Deducere T.V.A. Bunuri şi servicii destinate realizării de operaţiuni taxabile


C. fisc., art. 145

Deductibilitatea T.V.A. este incidenţă atunci când cheltuielile efectuate sunt destinate transformării unui alt spaţiu decât acela în care societatea îşi desfăşoară activitatea principală, dacă transformarea este menită să asigure condiţiile necesare pentru activităţi taxabile care se înscriu în obiectul de activitate al firmei, chiar dacă acestea urmează a se desfăşura în viitor.

Decizia nr. 22/R/fisc din 02 februarie 2006 – F.L.

Tribunalul Braşov a respins acţiunea reclamantei S.C. I.F. S.R.L. Zărneşti în contradictoriu cu D.G.F.P. Braşov şi D.C.F. Braşov şi a anulat raportul de inspecţie fiscală nr. 395/R/24 ianuarie 2005 întocmit de intimata D.C.F. Braşov, decizia de impunere nr. 193/2/24 ianuarie

2005 şi decizia nr. 60/28 martie 2005 emisă de intimata D.G.F.P. Braşov, cu privire la suma de 117.430.216 lei TVA şi 3.954.769 lei dobândă, dispunând restituirea acestor sume reclamantei.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Reclamanta S.C. I.F. S.R.L. Zărneşti are ca obiect principal de activitate comerţul cu amănuntul de produse farmaceutice. în scopul extinderii activităţii, reclamanta a încheiat contractul de comodat nr. 11/31 decembrie 2003, privind imobilul situat în comuna Moeciu, str. P., nr. 321, judeţul Braşov.

Prin hotărârea adunării generale a asociaţilor din 5 ianuarie 2004, s-a aprobat efectuarea unei investiţii la spaţiul menţionat mai sus, în valoare de aproximativ 3 miliarde lei, constând în construirea unui spaţiu cu destinaţie de birouri, farmacie, cabinet medical, unde se vor desfăşură activităţi conform obiectului de activitate al societăţii.

întrucât s-au achiziţionat bunuri destinare lucrării menţionate, reclamanta a procedat la înregistrarea în decontul lunii noiembrie 2004 a T.V.A. pentru care are drept de deducere, în baza art. 145 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 571/2003.

Organul de inspecţie fiscală a considerat că deducerea T.V.A. în sumă de 117.430.216 lei este nelegală, întrucât din documentaţia prezentată a rezultat că bunurile achiziţionate sunt destinate construcţiei unei case în comuna Moeciu, str. P., nr. 321, astfel că reclamanta nu poate beneficia de prevederile art. 145 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 571/2003.

Din actele menţionate mai sus, coroborate cu certificatul constatator eliberat de O.R.C de pe lângă Tribunalul Braşov, a rezultat că T.V.A. înscrisă în facturile fiscale pentru lucrările de construcţie la imobilul în discuţie este deductibilă faţă de dispoziţiile art. 145 din Legea nr. 571/2003, deoarece ele sunt destinate realizării de operaţiuni taxabile (punct farmaceutic – cabinet medical).

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta D.G.F.P. Braşov, solicitând modificarea în sensul respingerii acţiunii şi arătând că obiectul contractului de comodat încheiat la data de 31 decembrie 2003 îl constituie obţinerea folosinţei de către comodatar a spaţiului situat în Moeciu, reprezentând casă de locuit, iar natura investiţiei nu a fost clarificată de reclamantă.

Materialele de construcţii achiziţionate nu se regăsesc în evidenţa contabilă a societăţii în conturile de stocuri. Ca urmare, se constată că materialele de construcţii achiziţionate nu sunt destinate realizării de operaţiuni taxabile, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 145 din Legea nr. 571/2003.

Reclamanta a beneficiat de exercitarea dreptului de deducere T.V.A. pentru spaţiul din Zărneşti, cu destinaţia farmaceutică.

Susţinerile reclamantei privind efectuarea investiţiilor la imobilul din Moeciu, conform reglementărilor emise de Ministerul Sănătăţii ar fi neîntemeiate, întrucât contractul de comodat, hotărârea adunării generale a asociaţilor şi autorizaţia de construcţie nu privesc spaţiul din Zărneşti în care îşi desfăşoară activitatea, ci imobilul din Moeciu, acesta nefiind proprietatea reclamantei, ci a persoanei fizice B.D.

Recursul este nefondat.

Potrivit art. 145 alin. (3) C. fisc. dacă bunurile şi serviciile achiziţionate sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile, orice persoană impozabilă are dreptul să deducă T.V.A.

La imobilul din Moeciu, str. P., nr. 321, există deschis un punct de lucru pentru activitatea desfăşurată de reclamantă, aşa cum rezultă şi din certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Din contratul de comodat încheiat la data de 31 decembrie 2003, între reclamantă în calitate de comodatar şi B.D. în calitate de como-dant, rezultă că spaţiul ce constituie obiectul contractului va fi folosit ca punct de lucru farmaceutic.

Prin hotărârea adunării generale a asociaţilor din 5 ianuarie 2004 s-a decis construirea unui spaţiu cu destinaţie de birouri, cabinet medical şi spaţiu farmaceutic din Moeciu, fiind justificată prin chitanţe, facturi înregistrate în actele contabile ale reclamantei, deci reclamanta beneficiază de deducere T.V.A. fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 145 alin. (3) C. fisc.

Pentru aceste considerente, recursul declarat de pârâta D.G.F.P. Braşov a fost respins.