Decizie a Comisiei Superioare de Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor din România. Persoana care poate formula acţiune în anularea deciziei


Legea nr. 95/2006, art. 451

C.C., Decizia nr. 871 din 10 iulie 2008

Doar medicul sancţionat disciplinar poate formula acţiune în anularea deciziei Comisiei Superioare de Disciplină, nu şi persoana care a formulat plângere împotriva medicului. Aceasta are posibilitatea de a obţine în justiţie angajarea răspunderii penale, contravenţionale sau civile pentru repararea drepturilor sau intereselor sale vătămate prin conduita medicului.

Sentinţa nr. 63/C.A. din 9 aprilie 2009

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Iaşi, reclamanta R.C. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Colegiul Medicilor din România -Comisia Superioară de Disciplină, anularea deciziei nr. 91/2006 emise de pârât, prin care s-a menţinut decizia nr. 216 din 10 mai 2005 a Colegiului Medicilor Iaşi, constatarea abaterii profesionale a celor doi medici de la Spitalul din Iaşi.

în motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, deşi s-a adresat Colegiului Medicilor din Iaşi cu o plângere împotriva celor doi medici, pentni a se constata abaterile profesionale ale acestora în timpul unei intervenţii chirurgicale, acesta i-a respins-o ajungând la concluzia că nu exista nicio abatere profesională sau disciplinară.

împotriva acestei decizii reclamanta a formulat contestaţie, dar prin decizia nr. 91 adoptată la 10 noiembrie 2006, Colegiul Medicilor din România – Comisia Superioară de Disciplină i-a respins-o.

La data de 2.03.2009 reclamanta a formulat cerere de sesizare a privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 451 din Legea nr. 95/2006.

Prin întâmpinarea formulată, Colegiul Medicilor din România a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

Prin sentinţa nr. 63/C.A./09.04.2009, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului, Curtea de Apel Iaşi a respins cererea reclamantei de sesizare a Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea prevederilor art. 451 din Legea nr. 95/2006 ca inadmisibilă, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi a respins acţiunea acesteia ca fiind făcută de o persoană fără calitate procesuală pasivă.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că era inadmisibilă cererea formulată de reclamantă pentm sesizarea Curţii Constituţionale privind dispoziţiile art. 451 din Legea nr. 95/2006, deoarece reclamanta a mai invocat-o în cadrul procesului, excepţie care a fost respinsă prin Decizia nr. 871/10.07.2008, pronunţată deCurtea Constituţională.

în ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active, instanţa a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 451 din Legea nr. 95/2006, medicul sancţionat poate formula acţiune în anulare împotriva deciziei Comisiei Superioare de Disciplină.

Reglementarea cuprinsă în art. 451 din Legea nr. 95/2006 stabileşte că subiecţi ai raportului juridic disciplinar sunt medicul şi organizaţia profesională, sens în care s-a pronunţat Curtea Constituţională respingând excepţia de neconstituţionalitate prin Decizia nr. 871/10.07.2008, a cărei motivare se axa pe forma specială de răspundere ce justifica soluţia legislativă criticată şi care consacra doar pentru medicul sancţionat dreptul de a ataca injustiţie decizia Colegiului Medicilor din România.

Instanţa a mai avut în vedere că enumerarea limitativă, in textul legii, a persoanelor care au calitatea de a cere anularea deciziei Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor nu avea semnificaţia restrângerii dreptului persoanei care a formulat plângerea împotriva medicului, de a obţine în justiţie repararea drepturilor sau intereselor sale vătămate prin conduita medicului, în acest sens fiind indicate dispoziţiile art. 442 din Legea nr. 95/2006, potrivit cărora răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor din România nu excludea răspunderea penală, contravenţională sau civilă, conform prevederilor legale.

§3. Litigii privind funcţionarii publici