Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor. Termenul pentru formularea contestaţiei curge de la data publicării tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Decădere


Potrivit Legii nr. 85/2006, debitorul, creditorii şi orice altă persoană interesată vor putea să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/ lichidator în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate. Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de (BPI) a tabelului preliminar.
Nu pot fi primite apărările care afirmă că momentul de pornire al termenului este data la care debitoarea a luat cunoştinţă de existenţa şi conţinutul tabelului preliminar. Legea stabileşte în cazul dat un alt moment constitutiv ca punct de pornire al termenului de procedură şi acela curge de la data publicării tabelului în BPI.

Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1672 din 2 martie 2012

Prin sentința civilă nr. 4418 din 5.09.2011 pronunțată de Tribunalul Sălaj s-a respins ca nefondată cererea de repunere în termen formulată de debitorul SC C. SRL Zalău împotriva tabelului preliminar și, pe cale de consecință, s-a respins contestația formulată de debitor împotriva tabelului preliminar.

Pentru a dispune în acest sens, judecătorul sindic a reținut că potrivit art. 73 din Legea nr. 85/2006, debitorul, creditorii și orice altă persoană interesată vor putea să formuleze contestații cu privire la creanțele și drepturile de preferință trecute de administratorul judiciar/ lichidator în tabelul preliminar de creanțe sau înlăturate. Contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar.

Prima instanță a reținut că debitoarea a formulat contestația împotriva tabelului preliminar ulterior împlinirii termenului reglementat de art. 73 din legea insolvenței și a statuat că debitoarea este decăzută din dreptul de a formula contestație. Judecătorul sindic a statuat că cererea de repunere în termen este nefondată, partea nedovedind că a fost împiedicată să exercite calea de atac printr-o împrejurare mai presus de voința sa.

împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamanta, solicitând reformarea sentinței civile nr. 4418 din 5.09.2011 în sensul casării acesteia și trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe.

în susținerea cererii de recurs recurenta a relevat că prima instanță a realizat o greșită aplicare a prevederilor legale incidente în materia analizată, atunci când a reținut că debitoarea este decăzută din dreptul de a formula contestație împotriva tabelului preliminar.

Recurenta susține că interpretarea dată de instanță art. 73 din și art. 103 C. proc. civ. este contrară prevederilor art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

în esență, s-a relevat că tabelul preliminar a fost contestat imediat ce debitoarea a luat cunoștință prin administratorul său cu privire la tabelul preliminar întocmit de administratorul judiciar. Se apreciază că punctul de plecare al termenului pentru exercitarea contestației este data la care administratorul statutar a luat cunoștință de existența și conținutul tabelului preliminar.

Deliberând asupra cererii de recurs, Curtea reține următoarele:

Potrivit art. 73 din Legea nr. 85/2006, debitorul, creditorii și orice altă persoană interesată vor putea să formuleze contestații cu privire la creanțele și drepturile de preferință trecute de administratorul judiciar/ lichidator în tabelul preliminar de creanțe sau înlăturate. Contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar.

Tabelul preliminar a fost publicat în BPI la 21.04.2011. Debitoarea a înregistrat contestația împotriva tabelului preliminar la data de 3 mai 2011. Termenul pentru formularea contestației a fost depășit în speță.

Potrivit art. 103 C. proc. civ., expirarea termenului legal înăuntrul căruia trebuie îndeplinit actul de procedură atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel, sau când partea dovedește că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voința ei.

Pentru ca partea să beneficieze de dispozițiile art. 103 C. proc. civ., trebuie întrunite următoarele condiții: ea trebuie să facă o cerere în acest sens în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării și în același termen se arată motivele care mai presus de voința ei au împiedicat-o să acționeze. Sarcina probațiunii cu privire la împiedicarea de a acționa revine părții care solicită beneficiul art. 103 C. proc. civ.

Prima instanță în mod corect a respins cererea de repunere în termen întrucât debitoarea nu a făcut dovada faptului că a fost împiedicată să acționeze din motive mai presus de voința sa. Legea insolvenței stabilește un termen fix pentru exercitarea dreptului de a formula contestație împotriva tabelului preliminar, iar debitoarea a lăsat să expire acel termen, prin urmare, sancțiunea decăderii era justificată.

Nu pot fi primite apărările recurentei care afirmă că momentul de pornire al termenului este data la care debitoarea a luat cunoștință de existența și conținutul tabelului preliminar. Legea stabilește în cazul dat un alt moment constitutiv ca punct de pornire al termenului de procedură și acela curge de la data publicării tabelului în BPI.

Accesul la justiție poate fi suferi limitări, restricțiile aflate în raport cu instituirea unor termene procedurale fiind în strânsă corelație cu principiul securității și stabilității raporturilor juridice.

Reținând că restul criticilor evocate de recurent vizează fondul raportului juridic litigios, aspect care nu poate fi antamat câtă vreme recurenta este decăzută din dreptul de a contesta tabelul preliminar, Curtea, întemeiat pe dispozițiile art. 312 C. proc. civ., a respins ca nefondat recursul declarat de debitoarea SC C. SRL.

(Judecător Simona Al Hajjar)