Criterii de apreciere a sancţiunii. Circumstanţele personale ale contravenientului. înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertismentul. Netemeinicie


O.G. nr. 2/2001, art. 21 alin. (3)

Contravenientul a mai fost anterior sancţionat în mod repetat pentru încălcarea dispoziţiilor legale, iar veniturile sale modeste, starea sa de sănătate şi îngrijirea a patru minori nu justifică adoptarea unei conduite antisociale permanente şi încălcarea dispoziţiilor legale în vederea completării veniturilor, fiind necesară aplicarea unei sancţiuni exemplare, de natură să corecteze atitudinea sa, aşa încât admiterea plângerii contravenţionale şi înlocuirea amenzii cu avertisment nu corespund circumstanţelor personale ale acestuia.

Trib. Bucureşti, s. a IX-a cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 310/R/2008,

nepublicată

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 3 Bucureşti, petenta N.V., în contradictoriu cu intimata Poliţia Comunitară sector 3 Bucureşti, a solicitat anularea procesului-verbal seria PC3 nr. 1008393 din 7 august 2007, întocmit de intimată. în motivarea plângerii, petentul a arătat că nu are posibilităţi materiale pentru achitarea amenzii. Prin sentinţa civilă nr. 8027 din 2 octombrie 2007, pronunţată de Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, s-a admis plângerea contravenţională în parte şi a fost înlocuită amenda cu avertismentul, faţă de circumstanţele personale ale contravenientei. Intimata a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, susţinând că este incident motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., având în vedere că sancţiunea aplicată corespunde gradului de pericol social.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reţinut următoarele: prin procesul-verbal seria PC3 nr. 1008393 din 7 august 2007, s-a aplicat intimatei o amendă de 1000 RON pentru încălcarea dispo+ziţiilor art. 1 pct. 1 lit. b) din Legea nr. 12/1990, reţinându-se în sarcina sa că efectua acte de comerţ stradal cu lumânări, neautorizat, direct pe domeniul public. Cu privire la reţinerea faptei, aşa cum s-a arătat şi la fond, intimata nu a administrat probe de natură să combată prezumţia de temeinicie de care se bucură procesul-verbal şi, de altfel, nici în recurs, probe din care să rezulte că nu a săvârşit fapta care i se impută.

Instanţa de fond a apreciat însă în mod eronat că sancţiunea aplicată nu corespunde circumstanţelor personale ale intimatei. Astfel, aceasta a fost sancţionată în mod repetat pentru încălcarea dispoziţiilor legale, iar veniturile sale modeste, starea sa de sănătate şi îngrijirea a 4 minori nu justifică adoptarea unei conduite antisociale permanente şi încălcarea dispoziţiilor legale în vederea completării veniturilor, fiind necesară aplicarea unei sancţiuni exemplare, de natură să corecteze atitudinea contravenientei.

Astfel, tribunalul a constatat că subzistă motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., soluţia instanţei de fond a fost dată cu aplicarea greşită a legii, în condiţiile în care s-a reţinut că se impune aplicarea avertismentului, deci recursul a fost apreciat ca întemeiat, a fost admis, iar sentinţa recurată a fost modificată, în sensul că tribunalul a respins plângerea ca neîntemeiată.