Decizie a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Constatarea unor diferenţe de preţ între listele de preţuri de producător piese de schimb şi oferta depusă comisiei de evaluare. Consecinţe Acte ale autorităţilor publice


Existenţa unor diferenţe (de ordinul zecimalelor), între lista cuprinzând preţurile de producător pentru principalele piese de schimb şi cele prezentate comisiei de evaluare, se constituie ca o modificare interzisă prin art.79 din H.G. nr.925/2006, de natură a califica drept „neconformă” oferta respectivă.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr.107/C.A. din 25.02.2008

Prin decizia nr.82/C6/4864 din 11 ianuarie 2008, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins ca nefondate, capetele de cerere privind anularea deciziei de adjudecare a autorităţii contractante şi depunerea de concluzii orale, în faţa Consiliului, din contestaţia formulată de către S.C.”O.I.”S.R.L, cu sediul în Craiova, în contradictoriu cu C.N.A.D.N. S.A.-Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, respingând, ca inadmisibil, capătul de cerere privind declararea ofertei S.C.”O.I.” S.R.L drept câştigătoare a procedurii de atribuire şi dispunând continuarea procedurii de atribuire.

Pentru a se pronunţa astfel, Consiliul a reţinut că, punând în decizia nr.3151/C6/3744 din 9 noiembrie 2007, prin care s-a admis contestaţia formulată de SC „U.” SA, autoritatea contractantă a solicitat celor doi ofertanţi, prin adresa nr.28549 din 20.11.2007, să justifice preţurile din listele de piese şi că, din analiza răspunsului înaintat de SC „O.I.” SRL, au fost constatate diferenţe între preţurile înscrise în „Lista cuprinzând preţuri de producător pentru principalele piese de schimb” din oferta depusă şi preţurile din documentele transmise cu adresa nr.1283 din 23.11.2007, diferenţe care au fost sesizate şi de comisia de evaluare care, prin adresa nr.30899 din 12.12,2007, a solicitat justificarea acestora, în condiţiile în care şi contestatorul recunoaşte existenţa lor, dar pe care le apreciază ca fiind nesemnificative.

Raportându-se la această situaţie de fapt, Consiliul a constatat incidenţa, în cauză, a prevederilor art.79 alin.3 din H.G nr.925/2006, datorită faptului că explicaţiile transmise de SC „O.I.” SRL, la solicitarea autorităţii contractante, au fost de natură a schimba datele din oferta financiară iniţială, considerente pentru care s-a respins solicitarea contestatoarei privind anularea deciziei nr.31403 din 18.12.2007, emisă de autoritatea contractantă.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind declararea ofertei SC „O.I.”SRL drept câştigătoare a procedurii de atribuire, Consiliul a considerat că acesta este inadmisibil, întrucât, conform art.200 din OUG nr.34/2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, art.266 alin.1 din acelaşi act normativ, neconferind Consiliului vreo competenţă în această materie, considerente pentru care, în temeiul art.278 alin.6 din ordonanţa de urgenţă menţionată, s-a dispus continuarea procedurii de atribuire.

Curtea constată că plângerea de faţă este nefondată, sens în care reţine următoarele:

Este necontestat faptul că Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi a iniţiat o procedură de licitaţie deschisă, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ”Furnizarea de piese de schimb şi reparaţii utilaje şi echipamente de import din dotarea D.R.D.P Iaşi”, că, prin adresa nr.19643/29.08.2007, autoritatea contractantă a comunicat SC „O.I.”SRL Craiova faptul că oferta prezentată a fost declarată câştigătoare, că, prin decizia nr.3151/C6/3744 din 9 noiembrie 2007, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis, în parte, contestaţia SC „U.” SA Constanţa, dispunându-se anularea raportului procedurii de atribuire nr.19642 din 29.08.2007, precum şi a documentelor subsecvente acestuia şi reluarea procedurii de atribuire, de la etapa de evaluare a ofertelor, că, prin actul nr.28549/20.11.2007, autoritatea contractantă a solicitat ofertanţilor să justifice, până la data de 23.11.2007, preţurile din listele de piese, cu depunerea de înscrisuri în susţinerea acestora, că SC „O.I.” SRL a dat curs acestei cereri şi că, primind documentele solicitate, D.R.D.P Iaşi, prin adresa nr.30899/12.12.2007, a cerut justificarea diferenţelor dintre preţurile înscrise în „Lista cuprinzând preţuri de producător pentru principalele piese de schimb” din ofertă şi preţurile din documentele transmise cu adresa nr.1283/23.11.2007.

Este de asemenea dovedit că petenta, prin adresa nr.1384/13.12.2007, susţinând că lista cuprinzând preţurile de producător pentru principalele piese de schimb este la fel cu ofertele prezentate prin adresa nr.1283/23.11.2007, confirmă în mod explicit existenţa unor „diferenţe”, pe care le estimează a fi de ordinul zecimalelor, precum şi a unor „repere prezentate în plus ( oferta s-a suprapus cu o altă cerere de ofertă solicitată de firma noastră la data respectivă)”, şi că, prin contestaţia adresată Consiliului, la data de 18 decembrie 2007, se recunoaşte că „În fundamentarea preţurilor ofertate s-a ţinut cont de oferta de preţ de la producător rotunjită ( preţuri unitare fără zecimale) şi un adaos comercial de 10%, diferenţele de preţ provenite din rotunjirea preţurilor de producător fiind nesemnificative şi se suportă din adaosul comercial practicat”.

Ori, chiar şi în ipoteza în care diferenţele, pe care însăşi petenta le recunoaşte, ar fi rezultatul unei operaţiuni de „rotunjire” a preţului de producător şi nu ar fi constituit o modificare semnificativă a ofertei financiare iniţiale, Consiliul era obligat să constate că această modificare este interzisă de art.79 din H.G nr.925/2006, care, la alin.3 stabileşte în mod imperativ că: ”În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta se va fi considerată neconformă”, doar erorile aritmetice putându-se corecta în condiţiile prevăzute la art.80 alin.2 din acelaşi act normativ, situaţie ce nu se regăseşte în cauza de faţă.

Ca atare, atâta timp cât au fost operate modificări ale preţurilor înscrise în lista iniţială, Consiliul nu avea o altă alternativă decât aceea de a aplica sancţiunea prevăzută de legiuitor, nici o explicaţie sau justificare nefiind de natură să anuleze efectele legale decurgând din faptul „cosmetizării” preţurilor, fiind riscul şi responsabilitatea exclusivă a ofertantului de a nu fi întocmit şi păstrat neschimbată oferta depusă la data de 10 august 2007.

În ceea ce priveşte critica ce se aduce ofertei prezentate de SC „U.” SA, Curtea consideră că aceasta nu poate fi primită întrucât, pe de o parte, prin decizia nr.3151/C6/3744 din 9.11.2007, Consiliul a dispus reluarea procedurii de atribuire de la etapa de evaluare a ofertelor şi nu de la etapa verificării îndeplinirii condiţiilor de calificare, finalizată prin procesul verbal nr.18072/10.08.2007, iar pe de altă parte pentru că prin depunerea unei oferte considerată prin efectul legii ca neconformă, petenta s-a plasat în afara procedurii de atribuire.

Curtea constată că şi sub aspect formal plângerea petentei se vădeşte a fi nefondată, având în vedere că adresa nr.31403 din 18.12.2007, prin care autoritatea contractantă a comunicat SC „O.I.” SRL Craiova faptul că oferta sa a fost respinsă ca fiind neconformă, potrivit art.81 din H.G nr.925/2006, nu are valoarea unei „decizii”, astfel cum a menţionat în cuprinsul contestaţiei adresate Consiliului, ci doar valoarea unui act tehnic de comunicare a rezultatului reevaluării ofertelor, adevăratul act de autoritate, pe care petenta nu l-a atacat, fiind procesul verbal de analiză a ofertelor, ce a fost înregistrat sub nr.31315/17.12.2007, şi raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, înregistrat sub nr.31336/17.12.2007 şi aprobat de directorul D.R.D.P. Iaşi, prin care s-a decis efectiv şi legal respingerea ofertei prezentate de petenta SC „O.I.” SRL Craiova ca neconformă.