Depăşirea limitei legale de viteză în localitate. Semnarea procesului-verbal de contravenţie fără obiecţiuni.


Invocarea în fața instanţei a erorii. Irelevanță

O.U.G. nr. 195/2002, art. 102 alin. (3) lit. e)

Contravenientul a semnat procesul-verbal fără obiecţiuni, arătând că recunoaşte fapta şi că a vizionat înregistrarea video. Instanţa de fond a considerat în mod eronat că procesul-verbal este nelegal, pentru că petentul nu a ştiut că a trecut prin localitate. în interogatoriul luat din oficiu de instanţa de fond, petentul a arătat că mergea pe un drum pe care pe partea dreaptă se aflau case, deci se afla într-o localitate. Declaraţia martorului, conform căruia semnul de intrare în localitate ar fi mascat, este contrazisă de planşele foto, precum şi de fotografia din care rezultă că indicatorul de intrare în localitate este vizibil. Eventuala confuzie în care s-ar fi aflat petentul îi este imputabilă exclusiv acestuia, pentru că nu a fost atent la indicatoarele rutiere care semnalizau intrarea într-o localitate.

Trib. Bucureşti, s. a IX-a cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 1088 din 2 aprilie 2009, nepublicată

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cornetu sub nr. 198/1748/2008, petentul A.I.L., în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Ilfov, a solicitat anularea procesului-verbal seria PCA nr. 2423440 din 23 octombrie 2007, întocmit de intimat. In motivarea plângerii, petentul a arătat că a fost amendat pentru că ar fi condus cu 101 km/h în localitatea Islaz.

Prin sentinţa civilă nr. 1462 din 2 iunie 2008, pronunţată de Judecătoria Cornetu, s-a admis plângerea contravenţională şi a fost anulat procesul-verbal, cu motivarea semnul care indica intrarea în localitate era obturat de o reclamă.

Intimatul a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, susţinând că petentul era vinovat de săvârşirea faptei, iar înregistrarea video confirmă că a circulat cu 101 km/h.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reţinut următoarele: prin procesul-verbal seria PCA nr. 2423440 din 23 octombrie 2007, s-a aplicat intimatului o amendă de 351 RON pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 102 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002, reţinându-se că a condus un autovehicul în localitatea Islaz cu viteza de 101 km/h.

Tribunalul a considerat că instanţa de fond a apreciat în mod eronat că procesul-verbal este nelegal. Contravenientul a semnat procesul-verbal fără obiecţiuni, arătând că recunoaşte fapta şi că a vizionat înregistrarea video.

Instanţa de fond a considerat în mod eronat că procesul-verbal este nelegal, pentru că petentul nu a ştiut că a trecut prin localitate. In interogatoriul luat din oficiu de instanţa de fond, petentul a arătat că mergea pe un drum pe care pe partea dreaptă de aflau case, deci se afla într-o localitate. Declaraţia martorului, conform căreia semnul de intrare în localitate ar fi mascat, este contrazisă de planşele foto, precum şi de fotografia din care rezultă că indicatorul de intrare în localitatea Islaz este vizibil. Eventuala confuzie în care s-ar fi aflat petentul îi este imputabilă exclusiv acestuia, pentru că nu a fost atent la indicatoarele rutiere care semnalizau intrarea într-o localitate.

Astfel, tribunalul a considerat că soluţia instanţei de fond este greşită, deci recursul este întemeiat, a fost admis, iar sentinţa recurată a fost modificată, în sensul că tribunalul a respins plângerea ca neîntemeiată.