Contract de achizitii publice – atribuire, obiect, majorarea valorii contractului. Acordul cadru. Limitele competentei instantei comerciale. Competenţă materială


– OUG nr. 34/2006, art.122, 142, 286 s.a.

Prin dispozitiile art. 286(1) din OUG nr. 34/2006, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 76/2010, ca o exceptie de la dispozitiile generale inserate în art. 10 din Legea nr. 554/2004, procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza în prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului în circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.

Prin dispozitiile art. 286(1) din OUG nr. 34/2006, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 76/2010, ca o exceptie de la dispozitiile generale inserate în art. 10 din Legea nr. 554/2004, procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza în prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului în circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.

Prin urmare, cu prilejul atribuirii acestor litigii în competenta sectiei comerciale (civila dupa intrarea în vigoare a NCC), s-a avut în vedere, în primul caz, existenta unei proceduri de atribuire, ia, în cel de-al doilea caz, a unui contract de achizitii publice, fara a afecta alte categorii de litigii, ce ramân în competenta instantelor de administrativ sau civile, dupa caz.

În ceea ce priveste critica privind neaplicarea dispozitiilor Legii nr. 554/2004, Curtea subliniaza faptul ca partea a înteles sa sesizeze instanta comerciala în temeiul art. 286 din OUG nr. 34/2006, si nu instanta de contencios administrativ conform art. 10 din Legea nr. 554/2004, iar contractele de achizitii publice au un regim juridic diferit de restul actelor administrative.

În ceea ce priveste critica privind neaplicarea dispozitiilor Legii nr. 554/2004, Curtea subliniaza faptul ca partea a înteles sa sesizeze instanta comerciala în temeiul art. 286 din OUG nr. 34/2006, si nu instanta de contencios administrativ conform art. 10 din Legea nr. 554/2004, iar contractele de achizitii publice au un regim juridic diferit de restul actelor administrative.

Revenind la limitarea cadrului procesual conform dispozitiilor art. 286(1) din OUG nr. 34/2006, Curtea constata ca, pe aceasta cale, reclamanta nu putea solicita acordarea unor despagubiri pe alt temei decât ca daune pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire sau pentru executarea necorespunzatoare sau cu întârziere a contractului de achizitie publica existent între parti.

Revenind la limitarea cadrului procesual conform dispozitiilor art. 286(1) din OUG nr. 34/2006, Curtea constata ca, pe aceasta cale, reclamanta nu putea solicita acordarea unor despagubiri pe alt temei decât ca daune pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire sau pentru executarea necorespunzatoare sau cu întârziere a contractului de achizitie publica existent între parti.

Solicitarea reclamantei de acordare a despagubirilor în temeiul raspunderii civile delictuale pentru încalcarea dreptului sau de proprietate, nerespectarea cerintelor de mediu de catre autoritatea contractanta sau alte fapte pretins ilicite, precum si ca actiune în restituire derivând din îmbogatirea fara justa cauza nu facea obiectul procedurii speciale prevazute de art. 286 si urm. din OUG nr. 34/2006, ci a unei actiuni de drept comun.

Solicitarea reclamantei de acordare a despagubirilor în temeiul raspunderii civile delictuale pentru încalcarea dreptului sau de proprietate, nerespectarea cerintelor de mediu de catre autoritatea contractanta sau alte fapte pretins ilicite, precum si ca actiune în restituire derivând din îmbogatirea fara justa cauza nu facea obiectul procedurii speciale prevazute de art. 286 si urm. din OUG nr. 34/2006, ci a unei actiuni de drept comun.

Fiind investita cu mai multe capete de cerere cu regim procesual diferit, prima instanta era tinuta sa puna în discutia partilor acest aspect si sa ia masurile necesare bunei administrari a justitiei în cazul actiunii formulate. Desi competenta îi revenea în egala masura, independent de comasarea în cadrul aceleiasi actiuni, solutionarea acestora potrivit dreptului comun conducea la înlaturarea cerintelor suplimentare de procedura prevazute de art. 286 si urm. din ordonanta si la recunoasterea caii de atac a apelului în conditiile în care cererea de despagubiri pe alt temei decât cel contractual nu avea caracter accesoriu în raport cu celelalte capete de cerere.

Fiind investita cu mai multe capete de cerere cu regim procesual diferit, prima instanta era tinuta sa puna în discutia partilor acest aspect si sa ia masurile necesare bunei administrari a justitiei în cazul actiunii formulate. Desi competenta îi revenea în egala masura, independent de comasarea în cadrul aceleiasi actiuni, solutionarea acestora potrivit dreptului comun conducea la înlaturarea cerintelor suplimentare de procedura prevazute de art. 286 si urm. din ordonanta si la recunoasterea caii de atac a apelului în conditiile în care cererea de despagubiri pe alt temei decât cel contractual nu avea caracter accesoriu în raport cu celelalte capete de cerere.

Curtea va înlatura sustinerile recurentei privind valoarea de acord cadru a contractului semnat de parti, apreciind ca în cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 142 si urm. din OUG nr. 34/2006. Contractul partilor are un obiect unic si o valoare estimata globala, ce nu putea fi modificata decât în circumstante speciale în conditiile contractului si ale legii. Pentru cantitati suplimentare de lucrari fata de cele estimate, partile au prevazut si încheiat un act aditional, neaflându-ne în situatia unor contracte de achizitie subsecvente, specifice mecanismului unui acord cadru definit de art. 3 lit. b) din OUG nr. 34/2006. Pe cale de consecinta, recurenta nu poate invoca existenta unui acord cadru pentru atribuirea ulterioara a unui contract subsecvent ca forma de în natura a celui dintâi.

Curtea subliniaza ca instanta nu avea temei contractual pentru autorizarea efectuarii unor asemenea lucrari suplimentare, ca forma de executare întocmai în natura a obligatiilor asumate de parti, contractul delimitând si sfera de competenta a instantei în cadrul fixat de art. 286 din ordonanta.

Pe de alta parte, chiar daca partile si instanta au recunoscut, de principiu, posibilitatea de majorare a valorii estimate pentru lucrari suplimentare impuse de realizarea obiectului contractului, aceasta nu se putea realiza decât prin negocierea si încheierea unui act aditional, conform art. 6(5) teza II din contract.

Pe de alta parte, chiar daca partile si instanta au recunoscut, de principiu, posibilitatea de majorare a valorii estimate pentru lucrari suplimentare impuse de realizarea obiectului contractului, aceasta nu se putea realiza decât prin negocierea si încheierea unui act aditional, conform art. 6(5) teza II din contract.

Chiar daca se constata existenta premiselor prevazute la art. 6(5) din contract, Curtea considera ca instanta nu putea suplini consimtamântul autoritatii si nu o putea obliga la încheierea actului aditional, cât timp partile au prevazut pe cale conventionala procedura de urmat în situatia constatarii necesitatii unor lucrari suplimentare (suspendare executare contract si renegociere conventie), ce a fost impusa tocmai de realitatea obiectului contractului care permitea includerea în valoarea estimata doar a eventualelor suplimentari sau majorari ce puteau fi anticipate la momentul estimarii.

Chiar daca se constata existenta premiselor prevazute la art. 6(5) din contract, Curtea considera ca instanta nu putea suplini consimtamântul autoritatii si nu o putea obliga la încheierea actului aditional, cât timp partile au prevazut pe cale conventionala procedura de urmat în situatia constatarii necesitatii unor lucrari suplimentare (suspendare executare contract si renegociere conventie), ce a fost impusa tocmai de realitatea obiectului contractului care permitea includerea în valoarea estimata doar a eventualelor suplimentari sau majorari ce puteau fi anticipate la momentul estimarii.

Totodata, pentru situatia în care este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse în contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza, dispozitiile art. 122 lit. i) din OUG nr. 34/2006 au prevazut posibilitatea atribuirii contractului initial prin aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, dar fara a se depasi în aceasta modalitate 50% din valoarea contractului initial (conform formei legii în vigoare la data semnarii contractului initial). Or, în cauza de fata, printr-un nou contract sau act aditional s-ar depasi aceasta limita legala, tinând cont ca a operat deja o majorare a valorii estimate a contractului initial prin actul aditional nr.1.

Totodata, pentru situatia în care este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse în contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza, dispozitiile art. 122 lit. i) din OUG nr. 34/2006 au prevazut posibilitatea atribuirii contractului initial prin aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, dar fara a se depasi în aceasta modalitate 50% din valoarea contractului initial (conform formei legii în vigoare la data semnarii contractului initial). Or, în cauza de fata, printr-un nou contract sau act aditional s-ar depasi aceasta limita legala, tinând cont ca a operat deja o majorare a valorii estimate a contractului initial prin actul aditional nr.1.

De asemenea, se retine ca atribuirea contractului prin procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare în cazul unor lucrari suplimentare neprevazute, a existentei unor drepturi exclusive (definite la art. 3 lit. k) din ordonanta) sau în cazuri de urgenta (art. 122 lit. b), c) si i) din ordonanta) nu putea fi dispusa în mod direct de instanta deoarece, nu numai ca ar fi depasit cadrul procedural stabilit de art. 286 din OUG nr. 34/2006 în competenta sa, ci ar fi încalcat si dreptul autoritatii de a initia o procedura legala de atribuire a contractului în una din formele prevazute de lege. Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare constituie o forma legala de procedura de atribuire a contractului de achizitii publice (art. 18(1) lit. d) din OUG nr. 34/2006) si presupune initiativa autoritatii, careia îi revine sarcina întocmirii documentatiei de atribuire, fiind distincta fata de negocierea în vedere încheierii conventiilor civile. În absenta unei proceduri de atribuire, nu se putea analiza o cerere de despagubiri pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, conform art. 286(1) teza I din OUG nr. 34/2006.

De asemenea, se retine ca atribuirea contractului prin procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare în cazul unor lucrari suplimentare neprevazute, a existentei unor drepturi exclusive (definite la art. 3 lit. k) din ordonanta) sau în cazuri de urgenta (art. 122 lit. b), c) si i) din ordonanta) nu putea fi dispusa în mod direct de instanta deoarece, nu numai ca ar fi depasit cadrul procedural stabilit de art. 286 din OUG nr. 34/2006 în competenta sa, ci ar fi încalcat si dreptul autoritatii de a initia o procedura legala de atribuire a contractului în una din formele prevazute de lege. Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare constituie o forma legala de procedura de atribuire a contractului de achizitii publice (art. 18(1) lit. d) din OUG nr. 34/2006) si presupune initiativa autoritatii, careia îi revine sarcina întocmirii documentatiei de atribuire, fiind distincta fata de negocierea în vedere încheierii conventiilor civile. În absenta unei proceduri de atribuire, nu se putea analiza o cerere de despagubiri pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, conform art. 286(1) teza I din OUG nr. 34/2006.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA

DECIZIA COMERCIALA NR. 1402 din 01.06. 2012) – Domeniu – Competenta materiala.

Constata ca, prin sentinta civila nr. 2410/24.02.2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila în dosarul nr. 75753/3/2011, a fost respinsa ca neîntemeiata actiunea formulata de reclamanta SC E T 98 SRL în contradictoriu cu pârâta CNADNR SA având ca obiect:

– emiterea unei hotarâri judecatoresti pentru a suplini consimtamântul pârâtei la încheierea unui nou contract între parti si/sau a unui act aditional la contractul nr. 93/11435/16.06.2009 prin care sa se opereze modificarea obiectului si pretului contractului, precum si prelungirea corespunzatoare a duratei de executie a acestuia dupa cum urmeaza: contractul/actul aditional având ca obiect excavarea, transportul, depozitarea temporara si decontaminarea cantitatilor suplimentare de materiale contaminate, excavate si depozitate de reclamanta, urmare a instructiei primite de la pârâta, prin adresa nr. 92/38137/09.09.2009 (instructia 2), respectiv, 45.677,433 tone de material contaminat cu HCH si 20.097,399 tone de material contaminat cu HCH si mercur, prelungirea duratei contractului existent prin act aditional pâna la finalizarea lucrarilor de decontaminare pentru cantitatea suplimentara de material contaminat, modificarea pretului contractului prin majorarea acestuia cu suma de 36.033.105,45 Euro fara TVA (estimare provizorie), echivalentul sumei de 156.866.521,26 RON fara TVA la cursul de schimb comunicat de BNR din 06.12.2011, reprezentând contravaloarea lucrarilor suplimentare descrise mai sus la care se adauga si profitul nerealizat;

– în subsidiar, obligarea pârâtei la încheierea unui nou contract între reclamanta si pârâta sau, respectiv, a unui act aditional la contractul nr. 93/11435/16.06.2009 prin care sa se opereze modificarea obiectului si a pretului contractului precum si prelungirea corespunzatoare a duratei de executie a acestuia conform celor mentionate anterior;

– în subsidiar, autorizarea reclamantei de a executa pe cheltuiala pârâtei operatiunea de decontaminare a cantitatilor suplimentare de materiale contaminate, excavate si depozitate deja de reclamanta deoarece s-a depasit termenul legal de depozitare precum si obligarea pârâtei la plata daunelor efective de 6.965.309,5 Euro (inclusiv cheltuielile legate de gestionarea materialului contaminat necontractat) si a profitului nerealizat estimat la 12.000.000 Euro (80Euro/tona/an);

– obligarea pârâtei la plata sumei de 18.963.360 Euro, reprezentând contravaloarea lucrarilor suplimentare si profitul nerealizat, evaluate provizoriu sub rezerva modificarii cuantumului în urma administrarii probatoriului, precum si a daunelor cominatorii în suma de 52.676 Euro pentru fiecare zi de întârziere de la data pronuntarii hotarârii judecatoresti pâna la data ramânerii irevocabile a hotarârii ce va tine loc de act autentic sau pâna la încheierea contractului / actului aditional cu pârâta.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca, între parti s-a încheiat, în baza OUG nr. 34/2006, contractul nr. 93/11435/16.06.2009 având ca obiect “Eliberarea amplasamentului de materiale periculoase HCH DN 1 de pe sectiunea 2 B, km 10+500, autostrada Transilvania Brasov Cluj Bors”. Contractul a fost însotit de doua “instructii” date de CNADNR si acceptate de antreprenor fara obiectiuni: nr. 92/31363/30.07.2009 privind continuarea excavarii perimetrelor A1, B1, C1 si nr. 92/38137/9.09.2009 privind excavarea, transportul la depozitul intermediar amenajat de antreprenor privind perimetrele D,S,A2,B2,C2

Reclamanta a sustinut ca lucrarile de decontaminare a materialului excavat erau prevazute ca obligatie în contract, art. 3 alin. 2, art. 4 alin. 2 lit. b sub formula “decontaminare efectiva/eliminare efectiva”. A aratat în urma analizelor s-a stabilit ca adâncimea la care era infestat terenul era mai mare de 2 m si terenul era infestat cu HCH si cu mercur si pârâta a emis o a doua cerere de continuare a decontaminarii suprafetei de teren de pe traseul autostrazii (Instructiunea nr. 2), procesul verbal nr.61/21.09.2009 confirmând executarea de catre executant a lucrarilor de excavare, transport si includere în depozit a cantitatii suplimentare. Cererea de fata a avut ca obiect numai contravaloarea lucrarilor de decontaminare aferente ultimei cantitati suplimentare,iar calculul sumei de 36.033.105,45 lei avea în vedere pretul lucrarilor de decontaminare a solului excavat de pe amplasamentul autostrazii Transilvania, practicat deja în relatia contractuala cu CNADNR conform contractului nr. 93/11435/209 precum si o medie a preturilor practicate pe piata de profil pentru acest tip de operatiuni.

Daunele interese, respectiv cheltuielile aferente salariilor personalului alocat de executant în vederea asigurarii functionarii în conditii legale a depozitului, cheltuieli directe si indirecte, cheltuieli suplimentare pentru depozitare suferite de asociatul I & C reflectate în actul aditional nr. 1/9.08.2010 la contractul nr. 621/11.08.2009, cheltuieli suplimentare de mentenanta instalatie de spalare soluri conform contractului nr. 11/2011, au fost estimate la 6.965.309,5 Euro, iar profitul nerealizat a fost calculat pentru lipsa de folosinta a depozitului de stocare temporara pentru operatiuni economice din care executantul ar fi obtinut un profit, valoarea profitului fiind întemeiata pe documentele prin care SC V S SA a solicitat reclamantei stocarea temporara de material contaminat potrivit ofertei, cerere pe care reclamanta ar fi fost în imposibilitatea de a o onora, urmare a ocuparii abuzive a spatiului de stocare temporara conform cu materialul contaminat apartinând CNADNR. Daunele cominatorii au fost calculate plecând de la valoarea daunelor interese si a profitului nerealizat valoare determinata pana la data precizarilor din 22.02.2012.

Fata de probatoriu administrat în cauza, s-a retinut ca raporturile juridice dintre parti s-au derulat în baza contractului nr. 93/11435/16.06.2009 urmat de doua instructii, pentru o valoare estimata convenita. Dispozitiile art. 25 din OUG nr. 34/2006 prevedeau modalitatea si criteriile avute în vedere la estimarea obligatorie a valorii unui contract de achizitie publica, pe baza calcularii si însumarii tuturor sumelor platite pentru îndeplinirea contractului respectiv, fara taxa pe valoare adaugata, luând în considerare orice forme de optiuni si în masura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorari ale valorii contractului

S-a constatat ca un astfel de contract are o valoare determinata în functie de criteriile mentionate avute în vedere la momentul organizarii formelor de atribuire conform legii. De aceea, s-a apreciat ca valoarea estimata a contractului de achizitie publica trebuie sa fie determinata înainte de initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv si ca instanta nu poate dispune încheierea unui act aditional, ori a unui nou contract în afara de dispozitiile legale imperative ale OUG nr. 34/2006, fara a se dovedi caracterul urgent, fata de optiunea de prelungire a duratei contractului influentat si de sursa de finantare.

Contractul nr. 93/11453/2009 s-a finalizat prin încheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor” nr. 92/67753/16.11.2011 în conformitate cu prevederile contractuale, iar obiectul contractului nu cuprindea si decontaminarea care se solicita prin prezenta actiune, ceea ce presupune o operatiune noua supusa aceleasi proceduri de atribuire prevazuta de OUG 34/2006, astfel ca nu s-a dovedit îndeplinirea conditiilor raspunderii contractuale în sarcina pârâtei, fapta ilicita producatoare de prejudicii, vinovatia raportul de cauzalitate, existenta unui contract, culpa în neexecutarea a pârâtei cu privire la obligatiile asumate.

Totodata, s-a considerat ca nu s-a probat existenta unei creante certe, lichide, exigibile cu respectarea cerintelor art. 379 C.p.civ., reclamantului revenindu-i obligatia de a proba executarea întocmai a unor lucrari de calitate, în termen, si, nu în ultimul rând, exigibilitatea unei creante. Aceasta se impunea întrucât platile, în cadrul unui contract de achizitie publica, se efectueaza daca lucrarile sunt cuprinse în Lista de investitii aprobata, respectiv pe 2010, si depind de alocarea finantarii de la bugetul de stat, cu limitarile prevazute de lege. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice prevedea ca astfel de cheltuieli bugetare au destinatia precisa, creditele bugetare se acorda pe anumite lucrari strict identificate, iar pentru Proiectul A T Brasov – Cluj – Bors având aceeasi sursa de finantare, sumele nu au fost acordate, astfel ca instanta putea obliga pârâta la încheierea unui astfel de contract, conform art. 122 lit. i) c)OUG 34/2006.

Drept urmare, instanta a apreciat ca nu s-a dovedit ca operatiunea pretinsa a constitut obiectul contractului dintre parti sau ca ar fi existat o solicitare legala din partea pârâtei, instructiunea mentionata de reclamanta fiind anterioara receptionarii lucrarilor, pentru astfel de operatiune. Numai daca reclamanta dovedea o neexecutare culpabila din partea pârâtei a obiectului contractului, pretul serviciilor ce ar fi fost acceptate de parti, servicii prestate la solicitarea pârâtei si neachitate, putea avea câstig de cauza.

Exceptia inadmisibilitatii sustinuta de pârâta a fost considerata o aparare de fond si s-a retinut ca dispozitiile OUG 34/2006 prevad proceduri speciale în materia achizitiilor publice prin atribuire în modalitatile legale astfel prevazute, iar instanta nu poate interveni prin încalcarea legii, eludând etapele obligatorii si modalitatii de atribuire, fara licitatie, fara criteriile strict determinate referitoare, de pilda, la pret, cantitate de lucrari, bonitatea, specialitatea ofertantului, sursa de finantare, pentru acest tip de operatiuni. Argumentele reclamantei referitoare la aplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 554/2004 au fost înlaturate nefiind în prezenta unui act administrativ unilateral prevazut de art. 18 din lege, ci a unui contract de prestari servicii supus reglementarii speciale.

Cererea de acordare a unor despagubiri în temeiul raspunderii civile delictuale în sarcina pârâtei a fost respinsa, apreciindu-se ca nefiind dovedite cerintele cumulativ prevazute de art. 998-999 C.civ., existenta unei fapte ilicite, prejudiciu, raport de cauzalitate, vinovatie. Solicitarea de efectuare a unor noi lucrari pentru care nu s-a mai încheiat act aditional nu a fost considerata o fapta ilicita, de vreme ce nu s-a dovedit obtinerea finantarii în lipsa unei proceduri specifice potrivit OUG nr.34/2006, întrunirea ipotezelor prevazute de lege, respectiv art. 122 lit. c) i). Nu s-a retinut o actiune frauduloasa a pârâtei prin refuzul de renegociere a contractului pentru cantitatile pretinse, fie prin încheierea unui act aditional la contract, fie pentru scoaterea la licitatie a lucrarilor suplimentare, având în vedere procedura strica prevazuta de legislatie specifica în domeniul licitatiilor. Totodata, a fost înlaturata sustinerea reclamantei privind existenta dolului, respectiv faptul ca pârâta ar fi actionat cu rea credinta, procedura de obtinere a unei astfel de lucrari fiind cunoscuta de parti si reglementata de lege.

Pentru admiterea unei actiuni în restituire potrivit principiului îmbogatirii fara justa ar fi fost necesar a se dovedi faptul juridic licit prin care patrimoniul unei persoane s-a marit pe seama micsorarii patrimoniului altei persoane. În speta, s-a sustinut marirea patrimoniului pârâtei, careia ii profita lucrarile suplimentare, micsorarea patrimoniului reclamantei care suporta costurile suplimentare si ale depozitarii deseurilor rezultate conform instructiunilor pârâtei si absenta unei cauze legitime de marire a patrimoniului unei persoane în detrimentul alteia. În aceste conditii, s-a apreciat ca nu sunt întrunite cerintele actiunii în restituire, apreciindu-se nu este respectata nici cerinta privind inexistenta unui alt mijloc de recuperare a eventualei pagube.

În absenta probei faptei culpabile în sarcina pârâtei, s-a respins si cererea de acordare a daunelor interese si cominatorii, avându-se în vedere si cazurile si motivele în care instanta poate constata nulitatea unui astfel de contract ori mentinerea efectelor contractului, acordarea de despagubiri neconstituind o sanctiune alternativa adecvata în sensul prevederilor art. 28710 alin. 2 pct. 4 din OUG nr. 34/2006. Neretinându-se în sarcina pârâtei o obligatie de a face, datorita procedurile speciale ce trebuie respectate pentru alocarea unor astfel de lucrari, nici cerere întemeiata pe disp. art. 5803 C.p.civ., de obligare la plata daunelor cominatorii nu a fost primita.

Referitor la reglementarile europene transpuse în legislatia române, cu privire la protectia mediului, instanta a sustinut ca se impune aplicarea de urgenta a masurilor specifice în acest domeniu, urmând ca si pârâta sa actioneze în limita propriilor competente, potrivit resurselor primite, în vederea demararii procedurii de achizitie publica pentru astfel de servicii pentru respectarea dreptului la viata si sanatate al cetatenilor, în conditiile legii.

Împotriva acestei solutii, reclamanta SC E T 98 SRL a formulat recurs, solicitând casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea asigurarii unui proces echitabil cu examinarea tuturor aspectelor ridicate prin cererea de chemare în judecata si administrarea tuturor probelor necesare si utile cauzei.

În motivare, recurenta a detaliat continutul contractului nr. 93/11435/16.06.2009 si a aratat ca obiectul acestuia a fost determinat generic sub aspectul operatiunilor si activitatilor necesare, neputându-se determina cu certitudine la momentul încheierii contractului suprafata real afectata si cantitatea de lucrari necesar a fi efectuata, iar pretul a fost stabilit sub forma unui pret estimat, supus revizuirii calculat pe baza de tarif nefiind determinata cantitatea de lucrari, pretul de decontaminare fiind calculat conform unui tarif distinct în functie de etapele de lucru. Totodata, s-a precizat ca durata contractului nu a fost determinata, acesta derulându-se pâna la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care îl producea, si ca a fost semnat în regim de urgenta întrucât amplasamentul trebuia predat antreprenorului general al autostrazii.

Recurenta a apreciat ca, prin modul în care a fost încheiat, contractul a avut caracterul unui acord cadru, fiind guvernat de dispozitiile art. 142-147 din OUG nr. 34/2006, fiind prevazute obligatiile asumate de operatorul economic si tariful unitar prevazut în propunerea tehnica, pe baza caruia a fost determinat si pretul actului aditional nr. 1 semnat dupa Instructiunea nr. 1 pentru o cantitate de 25.000 tone material contaminat.

Prin Instructiunea nr. 2, în vederea eliberarii amplasamentului viitoarei autostrazi, pârâta a comandat continuarea lucrarilor de excavare pentru o cantitate de material contaminat de 65.000 de tone, precum si depozitarea acestora, precizându-se ca aceasta instructiune reprezenta o comanda ferma pâna la încheierea actului aditional, care nu a mai fost semnat.

Chiar si în absenta actului aditional, intimata a achitat cheltuielile de excavare, transport si includere în depozitul de stocare temporara, dar a refuzat semnarea actului aditional cu privire la decontaminare, apreciind ca s-ar depasi limita impusa de OUG nr. 34/2006, desi materialul contaminat era periculos si a fost depozitat mai mult timp decât cel permis de reglementarile de mediu, iar situatia creata justifica existenta unui drept exclusiv în vederea eliberarii depozitului propriu de material contaminat, conform art. 3(1) lit. K din OUG nr. 34/2006. Nerespectarea normelor de mediu a determinat amendarea intimatei, în calitate de generator de deseuri cu suma de 80.000 lei, pentru neluarea masurilor în vederea tratarii si eliminarii deseurilor în termen de 1 an de la depozitare, fapt recunoscut de intimata, iar neluarea niciunei masuri în continuare determina riscuri alarmante de poluare si costuri mari pentru recurenta, justificând urgenta pentru efectuarea lucrarilor de decontaminare.

Recurenta a apreciat ca prima instanta i-a negat dreptul la despagubiri în mod nejustificat, absolvind intimata de orice culpa în ciuda dispozitiilor art. OUG nr. 34/2006 si HG 925/2006 privind prelungirea duratei de îndeplinire a contractului din culpa autoritatii si a detalierii modalitatii de calcul a sumelor solicitate.

În drept, recurenta a invocat dispozitiile art. 304 pct. 7 C.p.civ., apreciind motivarea hotarârii atacate ca fiind sumara, contradictorie si straina de natura pricinii.

În ceea ce priveste motivul prevazut de art. 304 pct. 8 C.p.civ., recurenta a sustinut ca instanta de fond a retinut în mod gresit ca actul ar fi afectat de conditia alocarii resurselor financiare, zadarnicind orice sansa de decontaminare si a preciza ca solicitarea de încheiere a unui nou act aditional/contract este motivata de necesitatea renegocierii acestuia, conform art. 6 din contract si prevederilor din Instructiunea nr. 2.

În sustinerea motivului de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C.p.civ., recurenta a aratat ca instanta a negat dreptul sau exclusiv de efectuare a lucrarilor de decontaminare, conform Acordului de mediu si Autorizatiei integrate de mediu si dreptului de proprietate asupra depozitului în care se afla materialul contaminat.

Totodata, a subliniat ca dreptul sau la despagubiri este reglementat de OUG nr. 34/2006, dar si de legea cadru a contenciosului administrativ nr. 554/2004, conduita intimatei încalcând dispozitiile constitutionale de garantare a dreptului la proprietate, precum si pe cele de mediu, care impuneau decontaminarea de urgenta.

Prin întâmpinarea depusa la data de 27.04.2012, intimata CNADNR SA a sustinut ca instanta nu o poate obliga la încheierea unui nou contract sau a unui act aditional, contrar dispozitiilor OUG nr. 34/2006.

Intimata a precizat ca valoarea contractului a fost determinata si publicata anterior încheierii contractului si nu poate fi majorata, chiar în conditiile art. 122 lit. i) din OUG nr. 34/2006 (forma în vigoare la data semnarii contractului), cu mai mult de 50% din valoarea estimata initial. Din punctul sau de vedere, contractul semnat cu actul aditional nr. 1 a fost finalizat si achitat integral, iar operatiunea de decontaminare solicitata este una noua, ce impune parcurgerea pasilor prevazuti de OUG nr. 34/2006.

Din aceasta perspectiva, intimata a considerat inadmisibila cererea recurentei de acordare a daunelor interese si a daunelor cominatorii.

În probatoriu, partile au depus înscrisuri.

Analizând hotarârea atacata, prin prisma motivelor invocate, Curtea retine urmatoarele:

Prin urmare, cu prilejul atribuirii acestor litigii în competenta sectiei comerciale (civila dupa intrarea în vigoare a NCC), s-a avut în vedere, în primul caz, existenta unei proceduri de atribuire, ia, în cel de-al doilea caz, a unui contract de achizitii publice, fara a afecta alte categorii de litigii, ce ramân în competenta instantelor de contencios administrativ sau civile, dupa caz.

Actiunea de fata a recurentei reclamante a avut mai multe capete de cerere, care nu aveau temei contractual si nu priveau o procedura de atribuire desfasurata sau în desfasurare, alaturarea lor în continutul aceleiasi actiuni fiind fortata în conditiile în care acestea nu puteau fi solutionate în cadrul stabilit de art. 286 si urm. din OUG nr. 34/2006. Pentru delimitarea expresa a acestora, Curtea va lamuri în prealabil cadrul contractual dintre parti, care a fost retinut în mod corect de prima instanta conform probelor administrate în cauza.

Partile au semnat contractul nr. 93/11435/16.06.2009 având ca obiect “Eliberarea amplasamentului de materiale periculoase HCH DN 1 de pe sectiunea 2 B, km 10+500, autostrada Transilvania Brasov – Cluj – Bors”. Valoarea totala a contractului a fost estimata la 68.120.000 lei, fara TVA, urmând a fi platita pe baza documentelor justificative a lucrarilor efectuate tinând cont de pretul unitar detaliat în art. 4(2) din contract. Valoarea efectiv platita nu putea depasi valoarea estimata a contractului decât daca sporea cantitatea de lucrari efectuate, aferente contractului, într-una din modalitatile prevazute de contract, dar cu respectarea cerintelor legale. Prin urmare, fara a exclude de principiu, modificarea contractului prin acte aditionale, partile au recunoscut existenta unor limite contractuale si legale în acest sens tinând de natura si regimul special al contractului încheiat.

Operatiunile materiale presupuse de realizarea obiectului contractului au fost enumerate în mod expres la art. 3(2) din contract, incluzând, contrar sustinerilor autoritatii intimate, si lucrari de decontaminare efectiva a materialului excavat. Pentru aceste servicii, ulterioare eliberarii amplasamentului viitoarei autostrazi, s-a prevazut si un termen contractual de 365 de zile de la obtinerea autorizatiei. Pentru toate lucrarile aferente contractului a fost emisa autorizatia de construire nr. 58/07.07.2009.

Pentru situatiile în care zona contaminata ar fi fost pe o adâncime mai mare de 2 m sau zona ar fi fost contaminata si cu alte substante, partile au prevazut posibilitatea suspendarii duratei de realizare a lucrarilor pentru renegocierea acestuia sub aspectul duratei si a valorii contractului (art. 6(5) din contract).

Prin actul aditional nr. 1/11.11.2009, s-a majorat valoarea contractului la suma de 102.180.333 lei plus TVA, ca urmare a cantitatii suplimentare de lucrari prevazute în Instructiunea nr. 1(92/31362/30.07.2009), operând si o dublare a duratei de executie a contractului.

Suplimentar fata de acestea, în baza Instructiunii nr. 2 (nr. 92/38137/9.09.2009) privind excavarea, transportul la depozitul intermediar amenajat de antreprenor privind perimetrele D,S,A2,B2,C2, recurenta a excavat si transportat în depozitul propriu cantitatea de 65.774,832 tone material contaminat, respectiv, 45.677,433 tone de material contaminat cu HCH si 20.097,399 tone de material contaminat cu HCH si mercur.

Intimata a recunoscut si achitat toate lucrarile enumerate anterior, inclusiv cele prilejuite de executarea Instructiunii nr. 2, litigiul de fata fiind generat de necesitatea efectuarii lucrarilor de decontaminare si cu privire la cantitatea de deseuri excavata în temeiul Instructiunii nr. 2 care se afla depozitata în spatiul special amenajat al recurentei.

În acest cadru, Curtea va înlatura sustinerile recurentei privind valoarea de acord cadru a contractului semnat de parti, apreciind ca în cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 142 si urm. din OUG nr. 34/2006. Contractul partilor are un obiect unic si o valoare estimata globala, ce nu putea fi modificata decât în circumstante speciale în conditiile contractului si ale legii. Pentru cantitati suplimentare de lucrari fata de cele estimate, partile au prevazut si încheiat un act aditional, neaflându-ne în situatia unor contracte de achizitie subsecvente, specifice mecanismului unui acord cadru definit de art. 3 lit. b) din OUG nr. 34/2006. Pe cale de consecinta, recurenta nu poate invoca existenta unui acord cadru pentru atribuirea ulterioara a unui contract subsecvent ca forma de executare în natura a celui dintâi.

Prin procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 92/67753/16.11.2011, s-a confirmat executarea lucrarilor prevazute în contractul nr. 93/11435/16.06.2009 si actul aditional nr. 1 (în totalitate, inclusiv sub aspectul decontaminarii efective, conform art. 3 din contract), cu respectarea autorizatiei de construire nr. 58/07.07.2009. Autorizatia de constructie a fost emisa pentru executarea contractului de achizitie initial la întreaga valoare a acestuia si, prin urmare, si procesul verbal de receptie priveste toate lucrarile aferente obiectului acestuia si nu doar o parte, cum sustine recurenta.

Fata de cele retinute anterior, în acord cu motivarea primei instante, Curtea constata ca lucrarile de decontaminare a cantitatii de 65.774,832 tone deseuri excavate în temeiul Instructiunii nr. 2 nu au fost incluse în obiectul initial al contractului si nu au fost avute în vedere la stabilirea valorii estimate a contractului.

Lucrarile convenite, astfel cum au fost suplimentate prin actul aditional nr. 1, au fost executate, fiind astfel finalizata durata contractului. Partile nu se afla nici în situatia prevazuta de art. 6(4) din contract, invocata de recurenta, care presupunea depasirea duratei contractului din culpa autoritatii.

Asadar, Curtea subliniaza ca instanta nu avea temei contractual pentru autorizarea efectuarii unor asemenea lucrari suplimentare, ca forma de executare întocmai în natura a obligatiilor asumate de parti, contractul delimitând si sfera de competenta a instantei în cadrul fixat de art. 286 din ordonanta.

Sub aspectul motivului de recurs prevazut de art. 304 pct. 7 C.p.civ., care ar conduce la modificarea si nu la casarea sentintei atacate, conform art. 312(3) C.p.civ., Curtea constata ca hotarârea criticata cuprinde motivele pe care se sprijina, facând posibila verificarea argumentelor ce au stat la baza solutiei primei instante.

Retinerea de catre prima instanta a inexistentei finantarii pentru un nou contract privind decontaminarea cantitatii suplimentare excavate nu poate fi asimilata interpretarii gresite a actului dedus judecatii pentru a atrage incidenta dispozitiilor art. 304 pct. 8 C.p.civ.. Mai mult, acest aspect nu are nicio relevanta în ansamblul argumentelor care au condus la respingerea solicitarilor reclamantei.

Fata de cele retinute anterior, Curtea conchide subliniind legalitatea si temeinicia solutiei primei instante sub aspectul capetelor de cerere privind suplinirea consimtamântului autoritatii, obligarea acesteia la încheierea unui act aditional sau a unui contract, autorizarea efectuarii lucrarilor suplimentare ca forma de executare a contractului sau acordarea despagubirilor în temeiul raspunderii contractuale.

Totodata, sub aspectul solutiei pronuntate pe aceste capete de cerere, Curtea nu este tinuta de dispozitiile art. 28716(3) din OUG nr. 34/2006 privind obligativitatea rejudecarii cauzei de catre instanta de recurs în caz de casare, revenindu-se la dispozitiile generale din art. 312(3) si (5) C.p.civ.

În acest cadru, pe lânga aspectele privind utilizarea unei proceduri inaplicabile pentru aceste capete de cerere, Curtea constata ca cererea de despagubiri nu a fost analizata de prima instanta sub toate aspectele, ci doar din perspectiva contractuala, chiar daca formal se face trimitere la cerintele raspunderii civile delictuale sau îmbogatirii fara justa cauza. Mai mult, verificarea conditiilor legale pentru antrenarea raspunderii civile delictuale presupunea analiza continutului faptei ilicite, a prejudiciului invocat sau a formei de reparare a acestuia solicitata de parte si discutarea utilitatii administrarii unor probe suplimentare în acest sens, aspecte neurmarite de prima instanta.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 5 si 9 C.p.civ., Curtea a apreciat întemeiat recursul si l-a admis.

Pe cale de consecinta, în baza art. 312(5) C.p.civ., a dispus casarea în parte a sentintei si a trimis spre rejudecare aceleiasi instante capetele de cerere privind acordarea daunelor interese pe alt temei decât contractual.

Cu acest prilej, se va verifica si admisibilitatea cererii de acordare a daunelor cominatorii în functie de obligatia pentru a carei executare se solicita a fi acordate, pozitia recurentei nefiind clara si constanta sub acest aspect.

Cu opinia separata

În sensul : Admiterii recursului, casarii sentintei atacate, admiterii exceptiei de necompetenta generala a instantei judecatoresti cu privire la capetele nr. 1-3 din cererea de chemare în judecata si trimiterii spre solutionare a acestor capete de cerere Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, precum si al trimiterii spre rejudecare a capetelor de cerere referitoare la despagubiri aceleiasi instante de fond.

Astfel, prin cererea de chemare în judecata reclamanta Asocierea dintre E T 98 SRL, U-R SRL, S SA, I & C T C SRL si M & ICPM SA a chemat în judecata pârâtele CNADR si JV E R S – E BCEOM I solicitând, ca prin hotarârea ce se va pronunta, în temeiul art.122 lit.c) si 286 alin.1 din OUG nr.34/2006 si art.18 alin.4 din Legea 554/2004, sa se dispuna:

1. emiterea unei hotarâri judecatoresti pentru a suplini consimtamântul pârâtei la încheierea unui nou contract între reclamanta si pârâta sau, a unui act aditional la contractul nr.93/11435/16.06.2009 prin care sa se opereze modificarea obiectului si pretului contractului precum si prelungirea corespunzatoare a duratei de executie a acestuia dupa cum urmeaza: contractul/actul aditional trebuie sa aiba ca obiect excavarea, transportul, depozitarea temporara si decontaminarea cantitatilor suplimentare de materiale contaminate, excavate si depozitate de reclamanta urmare a instructiei primite de la pârâta prin adresa nr.92/38137/09.09.2009 (instructia 2), respectiv, 45.677,433 tone de material contaminat cu HCH si 20.097,399 tone de material contaminat cu HCH si mercur (Hg), stabilirea duratei noului contract/prelungirea duratei contractului existent prin act aditional pâna la finalizarea lucrarilor de decontaminare pentru cantitatea suplimentara de material contaminat, modificarea pretului contractului prin majorarea acestuia cu suma de 36.033.105,45 euro fara TVA, echivalentul sumei de 156.866.521,26 RON fara TVA la cursul de schimb comunicat de BNR din 06.12.2011 reprezentând contravaloarea lucrarilor suplimentare descrise mai sus la care se adauga si profitul nerealizat. Se arata ca evaluarea din prezentul paragraf a fost estimata doar în vederea stabilirii taxei de timbru, întrucât valoarea reala trebuie determinata pe calea expertizelor tehnice si financiar-contabile judiciare;

2. în subsidiar, se solicita obligarea pârâtei la încheierea unui nou contract între reclamanta si pârâta sau, respectiv, a unui act aditional la contractul nr.93/11435/16.06.2009 prin care sa se opereze modificarea obiectului si a pretului contractului precum si prelungirea corespunzatoare a duratei de executie a acestuia dupa cum urmeaza: contractul/actul aditional trebuie sa aiba ca obiect excavarea, transportul, depozitarea temporara si decontaminarea cantitatilor suplimentare de materiale contaminate, excavate si depozitate de reclamanta urmare a instructiei primite de la pârâta prin adresa nr.92/38137/09.09.2009 (instructia 2), respectiv, 45.677,433 tone de material contaminat cu HCH si 20.097,399 tone de material contaminat cu HCH si mercur (Hg), stabilirea duratei noului contract/prelungirea duratei contractului existent prin act aditional pâna la finalizarea lucrarilor de decontaminare pentru cantitatea suplimentara de material contaminat, modificarea pretului contractului prin majorarea acestuia cu suma de 36.033.105,45 euro fara TVA, echivalentul sumei de 156.866.521,26 RON fara TVA la cursul de schimb comunicat de BNR din 06.12.2011 reprezentând contravaloarea lucrarilor suplimentare descrise mai sus la care se adauga si profitul nerealizat. Se arata ca evaluarea din prezentul paragraf a fost estimata doar în vederea stabilirii taxei de timbru, întrucât valoarea reala trebuie determinata pe calea expertizelor tehnice si financiar-contabile judiciare;

3. în subsidiar, se solicita autorizarea reclamantei de a executa pe cheltuiala pârâtei operatiunea de decontaminare a cantitatilor suplimentare de materiale contaminate, excavate si depozitate deja de reclamanta urmare a instructiunii primite de la pârâta prin adresa nr.92/38137/09.09.2009 întrucât s-a depasit termenul legal de depozitare precum si obligarea pârâtei la plata daunelor efective (inclusiv cheltuielile legate de gestionarea materialului contaminat necontractat) si a profitului nerealizat;

4. solicita obligarea pârâtei la plata sumei de 156.866.521,26 RON fara TVA la cursul de schimb comunicat de BNR din 06.12.2011 reprezentând contravaloarea lucrarilor suplimentare descrise mai sus la care se adauga profitul nerealizat, evaluate provizoriu sub rezerva modificarii cuantumului în urma administrarii probatoriului;

5. se solicita cheltuieli de judecata.

În drept, actiunea a fost întemeiata pe disp. art. 122 lit. c) si art. 286 alin. 1 din OUG nr. 34/2006, Legea nr. 544/2004, art. 112 c.pr.civ., art. 969, 970, 998, 999, 1073, 1077, 1082, 1084 c.civ., OUG 195/2005, codul penal român, HG 1403/2007, OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, Regulamentul CE nr. 850/2004 privind poluantii organici persistenti si de modificare a Directivei 79/117/CEE, Directiva nr 1999/31/E/CE privind depozitarea deseurilor transpusa in legislatia interna prin HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor cu modificarile ulterioare, îmbogatirea fara justa cauza.

Ulterior, reclamanta a completat obiectul actiunii solicitând daune interese de 18.963.360 euro platibile la cursul BNR constând in contravaloarea lipsei de folosinta a spatiului datorita ocuparii cu deseuri abandonate de catre pârât, cât si cheltuielile necesare gestionarii acestora si daune cominatorii de 52.676 euro pe zi de întârziere pâna la eliberarea amplasamentului de deseuri, cu dreptul transformarii acestor daune cominatorii in daune interese in cursul executarii silite.

În sedinta publica din data de 30.05.2012, s-a pus în discutia partilor competenta generala a instantelor de judecata cu privire la solutionarea cererii de chemare în judecata în raport de prevederile O.U.G: nr. 34/2006.

Conform art. 286 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii “procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza în prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului în circumscriptia careia se afla sediul autoritatii contractante”.

Apreciez ca nu se încadreaza în categoria litigiilor prevazute de art. 286 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 cererile de la captele 1-3 din actiune, având ca obiect: emiterea unei hotarâri judecatoresti pentru a suplini consimtamântul pârâtei la încheierea unui nou contract sau a unui act aditional la contractul nr. 93/11435/16.06.2009 prin care sa se opereze modificarea obiectului, pretului si a duratei de executie a contractului; obligarea pârâtei la încheierea unui nou contract între parti, respectiv a unui act aditional la acelasi contract prin care sa se opereze modificarea obiectului si a pretului contractului si prelungirea corespunzatoare a duratei de executie; autorizarea reclamantei de a executa pe cheltuiala pârâtei operatiunea de decontaminare a cantitatilor suplimentare de materiale contaminate, excavate si depozitate deja de reclamanta.

Competenta de solutionare a acestor cereri este data de prevederile art. 255 coroborate cu cele ale art. 122 lit. i din O.U.G. nr. 34/2006.

Art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006 dispune la alin. 1 ca: “orice persoana care se considera vatamata într-un drept ori interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin încalcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, în conditiile prezentei ordonante de urgenta”.

Alin. 3 al art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006 prevede ca: “în sensul prevederilor alin. 1 ,prin act al autoritatii contractante se întelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligatii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, în legatura cu sau în cadrul procedurii de atribuire”.

Conform art. 122 alin. 1 lit. i, “autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare numai în urmatoarele cazuri:… i) atunci când este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse în contractul initial dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza, si numai daca se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele conditii: atribuirea sa fie facuta contractantului initial, lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale sa nu poata fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritate contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sa fie strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia; valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi încheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare ori aditionale sa nu depaseasca 20% din valoarea contractului initial”.

Recurenta-reclamanta a sustinut în motivarea actiunii refuzul pârâtei de renegociere a contractului pentru cantitatile care depaseau limita contractata prin act aditional, dar pentru care a primit instructiuni de la pârâta sa continue lucrarile.

De fapt, recurenta reclamanta solicita fie pronuntarea unei hotarâri judecatoresti, fie obligarea autoritatii contractante de a emite un act aditional la contractul de executie de lucrari nr. 93/11435/16.06.2009 care sa cuprinda lucrari suplimentare sau, în subsidiar, autorizarea acesteia de a efectua lucrarile suplimentare pe cheltuiala pârâtei, cereri care se încadreaza în situatia prevazuta la art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006 referitoare la refuzul de a emite un act în legatura cu o procedura de atribuire.

Art. 256 din ordonanta prevede ca “în vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze C N S C, cu respectarea prevederilor art. 2562 si 270-271”.

Având în vedere data introducerii cererii de chemare în judecata, 08.12.2011 si prevederile art. 158, art. 159 si art. 1591 C.pr.civ., consider ca este întemeiata exceptia de necompetenta generala a instantelor judecatoresti cu privire la capetele de cerere nr. 1-3 din cererea de chemare în judecata, a caror solutionare este de competenta C N S C.

Deci este întemeiat motivul de recurs prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 3 C.pr.civ., respectiv hotarârea s-a dat cu încalcarea competentei de ordine publica a altei instante, invocata în conditiile legii, respectiv ale art. 306 alin. 2 C.pr.civ. coroborate cu cele ale art. 159 1 alin. 1 C.pr.civ.

Recursul este astfel întemeiat si, având în vedere ca solutionarea capetelor de cerere având ca obiect despagubiri, este, potrivit art. 286 din O.U.G: nr. 34/ 2006, de competenta materiala a instantelor judecatoresti, respectiv a sectiei civile – complete specializate, precum si faptul ca solutionarea acestor capete de cerere depind de solutionarea primelor trei capete de cerere, conform art. 287 alin. 2 din O.U.G: nr. 34/2006, apreciez ca sentinta atacata trebuie casata în totalitate.

În consecinta, conform art. 312 alin. 1-3 si alin. 6 C.pr.civ. consider ca trebuie admis recursul, casata sentinta atacata, admisa exceptia de necompetenta generala a instantei judecatoresti cu privire la capetele 1-3 din cererea de chemare în judecata, trimise spre solutionare aceste capete de cerere Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, iar capetele de cerere referitoare la despagubiri trebuie trimise aceleiasi instante de fond spre rejudecare.