Contract de finanţare nerambursabilă. Nereguli. Consecinţe


O.G. nr. 79/2003, art. 2 lit. a) H.G. nr. 1306/2007, art. 1 alin. (2)

Selectarea unor cu obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat al statului în vederea executării unui contract cu finanţare nerambursabilă, achiziţionarea şi a altor bunuri decât cele care au făcut obiectul contractului de finanţare nerambursabilă şi conflictul de interese în care s-au aflat doi membri ai unor comisii de evaluare a ofertelor constituie nereguli ce vădesc nerespectarea prevederilor Capitolului 2.3.3. Motive pentru excludere din Manualul de Instrucţiuni pentru contracte de Relaţii Externe şi a prevederilor art. 4 – Conflictul de interes din condiţiile generale la contractul de finanţare, art. 2.4.11.

Clauze etice din PRAG, şi care atrag răspunderea beneficiarului contractului de finanţare nerambursabilă.

Sentinţa nr. 186/C.A. din 26 octombrie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 23.03.2009, reclamanta Primăria oraşului Negreşti, prin primar, a solicitat anularea deciziei nr. 55/22.12.2008 emise de Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministemlui Economiei şi Finanţelor şi suspendarea executării actului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

In motivarea cererii de chemare în judecată, s-a arătat că prin decizia nr. 55/22.12.2008, s-a menţinut titlul de creanţă prin care s-a stabilit în sarcina Primăriei oraşului Negreşti obligaţia de plată a sumei de 48.332,15, euro ca urmare a neregulilor constatate de D.L.A.F.

S-a mai arătat că, prin procesul-verbal de constatare încheiat la data de 21 octombrie 2008, Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare a verificat modul în care Primăria oraşului Negreşti, în calitate de beneficiar al contractului de grant nr. RO 2002/000 – 586.01.02.0204, a implementat proiectul „Atelier de producţie şi comercializare cărămizi ecologice din materiale locale” pentru care a primit sunia de 49.860 euro.

In urma controlului efectuat, s-a constatat că se impunea a fi restituită suma de 48.332,15 euro ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării şi administrării fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente.

S-a susţinut că primăria nu putea avea calitatea de debitoare, deoarece nu avea statut de persoană juridică şi că numai persoana juridică oraşul Negreşti, prin organele sale, putea încheia contractul de grant.

S-a mai susţinut că sancţiunea restituirii sumei de 48.332,15 euro a fost cauzată de interpretarea greşită a dispoziţiilor legale şi contractuale analizate de organul de control.

Curtea de Apel laşi, prin sentinţa nr. 186/C.A./26.10.2009, rămasă irevocabilă, a respins acţiunea, reţinând că prin contractul de grant încheiat între Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare şi Primăria oraşului Negreşti, căruia i-au fost anexate Condiţiile generale aplicabile contractului de grant, respectiv contractul RO 2002/000 – 586.01.02-0204, s-a convenit implementarea proiectului ,Atelier de producţie şi comercializare cărămizi ecologice din materiale locale”.

Acest contract a fost semnat de Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, în calitate de autoritate contractantă, şi Primăria oraşului Negreşti, în calitate de beneficiar. Deşi potrivit dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, primăria apare doar ca structură funcţională, cât timp aceasta apare ca parte contractantă într-un act în vigoare, nedesfiinţat, efectuând în numele său procedurile ulterioare, nu se putea aprecia că nu avea calitate procesuală activă în cauză.

Prin Condiţiile Generale – parte integrantă din contractul de grant -beneficiarul proiectului, respectiv Primăria oraşului Negreşti, s-a obligat să urmărească şi să asigure implementarea proiectului în condiţiile optime, în caz contrar urmând a-i fi angajată răspunderea faţă de autoritatea contractantă.

Din documentele depuse la dosar a rezultat că în urma controlului efectuat de D.LA.F. cu privire la obţinerea, utilizarea şi derularea fondurilor aferente proiectului „Atelier de producţie şi comercializare cărămizi ecologice din materiale locale”, s-au constatat fraude de natură să afecteze interesele financiare ale UE. Probatoriul cauzei a confirmat existenţa unor nereguli şi procedee contrare contractului de garant şi condiţiilor generale impuse.

Astfel, a reţinut instanţa că în vederea amenajării spaţiului pentm activitatea de producţie, a achiziţionării cărămizilor din materiale ecologice, s-a procedat la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului, fiind acceptată -conform criteriului de selecţie „cel mai scăzut preţ” – SC I.C. SA Negreşti (valoarea contractului fiind de 36.025 euro).

Ca urmare a solicitărilor D.L.A.F., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui a comunicat prin adresa nr. 888/21.05.2008 că la data de 08.06.2005 această societate avea obligaţii de plată la bugetul general consolidat al statului în valoare de 145.671 lei.

Neverificarea de beneficiar a acestui aspect, de natură a exclude de la participare respectiva societate, îi era pe deplin imputabilă, neputând fi primită apărarea potrivit căreia contabilul societăţii era cel care trebuia să examineze valabilitatea documentelor financiare.

S-a mai reţinut că la licitaţia pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie, contractul de furnizare a fost atribuit SC C. SRL Negreşti (contract în valoare de 1.123,12 euro), care la data de 08.04.2005 figura cu obligaţii de plată la bugetul general consolidat al statului în valoare de 277 lei şi de la care, în afara echipamentelor specifice, s-au achiziţionat în cadrul proiectului şi alte bunuri, care nu au făcut obiectul licitaţiei.

Instanţa a mai avut în vedere şi faptul că la procedura de selectare a ofertelor pentm amenajarea spaţiului, precum şi la cea organizată pentm achiziţionarea unei maşini pentm aprovizionare şi desfacere, din comisia de evaluare a făcut parte şi D.M., secretar al comunei şi C.I.G., fiul preşedintelui comisiei, ambii fiind acţionari la SC I.C. SA, iar beneficiara contractului de furnizare pentm o maşină second hand a fost declarată, conform raportului de evaluare 1972/10.03.2005, SC T.F. SA Harghita, societate care figura cu obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat al statului în valoare de 3.837 lei.

Curtea de Apel Iaşi a considerat că aceste nereguli vădeau nerespectarea prevederilor Capitolului 2.3.3. – Motive pentru excludere, din Manualul de Instrucţiuni pentm contracte de Relaţii Externe (excluderea societăţilor participante care aveau datorii la stat) şi nerespectarea prevederilor art. 4 -Conflictul de interes din Condiţiile Generale la Contractul de Finanţare, art. 2.4.11. – Clauze Etice din PRAG, prin existenţa calităţii de acţionari la SC I.C. SA în persoana numiţilor D.M. şi C.I.G., secretara comisiei de evaluare, respectiv fiul preşedintelui Comisiei, răspunzătoare pentru această situaţie fiind Primăria oraşului Negreşti.

Raportat la toate aspectele reţinute şi la dispoziţiile art. 2 lit. a) din O.G. nr. 79/2003 şi ale art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 79/2003, din care reiese că încălcarea unei prevederi contractuale sau legale care aduce atingere utilizării corespunzătoare a sumelor avansate din bugetul general al Comunităţii europene reprezintă neregulă, iar sumele afectate trebuie recuperate de la autorii neregulii, instanţa a tras concluzia că prin decizia nr. 55/22.12.2008 s-a respins în mod corect contestaţia formulată de Primăria oraşului Negreşti împotriva procesului-verbal de constatare încheiat de Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare la 21.10.2008.