Decizie de impunere. Cuantumul obligaţiei fiscale determinat prin expertiză şi contraexpertiză


– Legea nr. 571/2003: art. 103, art. 104

Chiar dacă cuantumul obligaţiilor fiscale stabilite în sarcina reclamantei prin cele două expertize contabile nu sunt identice, ele sunt mult mai apropiate între ele decât faţă de cuantumul calculat de organele de control, iar concluziile expertizelor sunt aceleaşi.

Având în vedere gradul mai mare de obiectivitate pe care îl presupune o expertiză efectuată de trei experţi judiciari faţă de expertiza efectuată de un singur expert judiciar, instanţa în soluţionarea cauzei îşi va însuşi concluziile celei de a doua expertiză efectuată în cauză.

Având în vedere gradul mai mare de obiectivitate pe care îl presupune o expertiză efectuată de trei experţi judiciari faţă de expertiza efectuată de un singur expert judiciar, instanţa în soluţionarea cauzei îşi va însuşi concluziile celei de a doua expertiză efectuată în cauză.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 77/CA/2009,

nepublicată)

Prin acţiunea în contencios fiscal înregistrată reclamanta SC C. SRL Bistriţa a solicitat anularea deciziilor nr. 45/29 mai 2006 şi nr. 84/13 septembrie 2006 pronunţate de pârâta DGFP Bistriţa-Năsăud, precum şi a deciziilor de impunere nr. 2697/29 iunie 2005, nr. 681/18 iulie 2006 şi nr. 691/20 iulie 2006 ca netemeinice şi nelegale.

Reclamanta a mai solicitat şi suspendarea executării acestora, în baza dispoziţiilor art. 179 alin. 2 C. pr. fisc. până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarea stare de fapt:

în urma unor controale fiscale realizate de Activitatea de Control Fiscal de pe lângă DGFP Bistriţa-Năsăud efectuate pentru perioada fiscală aprilie 2004 – 30 aprilie 2005, aceasta a stabilit obligaţii fiscale suplimentare în sarcina reclamantei prin emiterea de decizii de impunere, astfel:

Prin decizia de impunere nr. 2697/29.06.2005 s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare constând în: TVA de plată pentru perioada 11.07.2004 – 30.04.2005: 229929 lei; dobânzi la TVA: 25347 lei; penalităţi la TVA: 6910 lei; impozit pe profit pentru perioada 24.03.2004 – 31.12.2004: 139648 lei; dobânzi aferente impozitului pe profit: 17643 lei; penalităţi aferente impozitului pe profit: 5035 lei; impozit pe dividende anul 2004: 50259 lei; dobânzi aferente: 6649 Iei; penalităţi: 1033 lei.

Total obligaţii fiscale suplimentare: 419836 lei.

Total accesorii aferente obligaţiilor suplimentare: 62617 lei.

Total sume suplimentare de plată: 482457 lei.

Toate aceste obligaţii suplimentare au fost stabilite pe baza raportului de inspecţie fiscală întocmit în 30.06.2005.

Reclamanta a contestat în totalitate obligaţiile fiscale şi accesoriile stabilite prin decizia de impunere nr. 2697 din 29.06.2005.

DGFP Bistriţa-Năsăud a soluţionat contestaţia depusă de contribuabil, emiţând în acest sens decizia nr. 45/29.05.2006, astfel:

1. A respins ca neîntemeiată contestaţia formulată de SC C.T. SRL pentru suma de 129715 lei reprezentând impozit pe profit;

2. A desfiinţat parţial decizia de impunere în ce priveşte impozitul pe profit pentru suma de 9933 lei reprezentând diferenţa dintre 139648 lei şi 129715 lei;

3. A desfiinţat total măsurile dispuse prin decizia de impunere privind accesoriile aferente impozitului pe profit constând în dobânzi 17643 lei şi penalităţi 5035 lei;

4. A desfiinţat în totalitate măsurile cuprinse în decizia de impunere cu privire la TVA în sumă de 229.929 lei;

5. A desfiinţat în totalitate măsurile cuprinse în decizia cu privire la accesoriile calculate pentru taxa pe valoare adăugată constând în dobânzi 25347 lei şi penalităţi 6910 lei;

6. A luat act de renunţarea petentei la contestaţia formulată cu privire la impozitul pe dividende în sumă de 50259 lei, dobânzi de 6649 lei şi penalităţi de 1033 lei.

în legătură cu cele consemnate la punctele 2 şi 5 s-a decis ca organele de control să stabilească cu certitudine obligaţiile fiscale şi accesoriile.

Urmare deciziei nr. 45/29.05.2006 cu privire la modul de soluţionare a contestaţiei, aferent deciziei de impunere nr. 2697/29.06.2005 reclamanta a mai rămas cu următoarele obligaţii de plată: impozit pe profit: 129715 lei; impozit pe dividende: 50259 lei; dobânzi aferente impozitului pe dividende 6649 lei; penalităţi aferente impozitului pe dividende: 187656 lei.

Total obligaţii de plată: 187656 lei.

Tot urmare a deciziei nr. 45/09.05.2006 prin care s-a dispus ca organele de control să stabilească cu certitudine obligaţiile fiscale, în data de 14.07.2006 se întocmeşte un alt raport de inspecţie fiscală pe baza căruia se emite decizia de impunere nr. 681/18.07.2006.

Prin această decizie se stabilesc următoarele obligaţii fiscale suplimentare pentru perioada 24.03.2004 – 31.03.2005.

1. Impozitul pe profit se diminuează cu suma de 28619 lei.

2. Majorări de întârziere aferente impozitului pe profit în sumă de 56807 lei pentru perioada 25.07.2004 – 14.07.2006.

3. Taxa pe valoare adăugată în sumă de 162829 lei pentru perioada 24.03.2004 -30.04.2005.

4. Majorări de întârziere aferente TVA pentru perioada 25.10.2004 – 14.07.2006 în sumă de 73482 lei.

Jotal obligaţii suplimentare 293118 lei.

în data de 20.07.2006 organele fiscale în urma verificării sumei negative a TVA solicitată la rambursare de reclamantă cu control anticipat de 73891 lei, întocmeşte raportul de inspecţie fiscală în baza căruia se emite decizia de impunere nr. 691/ 20.07.2006 stabilind obligaţii suplimentare de plată constând în TVA pe perioada

01.05.2005 – 31.05.2006 în sumă de 81190 lei şi majorări de întârziere în sumă de 3230 lei.

Motivul de fapt invocat este că reclamanta nu a constituit, declarat şi virat TVA colectată aferentă veniturilor înregistrate, ca urmare a prestării de servicii efectuate, respectiv transport internaţional de persoane, fără a deţine toate documentele necesare scutirii de TVA.

Ambele decizii de impunere sunt contestate de reclamantă prin contestaţia depusă în data de 11.08.2006 şi completarea la contestaţie din 15.08.2006 pe motive de netemeinicie şi nelegalitate.

Asupra modului de soluţionare a contestaţiei DGFP Bistriţa-Năsăud s-a pronunţat prin decizia nr. 84/13.09.2006 astfel:

1. A respins ca neîntemeiată contestaţia formulată şi pe cale de consecinţă menţinerea corespunzătoare a măsurilor dispuse prin decizia nr. 681/18.07.2006 pentru suma totală de 293118 lei reprezentând: dobânzi aferente impozitului pe profit: 48676 lei; penalităţi aferente impozitului pe profit: 8131 lei; TVA de plată: 162829 lei; dobânzi aferente TVA: 63680 lei; penalităţi aferente TVA: 9802 lei.

2. A respins ca neîntemeiată contestaţia cu privire la măsurile cuprinse în decizia de impunere nr. 691/20.07.2006 pentru suma totală de 84420 lei reprezentând TVA 81190 lei, dobânzi 3199 lei şi penalităţi 31 lei.

Obligaţiile fiscale suplimentare şi accesoriile rămase în sarcina reclamantei după soluţionarea contestaţiilor sunt:

1. Obligaţii fiscale stabilite prin decizia de impunere nr. 2697/29.06.2005 desfiinţată parţial prin decizia nr. 45/29.05.2006: impozit pe profit 129715 lei; impozit pe dividende: 50259 lei; dobânzi aferente impozitului pe dividende: 6649 lei; penalităţi aferente impozitului pe dividende: 1033 lei.

2. Obligaţii fiscale stabilite prin decizia de impunere nr. 681/18.07.2006, menţinută ca şi corespunzătoare prin decizia nr. 84/13.09.2006: impozit pe profit: (minus) (-) 28619 lei; dobânzi aferente impozitului pe profit: 48676 lei; penalităţi aferente impozitului pe profit: 8131 lei; TVA de plată: 162829 lei; dobânzi aferente TVA: 63680 lei: penalităţi aferente: TVA 9802 lei.

3. Obligaţii fiscale stabilite prin decizia de impunere nr. 691/20.07.2006 menţinută ca şi corespunzătoare prin decizia nr. 84/13.09.2006: TVA de plată: 81190 lei; dobânzi aferente: 3199 lei; penalităţi: 31 lei.

Totalul obligaţiilor suplimentare de plată către buget fiind: impozit pe profit: 101096 lei; impozit pe dividende: 50259 lei; TVA: 244019 lei; dobânzi: 73528 lei; penalităţi: 10866 lei.

Total general de plată: 479.768 lei.

în vederea soluţionării cauzei instanţa a încuviinţat efectuarea unei expertize judiciare contabile având următoarele obiective:

1. Să se stabilească în ce categorie de contribuabili s-a încadrat SC C.T. SRL în perioada de la data înfiinţării şi până la 31.12.2004; plătitoare de impozit pe profit sau plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor şi în funcţie de răspuns să se stabilească cuantumul impozitului datorat bugetului consolidat al statului.

2. Să se stabilească calitatea pe care a avut-o SC C.T. SRL în cadrul colaborării cu SC E.T.T.&A.I. SRL Bucureşti, respectiv transportator sau prestator de servicii direct legate de transportul internaţional de persoane.

3. în funcţie de calitatea SC C.T. SRL stabilită prin răspunsul la obiectivul nr. 2 să se pronunţe expertul dacă societatea a fost plătitoare de TVA sau scutită de TVA cu drept de deducere.

4. Să se stabilească dacă scutirea de taxă pe valoarea adăugată a fost aplicată numai pentru cota parte din valoarea biletelor vândute cuvenită transportatorului sau şi pentru cota parte cuvenită prestatorului de servicii. La formularea răspunsului se va avea în vedere ce anume este scutit prin lege de plata TVA, venitul realizat din vânzarea biletelor sau numai o anumită parte din acesta.

5. Să se stabilească dacă SC C.T. SRL în calitatea pe care a avut-o a aplicat scutirea de TVA numai pentru partea care i-a revenit din contravaloarea biletelor vândute sau şi pentru alte prestaţii.

6. Să se stabilească suma ridicată drept avansuri de trezorerie, cum a fost reflectată în la sfârşitul anului 2004, dacă această sumă putea fi considerată avans dividende şi impozitată ca atare în condiţiile în care nu există bilanţ aprobat şi o hotărâre AGA privind modul de repartizare a profitului realizat în anul 2004.

7. în funcţie de răspunsurile la obiectivele 1-6 să se stabilească cuantumul obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat de SC C.T. SRL constând în TVA, impozit pe profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor şi impozit pe dividende pentru perioada 01.04.2004 – 30.04.2004. perioada pentru care s-au emis deciziile de impunere nr. 2697/29.06.2005, 681/18.07.2006, 691/20.07.2006, 45/29.05.2006 şi 84/13.09.2006.

Expertiza contabilă a fost făcută de expertul C.I., iar în baza prev. art. 201 C. pr. civ. la efectuarea ei a participat din partea reclamantei şi expertul B.T.

Expertiza a concluzionat că reclamanta datorează bugetului de stat suma totală de 44.980 lei reprezentând impozit pe venitul microîntreprinderilor, TVA, dobânzi aferente TVA şi penalităţi aferente TVA.

Pârâta DGFP Bistriţa-Năsăud a depus la dosar un înscris intitulat obiecţiuni în care arată că dată fiind discrepanţa mare dintre cuantumul sumelor stabilite de organele fiscale şi cele determinate prin raportul de expertiză, nu îşi poate însuşi concluziile expertizei motiv pentru care a solicitat încuviinţarea unei noi expertize contabile.

în acest sens pârâta a mai formulat următoarele obiective la expertiză.

1. Să se stabilească în categorie de contribuabili s-a încadrat reclamanta, de la înfiinţare şi până la 31.12.2004; plătitoare de impozit pe profit, sau plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru a fi plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 103 lit. b) şi art. 104 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

2. Să se stabilească dacă reclamanta deţine pentru perioada verificată autorizaţiile şi documentele legale cu care să-şi justifice activitatea de transportator sau de intermediar în transporturile internaţionale de persoane.

3. Să se stabilească calitatea pe care a avut-o SC C.T. SRL Bistriţa în cadrul colaborării cu SC E.T.T.&A.I. SRL Bucureşti (a se avea în vedere înregistrarea în evidenţele obligatorii ale societăţii a cheltuielilor şi veniturilor cu transportul internaţional de persoane şi de asemenea declaraţiile date de administratorul societăţii în faţa organelor fiscale).

4. Să se stabilească dac operaţiunile consemnate în facturile fiscale întocmite de către SC C.T. SRL Bistriţa pe perioada 11.07.2004 (data de la care societatea avea obligaţia de a se declara plătitoare de ca urmare a depăşirii plafonului cifrei de afaceri de 2 miliarde) şi până la 30.04.2005, sunt operaţiuni impozabile cu cota standard de taxa pe valoarea adăugată de 19%, sau se încadrează în categoria operaţiunilor care beneficiază de scutirea de taxa pe valoarea adăugată şi în ce măsură societatea deţine documente justificative nominalizate de către OMFP nr. 1846/2003.

5. Să se precizeze dacă sumele suplimentar stabilite de către organele de inspecţie fiscală au fost corect determinate. în caz contrar care este cuantumul acestora.

Instanţa, în baza prev. art. 212 alin. 2 C. pr. civ. a încuviinţat atât efectuarea unei noi expertize cât şi noile obiective propuse de pârâtă.

Contraexpertiza efectuată de trei experţi contabili şi anume de G.V., P.M. şi M.D. a concluzionat următoarele referitor la obiectivele stabilite:

1. Reclamanta în anul 2004 a îndeplinit condiţia prev. de art. 103 lit. b) şi art. 104 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 şi ca urmare pentru anul fiscal 2004 poate beneficia de opţiunea făcută respectiv de plătitor de impozit pe venitul microintreprinderilor.

2. în cadrul colaborării cu SC E.T. SRL Bucureşti, reclamanta a avut calitatea de prestator de servicii direct legate de transportul internaţional de persoane realizând vânzarea biletelor de călătorie emis de SC E.T. SRL Bucureşti care are calitatea de transportator şi a efectuat transportul călătorilor, care au cumpărat aceste bilete, în baza contractelor încheiate cu transportatorul.

3. Serviciile direct legate de transportul internaţional de persoane pe care reclamanta le-a prestat în calitate de intermediar au constat în rezervare şi vânzarea biletelor de călătorie; a pus la dispoziţia transportatorului autocarul şi a asigurat personalul de bord-minim un şofer; a asigurat posibilitatea executării transportului în condiţii de siguranţă, în acest sens a făcut plata taxelor de acces pe autostradă, plata alimentărilor cu carburanţi; a asigurat păstrarea integrităţii bagajelor călătorilor pe durata transportului. Aceasta este natura serviciilor cuprinse în facturile întocmite de SC C.T. SRL. Aceste operaţiuni sunt conforme cu Legea nr. 571/2003, art. 143 alin. 1 lit. e) şi p), operaţiuni scutite de TVA. în perioada 11 iulie 2004 – 30 aprilie 2005 justificarea scutirii TVA pentru aceste servicii se face de către SC C.T. SRL în conformitate cu prev. art. 8 alin. 4 şi 5 din OMFP nr. 184672003 în baza diagramelor biletelor de călătorie vândute, a facturilor primite de la transportator, a celor două contracte încheiate cu transportatorul şi a facturilor de prestări servicii întocmite de către aceasta.

4. Valoarea serviciilor prestate de reclamantă asupra căreia se aplică scutirea de TVA este constituită din diferenţa dintre valoarea totală a biletelor de călătorie plătită de călători şi contravaloarea facturilor plătite de către aceasta către SC E.T. SRL Bucureşti.

5. Valoarea operaţiunilor impozabile scutite cu drept de deducere realizate de reclamantă în perioada 11 iulie 2004 – 30 aprilie 2005, perioadă în care era plătitor de TVA, este în sumă de 10.177.9021.684 lei, iar valoarea TVA scutită este de 1.625.034.476 lei. Situaţia analitică a determinării acestor valori este prezentată în Anexa nr. 1.

6. Sub aspectul naturii economice, soldul debitor al contului 542 „avansuri de trezorerie”, înregistrat la 31 decembrie 2004, în sumă de 4.774.154.308,57 ROL reprezintă avansuri de trezorerie nedecontate şi constituie o creanţă a reclamantei faţă de titularul acestora C.V. Fără existenţa unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor din

care să rezulte cuantumul, din profitul realizat la 31 decembrie 2004, care este repartizat cu destinaţia dividende cuvenite asociaţilor, societatea nu are obligaţii de plată dividende faţă de asociaţi şi nici impozit pe dividendele către bugetul de stat.

7. Reclamanta nu are eliberate pe numele său de către ARR licenţa de execuţie pentru traseu, licenţa de execuţie pentru vehicul, caiet de sarcini şi nici licenţa pentru intermediere în transporturile internaţionale de persoane. Ea deţine în numele sau licenţa de transport rutier public şi de asemenea prin statutul societăţii obiectul său de activitate cuprinde: transport persoane în trafic intern şi internaţional; activitatea de agenţie de voiaj.

8. Colaborarea între SC E.T. SRL Bucureşti şi SC C.T. SRL Bistriţa s-a desfăşurat în baza contractelor încheiate între aceste două societăţi, respectiv „contract de vânzare de bilete transport internaţional de persoane” nr. 46/26.04.2004 şi „contract de transport auto călători” nr. 257/27.04.2004. Operaţiunile prin care s-au realizat aceste contracte sunt reflectate prin documentele justificative emise de cele două societăţi (bilete de călătorie, diagrame, bilete, facturi fiscale). Valoarea facturilor emise de către SC C.T. SRL Bistriţa pentru serviciile prestate în cadrul acestei colaborări, cuprinde întreaga sumă încasată de la călători din vânzarea biletelor deşi valoarea prestaţiilor sale este egală numai cu veniturile pe care i le-a cedat SC E.T. SRL Bucureşti. Acest mod de întocmire a facturilor este determinai de faptul că SC C.T. SRL a asimilat facturile întocmite de SC E.T. SRL ca documente ce semnifică o cheltuială privind activitatea sa deşi aceasta reprezintă în fapt concretizarea cedării veniturilor din partea SC E.T. SRL. Conform normelor metodologice (OMF nr. 306/2002) „sumele colectate de persoana juridică în numele unor terţe părţi nu reprezintă din activitatea curentă”; „sumele datorate de unitate unor terţe persoane juridice sau fizice, altele decât personalul propriu, furnizorii şi clienţii-creditori, se înregistrează în contul de creditori diverşi”. Această modalitate de înregistrare în contabilitatea SC C.T. SRL a influenţat nejustificat valoarea veniturilor realizate de către aceasta, în perioada aprilie-decembrie 2004, respectiv veniturile înregistrate sunt mai mari cu suma plătită în această perioadă SC E.T. SRL.

9. Operaţiunile consemnate în facturile fiscale întocmite de către SC C.T. SRL Bistriţa pe perioada 11.07.2004 – 30.04.2005 reprezintă servicii legate de transportul internaţional de persoane, respectiv vânzarea biletelor de călătorie emise de SC E.T. SRL Bucureşti care are calitatea de transportator şi efectuarea transportului călătorilor care au cumpărat aceste bilete, în baza contractelor încheiate cu transportatorul. Aceste operaţiuni sunt conform Legii nr. 571/2003 art, 143 alin. 1 lit. e) şi p) operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată. Justificarea scutirii de TVA pentru aceste servicii se face de către SC C.T. SRL în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 4 şi 5 din OMFP nr. 1846/2003 în baza diagramelor biletelor de călătorie vândute, a facturilor primite de la transportator, a celor două contracte încheiate cu transportatorul şi a facturilor de prestări servicii întocmite de către aceasta. Valoarea operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată este prezentată în anexa nr. 1 col. 9.

10. Situaţia obligaţiilor fiscale aferente perioadei verificate (24.03.2004-30.04.2005) este următoarea:

în consecinţă suma totală a obligaţiilor fiscale ale reclamantei pentru perioada verificată, 24 martie 2004 – 30 aprilie 2005, se ridică la cuantumul de 34.483,726 lei din care 15.057,88 lei reprezintă impozit pe venitul microîntreprinderilor iar 19.425,84 lei impozit pe profit.

După cum se poate observa, chiar dacă cuantumul obligaţiilor fiscale stabilite în sarcina reclamantei prin cele două expertize contabile nu sunt identice, ele sunt mult mai apropiate între ele decât faţă de cuantumul calculat de organele de control, iar concluziile expertizelor sunt aceleaşi.

Pentru considerentele menţionate tribunalul urmează să admită acţiunea în parte conform dispozitivului prezentei sentinţe (judecător Checec Virgil).