Contestaţie la tabelul preliminar. Cererea creditorului de a fi înscris în tabelul preliminar cu o creanţă afectată de o condiţie


Cererea creditorului de a fi înscris în tabelul preliminar cu o creanţă afectată de o condiţie trebuie analizată împreună cu documentaţia depusă, de administratorul judiciar şi instanţă.
Considerentele instanţei de fond, precum că doar o expertiză ce s-ar efectua în dosarul având ca obiect pretenţii – daune materiale şi morale – „ar tranşa definitiv litigiul”, constituie de fapt o nemotivare a contestaţiei formulate de creditor, o lipsă de analiză atât a acesteia, cât şi a actelor depuse.

Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 618 din 17 aprilie 2012

Prin contestația înregistrată la data de 9.06.2011 în dosarul nr. 279/110/2011 al Tribunalului Bacău, SC N. 2000 SRL a contestat tabelul preliminar al creanțelor debitoarei SC S.P. SRL.

în motivarea contestației s-a arătat că se solicită modificarea tabelului preliminar, admiterea creanței și înscrierea creditorului chirografar SC N. 2000 SRL în tabloul creditorilor împotriva debitoarei SC S.P. SRL, ca o consecință a reluării procedurii judiciare ce face obiectul dosarului de daune nr. 23805/3/2006 al Tribunalului București, Secția a IV-a civilă, cu consecința menținerii tuturor dispozițiilor procedurale dispuse în dosar; obligarea SC S.P. SRL la plata daunelor-interese în cuantum estimat provizoriu la suma de 4.550.000 RON reprezentând cuantumul daunelor-interese materiale și morale aferente actelor de contrafacere săvârșite de către debitoare și a cheltuielilor de judecată.

Mai arată contestatoarea că anterior deschiderii procedurii insolvenței, SC S.P. SRL a săvârșit fapte ilicite generatoare a prejudiciului în patrimoniul SC N. 2000 SRL; creanța SC N. 2000 SRL, ca rezultat al faptei ilicite, este certă și anterioară deschiderii procedurii insolvenței, urmând a fi evaluată pe calea prezentei contestații.

Din actele și lucrările dosarului, instanța a reținut următoarele:

Prin încheierea din data de 2.02.2011 pronunțată în dosarul nr. 279/110/2011 al Tribunalului Bacău s-a admis cererea debitoarei și s-a deschis procedura insolvenței față de SC S.P. SRL.

Prin încheierea din 30.03.2011 s-a aprobat raportul administratorului judiciar I. SPRL și s-a deschis procedura falimentului.

La data de 28.03.2011 s-a înregistrat la dosar cererea de înscriere a creanței, formulată de SC N. 2000 SRL.

Administratorul judiciar nu a înscris creanța motivat de aspectul că nu este certă, lichidă și exigibilă.

Prin urmare, creditorul trebuie să dețină o creanță supra averii debitoarei în baza căreia să solicite în mod întemeiat înscrierea în tabelul de creanțe al debitoarei.

în sprijinul dovedirii caracterului cert al creanței, contestatoarea recurentă a invocat existența pe rolul Tribunalului București a unui dosar având ca obiect daune morale și materiale.

Prin contestația înregistrată în acest dosar contestatoarea a solicitat instanței să constate faptul că aceasta a suferit un prejudiciu prin actele de contrafacere săvârșite de debitoarea falită.

în opinia instanței argumentele contestatoarei sunt total neîntemeiate.

Astfel, doar o expertiză efectuata în dosar ar putea tranșa într-o manieră neechivocă litigiul dintre părți și ar putea întemeia caracterul cert al vreunei creanțe.

însă aceasta expertiză constituie doar un mijloc de probă ce ar putea fi utilizat pentru dovedirea temeiniciei unei acțiuni în pretenții împotriva debitoarei a cărei finalitate depinde însă de întregul probatoriu administrat.

O cerere având ca obiect pretenții – daune morale și materiale – are ca obiect realizarea unui drept împotriva debitoarei.

Prin urmare, existența și întinderea acestei creanțe urma a fi stabilită cu prilejul soluționării contestației.

Mai mult, conform art. 64 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, „Creanțele nescadente sau sub condiție la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de prezenta lege”.

în realitate, instanța a reținut că SC N. 2000 SRL nu a făcut dovada deținerii vreunei astfel de creanțe afectată de condiție sau termen, ci se prevalează de existența unui dosar la Tribunalul București.

în aceste condiții, dispozițiile art. 64 alin. (4) din nu sunt incidente în prezenta cauză.

împotriva încheierii pronunțate de Tribunalul Bacău a promovat recurs creditoarea SC. N. 2000 SRL, considerând-o nelegală motivat de faptul că nu s-a făcut o analiză corectă și completă a actelor dosarului, din care rezultă că cererea de a fi înscrisă în tabelul preliminar cu suma de 4.550.000 lei, cât și contestația sunt întemeiate.

Recursul a fost apreciat ca fondat pentru următoarele considerente:

Conform dispozițiilor art. 3 pct. 7 din Legea nr. 85/2006, prin creditor se înțelege persoana fizică sau juridică ce deține un drept de creanță asupra averii debitorului și care a solicitat în mod expres instanței să îi fie înregistrată creanța în tabelul definitiv consolidat de creanțe și care poate face dovada creanței sale față de patrimoniul debitorului, în condițiile prezentei legi.

Conform art. 3 pct. 16 din același act normativ, tabelul preliminar de creanțe cuprinde toate creanțele născute înainte de data deschiderii procedurii, creanțe scadente, sub condiție sau în litigiu.

Instanța de fond nu a avut în vedere prevederile acestui articol, motivând faptul că doar o expertiză ce s-ar efectua în cauza având ca obiect pretenții – daune morale și materiale – „ar tranșa definitiv litigiul” și s-ar realiza dreptul împotriva debitoarei.

Argumentul reținut prin sentința recurată constituie de altfel o nemotivare a contestației; Legea nr. 85/2006 prevede dreptul de înscriere a unei creanțe afectate de o condiție și nu impune doar existența unei hotărâri judecătorești irevocabile, administratorul judiciar având obligația de a verifica toate creanțele și documentele depuse, cu excepția titlurilor executorii – art. 66 alin. (1).

Pe cale de consecință, față de cele mai sus-menționate, instanța, în temeiul art. 312 C.proc.civ., Curtea a admis recursul, a casat sentința și a trimis cauza aceleiași instanțe pentru judecarea pe fond a contestației formulate de recurentul-creditor.

(Judecător Claudia Popescu)