Contravenţie Contravenţii. Închisoare contravenţională


Prin decizia nr.425 pronunţată la data de 05.05.2009 de Tribunalul Bacău-Secţia comercială şi administrativ în dos nr. 11212/180/2008 s-a respins ca nefondat recursul formulat de recurenta S.C. N L T 2005 S.R.L. împotriva sentinţei civile nr.10811/2008, pronunţată de judecătoria Bacău în ds nr.11212/180/2008 în contradictoriu cu intimat D. R.D. P.IAŞI-SDN BACĂU(P.V. NR. 1149601 DIN DATA DE 30.06.2008), având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie.

Pentru a se pronunţa în acest sens instanţa de recurs a reţinut că prin sentinta recurata Judecatoria Bacau a respins plingerea contraventionala formulata de S.C. N L T 2005 S.R.L. Vultureni impotriva procesului verbal nr.1149601/30.06.2008 intocmit de D.R.P.D. Iasi-S.D.N. Bacau.Impotriva acestei solutii a formulat recurs petenta sustinind ca instanta de fond nu a analizat exceptiile procesuale ridicate de catre ea, ca instanta de fond nu a verificat din oficiu indeplinirea conditiillor de legalitate a procesului verbal si ca nu a tinut cont de probele depuse la dosarul de fond deoarece avizul de insotire a marfii probeaza ca recurenta petenta a Tportat cantitatea de 22 tone de nisip si nu mai mult.

In ceea ce priveste nesolutionarea exceptiilor procesuale , instanta de control judiciar a constatat ca acestea nu au fost ridicate. Au fost ridicate exceptiile de nelegalitate ale procesului verbal de contraventie iar instanta de fond a analizat din oficiu indeplinirea conditiilor de legalitate a procesului verbal si a constatat ca acesta este legal intocmit.

In ceea ce priveste cantitatea de nisip Tportata instanţa de recurs a reţinut că instanta de fond a analizat cu multa atentie probele de la dosarul cauzei. Avizul de insotire a marfii a fost depus in copie, si nu a fost depusa factura , iar agentul constatator sustine ca la controlul in trafic actele insotitoare ale Tportului mentionau 22mc de nisip si nu 22 tone nisip. Recurenta ar fi trebuit sa probeze cu inscrisurile din contabilitatea proprie faptul ca s-au Tportat 22 tone de nisip si nu 22 mc nisip,obligatie ce ar fi fost facil de indeplinit dar recurenta nu a depus nici la fond nici in recurs astfel de probe.

In acest context ,reţinând că prezumtia de veridicitate a mentiunilor din procesul verbal nu a fost rasturnata , că instanta de fond a dat o solutie corecta ,Tribunalul a constata că recursul este nefondat si ca atare a fost respins.

Împotriva acestei decizii a formulata contestaţie în anulare recurenta S.C. N L T 2005 S.R.L. solicitând admiterea contestaţiei , modificarea sentinţei civile atacate în sensul admiterii plângerii contravenţionale , anularea procesului verbal de contravenţie şi exonerarea de la plata amenzii şi a AST.

În motivarea contestaţiei întemeiată pe dispoziţiile art.318 C.Pr.Civ contestatoarea arată că ,în opinia sa , s-a greşit atât în primă instanţă cât şi în recurs , când nu a fost luată în considerare proba principală , respectiv avizul de expediţie seria CAAGG nr.1129600/03.06.2008 emis de S.C. C A S.A. Doaga .

Precizează contestatoarea că deşi formula de calcul a greutăţii a fost corectă , greşeala agentului constatator constă în faptul că amenţionat înactul de control cantitatea de 22mc. Şi nu 22 tone aşa cum era prevăzut în avizul de însoţire a mărfii, seria CAAGG nr.1129600/03.06.2008 emis de S.C. C A S.A. Doaga , deşi a fost pus la dispoziţia instanţewi în xerocopie, purta ştampila organului de control, data, or, locul şi semnătura agentului constatator ,astfel că nu putea fi înlocuit.

Intimata D. R.D. P.IAŞI a solicitat respingerea contestaţiei în anulare ca inadmisibilă.

Contestaţia în anulare este formulată în termen, moptivată şi legal scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Analizând contestaţia prin prisma motivelor invocate Tribunalul constată că aceasta este inadmisibilă pentru considerentele ce succed:

Potrivit prevederilor art. 318 Cod procedura civila, prevederi pe care a fost întemeiată prezenta contestaţie , hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare numai în cazuri expres si limitativ prevazute de lege :când dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau când instanta , respingând recursul sau admitându-l numai în parte, a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau casare.

Referitor la primul motiv textul are în vedere greseli materiale cu caracter procedural. Privitor la al doilea motiv de contestatie în anulare speciala, aceasta poate fi exercitata numai daca instanta de recurs a omis sa analizeze un motiv cu care a fost învestita, contestatie care poate fi promovata numai de recurent, intimata neavând interes.Totodata contestatia în anulare speciala mai poate fi formulata atunci când recursul a fost respins sau admis în parte, nu si în caz de casare sau modificare totala, sau instanta a omis sa cerceteze un motiv de casare sau de modificare.

Din motivatia expusa de contestatoare în cuprinsul contestatiei sale rezulta ca aceasta este nemultumită de sentinţa pronunţată de instanţa de fond , respectiv de Judecătoria Bacău , sentinţă care a fost menţinută de instanţa de control judiciar.

Astfel cum a fost prezentata motivatia contestatiei si raportat la împrejurarile spetei, aceasta nu poate fi subsumata nici unuia din cazurile de contestatie în anulare strict si limitativ prevazute de lege, situatie ce impune respingerea cererii .

Contestatia în anulare este o cale extraordinara de atac, de retractare, deciziile irevocabile emise de o instanta în recurs putând fi anulate numai în mod exceptional si doar atunci când se constata ivirea unui caz strict prevazut de lege, neexistând pentru contestator dreptul de recurs la recurs.

Faţă de considerentele ce preced şi tinând seama de disp. art.318 C.p.c.iv Tribunalul urmează a respinge ca inadmisibilă contestaţia în anulare.