Contravenţie. Plângere contravenţională. Termen. Tardivitate.Potrivit dispoziţiilor art.31 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,” împotriva procesului verbal de contravenţie se poate face plângere în termen de 15 zile de la da C


Prin sentinta civila nr. 3728 din 19 Iunie 2008, Judecatoria Baia Mare a admis exceptia tardivitatii formularii plângerii contraventionale de catre petenta SC “S” SA Baia Mare, invocata de intimata Directia Generala a Finantelor Publice Maramures, iar pe cale de consecinta a respins ca tardiv introdusa plângerea formulata de petenta SC “S” SA Baia Mare în contradictoriu cu intimata Directia Generala a Finantelor Publice Maramures.

În considerentele hotarârii, s-a retinut ca prin plângerea formulata de contravenienta SC “S” SA Baia Mare, s-a solicitat anularea în parte a procesului verbal de contraventie, în sensul înlocuirii amenzii de 8000 lei cu sanctiunea “avertisment”, raportat la împrejurarile în care a fost comisa fapta contraventionala si gradul de pericol social al acesteia.

Constatând ca este întemeiata exceptia invocata de intimata Directia Generala a Finantelor Publice Maramures, privind tardivitatea formularii plângerii, având în vedere ca procesul verbal a fost comunicat petentei la 28 martie 2008, iar plângerea a fost înregistrata abia la 17 aprilie 2008, judecatoria a admis exceptia si a respins plângerea contraventionala.

Împotriva sentintei a declarat recurs, petenta SC “S” SA Baia Mare, solicitând casarea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante, motivat de faptul ca plângerea a fost respinsa pe exceptie, instanta necercetând fondul cauzei.

Recurenta a sustinut ca plângerea a fost expediata prin posta, aspect ce rezulta din chitanta postala nr. 2050 din 11.04.2008 care poarta mentiunea recomandatei AR 49997166602, al carei destinatar este Administratia Finantelor Publice Maramures, proba asupra careia instanta de fond nu s-a pronuntat, cu toate ca era depusa la dosar.

Petenta a mai aratat ca recomandata a fost primita de catre intimata la 16.04.2008, fapt ce reiese din confirmarea de primire, depusa în recurs.

Pe de alta parte, în opinia recurentei, hotarârea recurata este nelegala, dat fiind faptul ca aceasta nu contine în considerentele sale, ratiunea ce a stat la baza admiterii exceptiei, instanta înlaturând si ignorând proba administrata, printr-o referire simplista si neargumentata, fiind prezent astfel motivul de nelegalitate prevazut de art. 304 pct. 7 Cod procedura civila.

În drept a mai invocat articolul 304 pct. 5, art. 304 indice 1, art. 104 si art. 312 Cod procedura civila.

Prin întâmpinare, intimata Directia Generala a Finantelor Publice Maramures a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotarârii pronuntate de judecatorie, ca fiind legala si temeinica.

Intimata a sustinut în principal, ca plângerea a fost formulata tardiv, iar în subsidiar ca aceasta este neîntemeiata, raportat la împrejurarea ca cele doua fapte retinute în sarcina petentei n-au fost contestate de aceasta, iar procesul verbal de contraventie a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor legale în materie, petenta achitând contravaloarea amenzii contraventionale.

La cererea recurentei, tribunalul a solicitat intimatei Directia Generala a Finantelor Publice Maramures sa prezinte înscrisul primit la 16 aprilie 2008 expediat prin posta de petenta-recurenta, cu recomandata nr. AR 49997166602 din 11.04.2008 (fila 18), raspunsul intimatei fiind în sensul ca plângerea a fost înregistrata sub nr. 14.295/17.04.2008 si ca nu detine vreun înscris trimis prin posta de catre petenta (fila 21).

Examinând recursul, care a fost declarat în termenul de 15 zile prevazut de art. 301 Cod procedura civila, raportat la art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001 modificata, prin prisma celor invocate de recurenta si din oficiu în baza art. 304 indice 1 Cod procedura civila, tribunalul constata ca acesta este nefondat.

Potrivit dispozitiilor art. 31 din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, împotriva procesului verbal de contraventie se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.

Daca sub aspectul comunicarii procesului verbal de contraventie contestat nu au existat divergente, acesta fiind înmânat petentei la data încheierii lui, alta este situatia cu privire la data la care a fost înregistrata plângerea contraventionala.

Conform stampilei aplicate de Administratia Finantelor Publice Baia Mare pe plângerea formulata de societatea petenta, data înregistrarii acesteia este de 17 aprilie 2008 sub nr. 14295, motiv pentru care intimata a invocat exceptia tardivitatii, atât în fata instantei de fond cât si în recurs.

Mai mult, la solicitarea instantei de fond, intimata a sustinut ca plângerea contraventionala a fost înregistrata de catre petenta, direct la secretariatul sau, la plângere fiind anexate procesul verbal de contraventie si factura fiscala de achizitionare a casei de marcat emisa la 11 aprilie 2008 (fila 35 dosar de fond).

Petenta-recurenta a sustinut ca plângerea a fost expediata prin posta cu recomandata AR 49997166602 din 11.04.2008 cu confirmare de primire semnata si stampilata de intimata, sens în care a depus la dosar chitanta de plata si confirmarea de primire.

Fata de apararile recurentei si urmare cererii acesteia, tribunalul a solicitat intimatei sa comunice instantei copie dupa înscrisul expediat prin posta de petenta, însa prin adresa nr. 21259 din 28.X.2008 înregistrata la instanta la 29.X.2008, intimata a sustinut ca nu detine un astfel de înscris, mentinându-si astfel afirmatia conform careia plângerea a fost înregistrata la 17 aprilie 2008 (fila 21 din dosar).

În contextul celor aratate si având în vedere ca recurenta nu a probat faptul ca prin recomandata din 11.04.2008 ar fi expediat intimatei plângerea contraventionala, tribunalul considera ca societatea recurenta nu a probat împrejurarea ca procesul verbal de contraventie a fost atacat în termenul prevazut de art. 31 din actul normativ mentionat anterior, aceasta având posibilitatea sa efectueze demersuri în sensul prevederilor art. 322 pct. 4 Cod procedura civila, ceea ce nu a facut.

Tinând seama de cele expuse, în cauza nu sunt prezente motivele de casare si modificare prevazute de art. 312 alin. 5, respectiv art. 304 pct. 5 si 7 Cod procedura civila, invocate de recurenta, iar tribunalul n-a constatat din oficiu în baza art. 304 indice 1 Cod procedura civila, existenta vreunui astfel de motiv, prin urmare hotarârea recurata este legala si temeinica.

În considerarea celor de mai sus, recursul fiind nefondat a fost respins, în temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, iar sentinta a fost mentinuta.