Criterii pentru aplicarea avertismentului. Reindivi-dualizarea sancţiunii contravenţionale


O.G. nr. 2/2001, art. 5 alin. (5), art. 7 alin. (2),

art. 21 alin. (3)

Sancţiunea contravenţională aplicată trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, iar avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. De asemenea, dispoziţiile art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 prevăd că la stabilirea sancţiunii trebuie să se ţină seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Luând în considerare faptul că a intrat în legalitate într-o perioadă de timp foarte scurtă, că a încălcat obligaţiile legale faţă de o singură persoană şi că nu au fost dovedite antecedente contravenţionale în acelaşi domeniu, instanţa de recurs a reindividualizat sancţiunea aplicată contravenientului şi a înlocuit amenda cu avertismentul.

Trib. laşi, s. com., dec. nr. 874/CA din 7 octombrie 2009,

portal.just.ro

Prin procesul-verbal contravenţional seria RM nr. 010598 din 24 iulie 2008, intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a aplicat petentei SC S. SRL o amendă de 1.500 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003, constând în aceea că, în ziua de 22 iulie 2008, societatea petentă a primit la lucru pe numita T.A. fară încheierea unui contract individual de muncă, aşa cum prevede art. 16 alin. (1) din Legea nr. 53/2003. Este adevărat că art. 1 alin. (1) din Legea nr. 130/1999 dă posibilitatea petentei să înregistreze contractele de muncă la inspectoratul de muncă în termen de 20 de zile de la încheierea acestora, însă aceasta

nu înseamnă că, prin simpla lor înregistrare, se desprinde prezumţia absolută că au fost şi întocmite cu cel puţin 20 de zile înainte de momentul prezentării autorităţii competente. Contractul depus la dosar poartă data înregistrării la I.T.M. Iaşi, dar nu şi o dată anterioară a întocmirii lui. Acest înscris este sub semnătură privată, iar, conform art. 1182 C. civ., data încheierii lui nu poate fi opusă unei terţe persoane, în speţă intimatul, decât din ziua în care a fost prezentat unei instituţii de stat, din ziua în care a fost înregistrat într-un registru anume destinat, din ziua decesului unuia dintre semnatarii actului sau din ziua în care a fost trecut în acte de către funcţionari de stat, precum şi în procesele-verbale de inventariere sau sigilare. Contractul de muncă încheiat cu T.A. a dobândit data certă doar cu prilejul înregistrării sale la inspectoratul de muncă, iar petenta nu a exhibat nicio altă probă de natură a releva redactarca acestuia anterior primirii la lucru a martorei. Această împrejurare se coroborează cu declaraţia

dată inspectorilor de muncă de către T.A. In consecinţă, instanţa a constatat că intimatul a reţinut în mod corect situaţia de fapt. Verificând din oficiu, instanţa a apreciat că actul sancţionator a fost întocmit cu respectarea cerinţelor de formă impuse prin dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Referitor la amenda aplicată, tribunalul a reţinut că sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite [art. 5 alin. (5) din O.G. nr. 2/2001], iar avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă [art. 7 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001]. De asemenea, dispoziţiile art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 prevăd că la stabilirea sancţiunii trebuie să se ţină seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acestcia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Exercitându-şi rolul de control al sancţiunii, conferit de art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, tribunalul a reindi-vidualizat sancţiunea, aplicând un avertisment petentei, luând în considerare faptul că a intrat în legalitate într-o perioadă de timp foarte scurtă, că a încălcat obligaţiile legale faţă de o singură persoană şi că nu au fost dovedite antecedente contravenţionale în acelaşi domeniu.