Contestatie la executare. Caracterul nedefinitiv al titlului executoriu. Anularea actelor de executare subsecvente. Executarea silită


Anularea actelor de subsecvente.

art. 172, art. 174 alin. 3, art. 205, art. 207C. proc. fiscala

(s. c. nr. 4028/10.06.2008)

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 02.11.2007, sub nr. 9177/311/2007, P. D. a formulat, in

contradictoriu cu intimata, Administratia Finantelor Publice Slatina, contestatie impotriva actelor de executare silita

emise impotriva sa, solicitand constatarea nulitatii titlului in temeiul caruia s-a inceput executarea si pe cale de

consecinta anularea tuturor actelor de executare silita indeplinite in cauza, respectiv a somatiei nr. 28300100041880/

27.07.2007, a titlului executoriu nr. 28300100051240/27.07.2007, a titlului executoriu nr. 28300100051241/27.07.2007 si a

deciziei nr. 37973/30.07.2007, cu suspendarea executarii silite in temeiul art. 403 C. proc.civ.

În motivarea cererii, contestatorul a aratat ca, la data de 24.10.2007, a luat cunostinta despre decizia nr. 147/22.06.2007

pentru angajarea raspunderii silite asupra sa, in solidar cu A. A. pentru suma de 13570 lei, reprezentând obligatii de plata

ale SC P. PC SRL fata de bugetul general consolidat al statului, decizie nelegala in conditiile in care numitul A. A. a

devenit la 18.10.2006 unic asociat al acesteia, asumându-si toate obligatiile.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea pe fond a contestatiei, întrucât împotriva deciziei nr.

147/22.06.2007 trebuia parcursa o alta cale speciala pusa la dispozitie de art. 174 si 176 din Codul de procedura fiscala,

respectiv contestarea acesteia la organul care a emis-o si ulterior la Tribunalul Olt, ca instanta de

administrativ, procedura ce nu a fost urmata de catre contestator.

Analizându-se actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

In fapt, la data de 22.06.2007 s-a emis de catre intimata decizia nr. 147 prin care se angaja raspunderea solidara pentru

suma de 13.570 lei asupra asociatilor P. D. si A. A. pentru obligatii de plata la bugetul consolidat al statului ale

debitoarei, SC P. PC SRL Slatina. Ulterior, in temeiul acestei decizii, s-a emis somatia de plata nr. 28300100041880/

27.07.2007l, titlul executoriu nr.28300100051240/27.07.2007, titlul executoriu nr. 28300100051241/27.07.2007 si decizia nr.

37973/30.07.2007.

Potrivit art. 172 alin. 1 si 3 C. proc. fiscala pot face obiect al contestatiei la executare orice act de executare efectuat

cu încalcarea prevederilor Codului de procedura fiscala, refuzul organelor de executare de a îndeplini un act de executare

in conditiile legii si titlul executoriu.

In functie de obiectul contestatiei la executare, aceasta a fost clasificata de doctrina in: contestatie la executare

propriu-zisa, când are ca obiect executarea silita însasi si orice act de executare si contestatie la titlu, atunci când

aceasta vizeaza titlul executoriu.

In ceea ce priveste contestatia la titlu, art. 172 alin. 3 C. proc. fisc. dispune: “contestatia poate fi facuta si împotriva

titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarâre data de o

instanta judecatoreasca sau de alt organ de jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura

prevazuta de lege”.

Prin urmare, pentru a se putea introduce contestatie la titlu, acesta trebuie sa îndeplineasca doua conditii cumulativ: sa nu

fie o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ de jurisdictional, respectiv pentru contestarea lui sa nu

existe o alta procedura prevazuta de lege.

In cauza, titlul executoriu care a stat la baza declansarii executarii silite împotriva debitorului P. D. este reprezentat

de decizia nr. 147/22.06.2007 de atragere a raspunderii solidare, decizie ce nu poate fi contestata direct in cadrul

contestatiei reglementate de art. 172 C. proc. fisc., ci in conditiile art. 205 din acelasi act normativ, cu respectarea

termenului de 30 de zile prevazut de art. 207, prin contestatie adresata directiei generale din care face parte organul

emitent, împotriva solutiei date de aceasta putându-se formula contestatie la tribunal – sectia contencios administrativ,

conform dispozitiilor Legii nr. 554/2004.

Aceasta a fost de altfel si procedura urmata de contestator.

Astfel, prin decizia nr.319/16.11.2007 DGFP Olt a respins contestatia sa ca tardiv formulata, insa aceasta a fost anulata

de Tribunalul Olt prin decizia nr. 191/07.03.2008, pentru ca organul fiscal sa procedeze la solutionarea pe fond a

contestatiei formulata de petent împotriva deciziei nr. 147/22.06.2007 de atragere a raspunderii solidare.

Întrucât, pentru contestarea titlului executoriu reprezentat de decizia nr. 147/22.06.2007, legea a instituit o procedura

speciala, care, dupa cum s-a aratat, a si fost utilizata de catre contestator, capatul de cerere privind anularea acesteia

a fost respins de instanta ca inadmisibil.

Insa, dat fiind ca titlul executoriu ce a stat la baza executarii silite pornite împotriva contestatorului nu a avut

caracter definitiv si, prin urmare, nu poate justifica actele de executare ce i-au urmat, respectiv somatia de plata

nr. 28300100041880/27.07.2007, titlul executoriu nr. 28300100051240/27.07.2007, titlul executoriu nr. 28300100051241/

27.07.2007 si decizia nr. 37973/30.07.2007, acestea au fost anulate de instanta ca nelegale, potrivit art. 174 alin. 3 C.

proc. fisc., câta vreme scopul care trebuie urmarit nu poate fi decât acela de a salvgarda drepturile si interesele

legitime ale contribuabilului, vatamate prin emiterea unor acte nelegale, a caror existenta si valabilitate sunt strict

determinate de chiar titlul executoriu care, in prezent, nu este definitiv, facând obiectul cercetarii asupra fondului.