Contestaţie respinsă ca tardivă de către C.N.S.C. în condiţiile O.U.G. nr. 34/2006 modificată. Soluţie legală raportat la conţinutul contestaţiei Licitaţii


O.U.G. nr. 34/2006, art. 2562

În măsura în care contestaţia formulată la C.N.S.C. vizează nelegalitatea documentaţiei de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire prin „licitaţie deschisă”, soluţionarea acesteia pe excepţia tardivităţii, prin raportare la prevederile art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006 modificată, este legală.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia administrativ şi fiscal,

Decizia civilă nr. 1000 din 6 iulie 2009

Prin contestaţia nr. 366/01.04.2009, transmisă prin fax, înregistrată la Consiliu sub nr. 8279/01.04.2009, completată prin adresa nr. 375/06.04.2009, înregistrată la Consiliu sub nr. 8600/06.04.2009 şi prin adresa nr. 402/10.04.2009, înregistrată la Consiliu sub nr.9266/13.04.2009, formulată de reclamanta societate comercială, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J12/2048/1998, având CUI 11324711, împotriva documentaţiei de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică de furnizare. având ca obiect „Dezinfectanţi” organizată de autoritatea contractantă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, s-a solicitat Consiliului obligarea autorităţii contractante „la refacerea Documentaţiei de atribuire cu includerea criteriilor obligatorii prevăzute de lege pentru calificarea ofertanţilor şi a calităţi produselor, cu privire la loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6″, după cum urmează: „includerea standardelor legale obligatori”, „completarea spectrului de acţiune cu efectul sporicid”, „solicitarea ca testările să fie efectuate de un institut acreditat astfel cum prevede art.36 alin.(3) din O.U.G. nr.34/2006 şi SR EN 14885/2007” precum şi „modificarea timpului de acţiune conform SR EN 14885/2007” şi „obligarea autorităţii contractante la suspendarea procedurii de achiziţie până la soluţionarea definitivă a contestaţie”.

Prin decizia nr. 1740/168 C10/1317, 1322/08.05.2009, pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, s-a respins, ca fiind tardivă, contestaţia formulată de către contestatoarea societate comercială în contradictoriu cu autoritatea contractantă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara.

Reclamanta societate comercială a contestat soluţia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pe considerentul că acesta a reţinut în mod eronat că reclamanta a formulat contestaţie la documentaţia de atribuire, reclamanta formulând o contestaţie împotriva răspunsului autorităţii contractante, publicat în S.E.A.P. la data de 26.03.2009.

În privinţa termenelor legale de depunere a contestaţiei, art. 2562 din O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 19/2009 şi prin Legea nr. 84/2009, stipulează următoarele:

„(1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau, după caz, instanţa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:

a) 10 zile de la data luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a, este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);

b) 5 zile de la data luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a, este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).

(2) În cazul în care cererea prevăzută la alin.(1) priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată in S.E.A.P. în condiţiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire.

(3) Partea nu se poate adresa, pentru soluţionarea aceleiaşi cereri, concomitent Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi instanţei judecătoreşti competente. în caz contrar, se prezumă renunţarea la calea administrativ-jurisdicţională, partea având obligaţia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instanţa judecătorească competentă”.

În raport cu textul art. 2562 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 34/2006, reclamanta societate comercială putea formula contestaţie în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă de actul autorităţii contractante considerat nelegal, întrucât valoarea contractului care urma să fie atribuit era mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).

Curtea a constatat că legalitatea soluţiei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor depinde de stabilirea actului pe care reclamanta societate comercială l-a criticat prin contestaţia sa. Astfel, dacă această contestaţie a vizat documentaţia de atribuire elaborată de autoritatea contractantă, atunci este legală soluţia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, de respingere ca tardivă a contestaţiei reclamantei. Dimpotrivă, dacă actul contestat de reclamantă este răspunsului autorităţii contractante la cererea de clarificări formulată de societatea comercială, răspuns publicat în S.E.A.P. la data de 26.03.2009, atunci contestaţia reclamantei a fost formulată cu respectarea termenului legal prevăzut de art.2562 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006.

În privinţa determinării actului pe care reclamanta societate comercială l-a criticat prin contestaţia sa, Curtea a observat că prin contestaţia adresată de reclamantă s-a solicitat Consiliului obligarea autorităţii contractante „la refacerea Documentaţiei de atribuire cu includerea criteriilor obligatorii prevăzute de lege pentru calificarea ofertanţilor şi a calităţi produselor, cu privire la loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6”, după cum urmează: „includerea standardelor legale obligatorii”, „completarea spectrului de acţiune cu efectul sporicid”, „solicitarea ca testările să fie efectuate de un institut acreditat astfel cum prevede art. 36 alin. (3) din O.U.G. 34/2006 şi SR EN 14885/200” precum şi „modificarea timpului de acţiune conform SR EN 14885/2007” şi „obligarea autorităţii contractante la suspendarea procedurii de achiziţie până la soluţionarea definitivă a contestaţie”.

Totodată, examinând solicitarea de clarificări adresată de reclamantă autorităţii contractante, Curtea a constat că prin aceasta reclamanta a solicitat nu o clarificare, ci o completare sau o reformulare a documentaţiei de atribuire.

Curtea a reţinut, aşadar, că solicitarea de clarificări care a determinat emiterea răspunsului autorităţii contractante – răspuns publicat în S.E.A.P. la data de 26.03.2009 – reprezintă o cerere de modificare a documentaţiei de atribuire, documentaţie pe care reclamanta a criticat-o în aşa numita solicitare de clarificări, considerând-o nelegală sau incompletă.

Având în vedere aceste aspecte, Curtea a apreciat – asemenea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – că reclamanta a invocat nelegalitatea documentaţiei de atribuire, iar nu a răspunsului autorităţii contractante publicat în S.E.A.P. la data de 26.03.2009.

În consecinţă, Curtea nu a putut achiesa la opinia petentei, conform căreia reclamanta a formulat contestaţie împotriva răspunsului autorităţii contractante, publicat în S.E.A.P. la data de 26.03.2009

În consecinţă, Curtea a reţinut legalitatea deciziei nr. 1740/168 C10/1317, 1322/08.05.2009, pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, motiv pentru care a respins plângerea formulată de petenta societate comercială împotriva acestei decizii, ca nefondată.