Despăgubiri, penalităţi Despăgubiri, penalităţi


Cererea a fost legal timbrată .

In motivarea cererii se arată că prin Sentinţa civilă nr. 695/2.07.1998 rămasă irevocabilă prin Decizia 99/29.04.1999 s-au acordat daune morale în sumă de 20.000.000 lei şi s-a luat act de renunţarea la capătul de cerere privind daunele materiale. Prin sentinţa civilă nr. 130/2004 rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 5/2005 pronunţată în dosarul nr. 243/2005 s-a aplicat Primarului municipiului Bacău o amendă de 500 lei/zi întârziere începând cu data de 2 august 1998 şi până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei prevăzută în cuprinsul sentinţei civile nr. 695/2.07.1998 a Tribunalului Suceava rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 99/29.04.1999 a Curţii de Apel Suceava.

Deoarece, sentinţele menţionate nu au fost executare contestatorul solicită sancţionarea conducătorului autorităţii publice şi despăgubiri în sumă de 3000 lei /zi întârziere începând cu data de 11.12.2004 .

In susţinerea cererii s-a solicitat proba cu înscrisuri şi expertiză tehnică-contabilă.

La termenul din data de 27 noiembrie 2008 contestatorul a renunţat la proba cu expertiză contabilă şi la judecarea capetelor de cerere 3, 4 şi 5 solicitând judecarea pe fond a capetelor de cerere 1 şi 2 în baza probelor administrate în cauză până la această dată.

In temeiul art. 246 Cod procedură civilă instanţa urmează să ia act de renunţarea reclamantului la judecarea capetelor de cerere 3, 4 şi 5.

Analizând actele şi lucrările dosarului Tribunalul reţine:

La data de 23 octombrie 2008 contestatorul invocă excepţia lipsei calităţii de reprezentant , excepţie respinsă prin Incheierea din data de 27 octombrie 2008.

Cu privire la excepţia prescripţiei invocată de intimaţi instanţa s-a pronunţat prin Incheierea din data de 10 noiembrie 2008 în sensul respingerii excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune.

Asupra primului capăt de cerere privind aplicarea sancţiunii amenzii de 20% din salariul brut pe economie conducătorului Unităţii Administrative Tribunalul reţine:

Prin Sentinţa civilă nr. 695/2.07.1998 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 2530/1998 s-a dispus prelungirea valabilităţii autorizaţiilor de funcţionare nr. 12947 din 3.05.1996 şi nr. 18.469/27.07.1995 pentru spaţiile comerciale situate în municipiul Bacău str. R. , proprietatea reclamantei sau să elibereze alte autorizaţii de funcţionare.

S-a respins capătul de cerere cu privire la plata daunelor materiale în sumă de 70.316.423 lei şi a fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 10.000.000 lei cu titlu de daune morale.

Prin Decizia nr. 99/298.04.1995 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. 320/1999 s-a admis recursul formulat de contestatoare, s-a casat în parte sentinţa recurată în sensul că s-a dispus majorarea daunelor morale la care a fost obligată pârâta în solidar cu Primarul D. S., de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, s-a luat act de renunţarea la judecată cu privire la capătul de cerere referitor la daune materiale, s-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate şi s-a respins recursul formulat de Primarul municipiului Bacău.

Prin Incheierea din 23.11.2006 pronunţată în dosarul nr. 18.360/2006 s-a dispus în temeiul art. 373 /1 alin.2 Cod procedură civilă, executarea silită a Titlului executoriu Sentinţa civilă nr. 695/1998 modificată prin Decizia civilă nr. 99/1999 a Curţii de Apel Suceava.

Potrivit procesului verbal întocmit la data de 21.12.2006 de Biroul Judecătoresc Florin Chiticeanu în dosarul nr. 266/2006 s-a reţinut că judecătoresc a fost în imposibilitate de a pune în executare Sentinţa irevocabilă nr. 695/2.07.1998.

Prin Sentinţa civilă nr. 243 din 10.12.2004 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 8155/2004 rămasă irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 5 din 10.03.2005 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 728/2005 s-a aplicat Primarului municipiului Bacău o amendă de 500 lei pe zi întârziere începând cu data de 2.08.1998 şi până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei prevăzută în cuprinsul sentinţei civile nr. 695 din 2.07.1998 modificată prin Decizia civilă nr. 99/1999 a Curţii de Apel Suceava.

S-a reţinut că potrivit dispoz. art. 16 din Legea nr. 29/1990 „dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea administrativă este obligată să elibereze…..orice alt înscris, executarea hotărârii irevocabile se va face în termenul prevăzut în cuprinsul ei , iar în lipsa unui astfel de termen în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.”

Instanţa reţine că prin Decizia civilă nr. 99 din 29.04.1999 nu a fost stabilit un termen de îndeplinire a obligaţiilor.

Legea prevede că în lipsa unui astfel de termen executarea se face în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii adică, de la 2.06.1998 termenul îndeplinându-se astfel la data de 2.07.1998.

Pentru a asigura respectarea acestei obligaţii de către administraţia pârâtă, legea 29/1990 sub incidenţa căreia s-a soluţionat dosarul instituie sancţiunea amenzii de 500 lei pe fiecare zi de întârziere în sarcina conducătorului unităţii administrative.

Prin cererea introductivă reclamantul a solicitat aplicarea unei amenzi de 20% din salariul brut pe Economie pentru neexecutarea titlurilor menţionate.

Prevederile art. 24 alin.3 stabilesc „ neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, pronunţate de instanţa de administrativ în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii prevăzută la alin. 2 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2500 lei la 10.000 lei.

Prevederile art. 24 alin. 3 nu sunt aplicabile în situaţia în care contestatorul este deja în posesia unui titlu executoriu emis în temeiul art. 16 din Legea nr. 29/1990 (ICCJ – Secţia Cont. Adm. şi Fiscal Decizia nr. 793/8.02.2007).

In speţă, ne aflăm în situaţia în care contestatorul se află în posesia unui titlul executoriu obţinut în temeiul art. 16 din Legea 29/1990 având posibilitatea de a solicita organului de executare punerea în executare şi actualizarea valorii obligaţiei conform art. 371 ind.2 alin.3 teza II-a Cod procedură civilă ( I.C.C.J. – Secţia Contencios şi Adm.Fiscal Decizia nr. 1 din 10.01.2006 ) situaţie în care instanţa urmează să respingă acest capăt de cerere.

Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere având ca obiect despăgubiri pentru întârziere în executarea sentinţei civile nr. 243/2004 în valoare de 3000 lei pe zi în favoarea SC B. P. C. SRL Tribunalul urmează să-l respingă în sensul celor ce urmează:

Contestatorul invocă aceste despăgubiri pentru întârziere cauzate prin nepunerea în executare a titlului în favoarea sa , ori titlul invocat stabileşte sancţiune în sarcina conducătorului autorităţii administrative , situaţie în care nu pot fi reţinute pretenţiile cu privire la despăgubirile solicitate.

Mai mult, din formularea capătului de cerere prin care se solicită despăgubiri în sumă de 3000 lei pe zi de întârziere instanţa apreciază că acesta solicită daune cominatorii deoarece – denumire generică dată sumelor de bani pe care debitorul unei obligaţii de a face este obligat prin hotărâre judecătorească a le plăti creditorului său pentru fiecare zi de întârziere, până la data executării.

Despăgubirile pentru întârziere prevăzute de legea contenciosului administrativ ( art. 16 alin. 2 din Legea nr. 29/1990 respectiv de art. 24 alin. 2 din Legea 544/2004 nu se identifică cu daunele cominatorii întrucât au fost prevăzute de lege pentru a acoperi prejudiciul cauzat de neexecutarea în termenul legal a hotărârii judecătoreşti pronunţată de instanţa de contencios ad-tiv.

De altfel, în situaţia în care valoarea prejudiciului calculat iniţial a crescut datorită refuzului debitorului de a se conforma măsurilor dispuse de in ştanţă, creditorul poate cere organului de executare actualizarea valorii obligaţiei aşa cum am precizat potrivit art. 371 alin. 3 teza a II-a Cod procedură civilă.

Contestatorul nu a făcut nici o dovadă cu privire la prejudiciul suferit prin neexecutarea titlurilor menţionate renunţând la proba cu expertiză având în vedere că prin înscrisurile invocate rezultă că acest prejudiciu decurge din imposibilitatea folosirii compartimentelor interioare din ansamblul spaţiului comercial situat în Bacău str. Republicii nr. 27 ap. 1 şi 3. Echivalentul calculat se referă la dispoziţiile hotărârii 130 din 19.07.2004 prin care Primarul a fost obligat să elibereze autorizaţie de construire pentru modernizarea spaţiului, contestatorul neinvestind instanţa cu sancţionarea conducătorului autorităţii administrative pentru neexecutarea acesteia.

Pentru aceste considerente Tribunalul urmează să respingă capetele de cerere cu care a fost investit .