Dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, dispoziţii ce prevăd obligativitatea procedurii prealabile, sunt aplicabile şi în cauzele ce au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public Plângeri preala


– Art. 109 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarului public, stabilesc că, cauzele ce au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa instanţelor de administrativ

Decizia nr. 276 din data de 9 februarie 2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal

Prin sentinţa nr. 1107 din 14 octombrie 2010 Tribunalul Dâmboviţa – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal a admis excepţia lipsei procedurii prealabile, a respins cererea formulată de reclamantul C V, în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Mărgineni – Comisia de disciplină, prin care a solicitat anularea referatului Comisiei de disciplină numărul Y/37318 şi a deciziei de sancţionare numărul Y/41283 din 28.06.2010.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a avut în vedere dispoziţiile art.137 cod procedură civilă, potrivit căreia instanţa se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea fondului şi a rămas în deliberare pe excepţia ridicată de pârâtă.

Astfel tribunalul a reţinut că reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile, motiv pentru care excepţia privind inadmisibilitatea cererii, invocată de pârâtă, a fost admisă întrucât, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 „înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte a acestuia”, procedură prealabilă neefectuată de reclamant.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul C V, criticând hotărârea pentru nelegalitate şi netemeinicie, arătând că el fiind funcţionar public cu statut special, îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale, respectiv Legea nr. 293/2004, care prevede la art. 66 alin. 2 că cu statut special nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de judecată competentă, astfel că procedura prealabilă nu se aplică în cazul funcţionarului public cu statut special, cum este cazul său, considerente pentru care arată că instanţa de fond în mod greşit a admis această excepţie şi a respins cererea pentru lipsa procedurii prealabile.

Curtea a respins ca nefondat recursul declarat de reclamant.

Potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, se prevede că înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competentă, persoana ce se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termenul de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

În speţă, recurentul nu a respectat procedura prealabilă reglementată de aceste dispoziţii, astfel că în mod corect şi legal prima instanţă a admis excepţia îndeplinirii procedurii prealabile şi a respins cererea formulată de recurent pentru neîndeplinirea acestei proceduri.

Susţinerile recurentului că procedura administrativă a plângerii prealabile nu se aplică în cazul funcţionarului public cu statut special, nu sunt fondate, deoarece dispoziţiile art.109 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarului public, stabilesc că, cauzele ce au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa instanţei de contencios administrativ, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe.

Cererea cu care a fost investită prima instanţă de către recurentul reclamant este o cerere de competenţa instanţei de contencios administrativ, situaţie în care sunt pe deplin aplicabile dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, dispoziţii care prevedeau obligativitatea procedurii prealabile înainte de formularea acţiunii de contencios administrativ, procedură pe care recurentul nu a respectat-o, astfel încât criticile aduse sentinţei sunt nefondate.