A mai menţionat expertul că toate cheltuielile au fost efectuate şi sunt

înregistrate în evidenţa contabilă a SC A. D. SA, la factură fiind anexate

documentele menţionate în contract.

Concluzia expertului, pe care instanţa nu şi-o însuşeşte, este că reclamanta

are dreptul la deducerea TVA în sumelor de 26.045 lei, 26.048 lei şi 25.801 lei,

pretinse prin acţiune.

În structura SC A. D. SA funcţionează D. C. de G. CKD(f.100), D. F.

CKD(f.101), D. E. L. CKD(f.104), UEL Administraţie Vânzări CKD(f.119),

direcţii în care îşi desfăşoară activitatea salariaţi cetăţeni români şi străini, expatriaţi,

potrivit terminologiei folosite de SC A. D. SA.

Devizul de cheltuieli “Prestaţii Dezvoltare Proiect CKD”, pentru anii 2005 şi

2006 a fost stabilit de SC A. D. SA prin luarea în considerare a cheltuielilor totale

anuale, defalcate lunar, ce îi revin pentru fiecare salariat expatriat(f.102-103).

Potrivit fişelor de post(f.105-120), salariaţii din aceste structuri răspund în

cadrul SC A. D. SA de contractarea şi comercializarea pieselor şi accesoriilor auto

în regim CKD, inclusiv de eventualele reclamanţii, etc..

Salariaţi din cadrul acestora răspund atât de activitatea de comercializare în

regim CKD din cadrul SC A. D. SA, cât şi pentru reclamantă, potrivit contractului

de prestări servicii nr.3/2005.

Această situaţie este confirmată şi de expertiză, care reţine că reclamanta are

un singur salariat, angajat cu timp limitat.

Practic, reclamanta îşi realizează obiectul de activitate din statut în baza

contractul de prestări servicii încheiat cu SC A. D. SA, ceea ce duce la concluzia că

aceasta nu dispune de salariaţi care să lucreze efectiv pentru ea, documentele fiind

întocmite formal pe numele ei, pentru a justifica existenţa acesteia şi dreptul la

rambursarea TVA.

Funcţionarea acestei societăţi, în condiţiile în care întreaga activitate este

prestată de SC A. D. SA, încarcă inutil costurile şi preţurile produselor

comercializate şi afectează utilizatorul final, cumpărătorul.

Reclamanta nu are dreptul la deducerea şi rambursarea TVA .

Faţă de considerentele reţinute, acţiunea reclamantei va fi respinsă ca

neîntemeiată.

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta SC R. I. R. S.R.L. formulată în

contradictoriu cu pârâtul M. F. P. – D. G. A F.P. ARGEŞ, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de comunicare.Pronunţată în şedinţă publică azi 24

aprilie 2008 la Tribunalul Argeş – Secţia Civilă-complet specializat contencios

administrativ şi fiscal.

Irevocabilă prin decizia nr. 707/RC a Curţii de APEL Piteşti – respinge

recursul ca nefondat

1