Contestaţie în anulare. Excepţie de nelegalitate a unui act administrativ invocată în cadrul contestaţiei în anulare. Condiţii de admisibilitate


*

C. proc. civ., art. 317 alin. (1) Legea nr. 554/2004, art. 4 alin. (1)

Cei supuşi procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului vor fi citaţi în faţa instanţei prin administratorul judiciar ori, după caz, prin lichidatorul judiciar.

Excepţia de nelegalitate a unui act administrativ, invocată pentru prima dată In cadrul contestaţiei în anulare, contravine dispoziţiilor art 317 alin. (1) C. proc. civ. şi ale art 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.

Decizia nr. 169/R din 27 iunie 2006 – B.M.G.

Curtea de Apel Braşov, Secţia administrativ şi fiscal a respins excepţia lipsei calităţii procesuale a Oraşului P. prin Primar, a admis recursul pârâtului Oraşul P. prin Primar împotriva sentinţei civile nr. 371/C din 26 aprilie 2005 a Tribunalului Braşov, Secţia comercială şi de contencios administrativ, pe care a modificat-o în sensul că s-a dispus respingerea acţiunii reclamantei SC. M.G. S.R.L., în contradictoriu cu Oraşul P., prin Primar.

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa a reţinut că în cauză a fost invocată excepţia lipsei calităţii procesuale de a formula recurs a Oraşului P. prin Primar, excepţie care a fost respinsă întrucât indicarea ca recurentă a Primăriei, reprezentată prin Primar, s-a făcut din eroare.

Asupra recursului, Curtea de Apel a constatat că, urmând principiul disponibilităţii părţilor, instanţa de fond a judecat pricina în considerarea temeiurilor indicate de reclamantă, circumscrise dispoziţiilor contenciosului administrativ.

Pe acest fundament însă, calificarea unor măsuri luate de către pârât, prin care s-a interzis accesul într-o incintă de exploatare de minereuri ca fiind echivalentă cu un act administrativ, nu a putut fi primită. Suspendarea executării în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ nu poate fi cerută decât în legătură cu acte administrative şi nu cu referire la măsuri faptice, luate în considerarea unor relaţii contractuale.

Pentru aceste considerente, în baza art. 312 C. proc. civ., recursul a fost admis şi hotărârea primei instanţe a fost modificată în sensul respingerii acţiunii privind suspendarea unor măsuri administrative.

împotriva deciziei nr. 165/R/12 iulie 2005 Curţii de Apel Braşov a formulat contestaţie în anulare contestatoarea S.C. M. S.R.L., în baza art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., iar în dezvoltarea motivelor contestaţiei se invocă neîndeplinirea procedurii de citare cu recurenta, deoarece împotriva recurentei s-a deschis între timp procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995, astfel că aceasta trebuia citată prin administratorul judiciar.

S-a mai invocat excepţia de nelegalitate a hotărârii Consiliului Local nr. 81/28 decembrie 2004, respectiv nr. 40/24 aprilie 2004 şi anularea acestora.

Pe fondul cauzei s-a arătat că măsurile administrative luate de Primarul Oraşului P. echivalează cu actul administrativ în sine, acestea fiind în totalitate nelegale, în condiţiile în care cariera de diatomit şi implicit resursele minerale în speţă aparţin Statului Român, aşa cum prevede Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completărilor ulterioare.

La dosar a depus întâmpinare intimatul Oraşul P. prin Primar, prin care solicită respingerea contestaţiei în anulare. Contestatoarea a mai depus la dosar note scrise şi precizare de acţiune prin care arată că societăţii comerciale nu i s-a ridicat dreptul de administrare, iar toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare se suspendă de Ia data de 21 martie 2005.

Curtea a reţinut următoarele:

Contestatoarea şi-a întemeiat contestaţia în anulare pe baza dispoziţiilor art. 317 alin. (1) C. proc. civ., care prevăd că hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare când procedura de chemare în judecată a părţii, pentru ziua când s-a judecând pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii. Aceasta susţine că la judecata recursului nu a fost citată legal prin administratorul judiciar care a fost desemnat prin sentinţa civilă nr. 208/Sind/21 martie 2005, însă susţinerile acesteia se constată a fi nefondate.

La judecarea recursului, recurenta S.C. M.G. S.R.L. a fost citată prin administratorul judiciar S.C. B. S.R.L., care a fost desemnat de către judecătorul-sindic prin sentinţa civilă nr. 208/Sind/2l martie 2005, aceasta fiind reprezentantă în proces şi de avocat.

Ca atare, au fost respectate dispoziţiile procedurale reglementate de art. 87 pct. 5 C. proc. civ., care prevăd că cei supuşi procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului vor fi citaţi prin administratorul judiciar ori, după caz, prin lichidatorul judiciar.

In aceste condiţii, se poate constata că motivul invocat de contes-tatoare, referitor la nelegala sa citare la judecarea recursului, este nefondată.

Condiţia de admisibilitate a contestaţiei în anulare nefiind astfel îndeplinită, celelalte motive referitoare la fondul recursului, precum şi cele arătate în notele scrise şi precizarea de acţiune, nu mai pot fi analizate.

Contestatoarea a invocat excepţia de nelegalitate a hotărârilor Consiliului Local al Oraşului P., nr. 40 din 24 aprilie 2003 şi respectiv nr. 81 din 28 decembrie 2004, însă se constată că excepţia este invocată pentru prima dată în această cale extraordinară de atac, situaţie care contravine dispoziţiilor art. 317 alin. (1) C. proc. civ., deoarece motivele pe care se sprijină contestaţia în anulare trebuie să nu fi fost invocate prin căile ordinare de atac. Contestaţia în anulare devine admisibilă numai în cazul în care motivele au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanţa le-a respins, fără a fi judecat în fond cauza, ceea ce nu este cazul în speţă.

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, legalitatea unui act administrativ poate fi cercetată în cadrul unui proces privind soluţionarea litigiului pe fond, or, în speţă, Curtea de Apel a fost sesizată cu contestaţie în anulare, ca şi cale extraordinară de atac.

Faţă de aceste considerente, Curtea a respins contestaţia în anulare.