Document constatator emis de o Autoritate Contractanta, in temeiul dispoz . art.97ind.1 alin.5 din HG nr. 925/2007 in ce priveste experienta anterioara a ofertantilor , in domeniul achizitiilor publice . Acte ale autorităţilor publice


Prin Decizia nr.5247 din 14.12.2011,, pronun?at? de CNSC, s-a admis contesta?ia depus? de SC Y SA, s-a anulat raportul procedurii ?i adresele de comunicare a rezultatului procedurii de achizi?ie public?, ca acte subsecvente ale raportului procedurii, în baza art.278 alin.2 din OUG 34/2006.

În baza art.278 alin.2 ?i 4 din ordonan??, a fost obligat? autoritatea contractant? ca, în termen de maxim 10 zile de la primirea deciziei Consiliului, s? reanalizeze oferta depus? de societatea contestatoare, cu respectarea dispozi?iilor legale ?i a celor evocate în întâmpinare.

A fost obligat? autoritatea contractant? s? comunice participan?ilor la procedura de atribuire m?surile luate în baza prezentei decizii.

În baza art.278 alin.6 din ordonan?? s-a dispus continuarea procedurii de achizi?ie public?, cu respectarea celor decise anterior.

Prejudiciul creat de contestatoare este ipotetic, atât timp cât nu a fost dovedit de instan?a competent?, rezilierea contractului fiind unilateral?, din partea SC Z SA.

De asemenea, Consiliul a considerat c? este de datoria S.C. Z S.A. s? dovedeasc? în instan?? faptul c? prejudiciul la care aceasta se refer? în documentul constatator este real, astfel încât s? poat? trece la excluderea S.C. Y S.A. din cadrul procedurii de achizi?ie public?, în baza art. 181 lit. c1) din O.U.G. nr. 34/2006. Pân? la pronun?area unei sentin?e de c?tre instan?a de judecat?, autoritatea contractant? nu este în m?sur? s? emit? decizii care s? derive din rezilierea unilateral? a contractului men?ionat.

Având în vedere c? nu exist? probe privind producerea unui prejudiciu cert autorit??ii contractante de c?tre societatea contestatoare, Consiliul a constatat c? în mod incorect comisia de evaluare a ofertelor a respins oferta sa, deoarece înc? nu s-a stabilit în mod cert c?rei p?r?i îi sunt imputabile nerespectarea obliga?iilor contractuale potrivit art. 181 lit. c1) din ordonan??.

Intimata contestatoare avea posibilitatea, in conformitate cu art. 971 alin.5 din HG nr. 925/2006, de a contesta in justi?ie documentul constatator emis de c?tre autoritatea contractant?, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific?rile ulterioare.

Împotriva acestei decizii, la data de 23.12.2011, a formulat plângere petenta CEZ DISTRIBU?IE SA, înregistrata la Curtea de Apel Craiova sub nr. 2563/54/2011.

Din analiza actelor si lucr?rilor dosarului, Curtea retine urm?toarele :

Documentul constatator nr. 126/18.10.2011, înregistrat la ANRMAP, a fost eliberat de autoritatea contractanta in temeiul art. 971 din HG nr. 925/2006 si atesta faptul ca, contractul nr. K având ca obiect modernizare re?ea j.t. si bran?amente zona PT 38 municipiul Craiova jude?ul Dolj, nu a fost îndeplinit corespunz?tor din cauza nerespect?rii termenelor contractuale de lucr?ri din culpa SC x SA Sucursala Craiova, prejudiciul care a fost sau care ar fi putut fi adus autoritatii contractante pe perioada derul?rii contractului : nerealizarea programului de investi?ii al SC X SA pentru anul 2011 cu suma de 327.965,62 lei reprezentând valoarea materialelor puse la dispozi?ie si valoarea contractului de execu?ie.

Rolul acestui document constatator, emis in temeiul art. 971 din HG nr. 925/2006 este de a oferi celorlalte autoritati contractante, care ini?iaz? in viitor proceduri, informa?ii cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea corespunz?toare a obliga?iilor contractuale de c?tre ofertan?i si cu privire la îndeplinirea cerin?elor de calificare a acestora in ceea ce prive?te situa?ia lor personala.

Dispozi?iile legale care prev?d emiterea documentelor constatatoare si posibilitatea cercet?rii acestora de c?tre autorit??ile contractante au fost instituite pentru a asigura respectarea principiilor legalit??ii, tratamentului egal si transparentei procedurilor de achizi?ie publica.

Având in vedere ca in cazul de fata documentul constatator a fost emis chiar de c?tre autoritatea contractanta, aceasta nu a mai fost nevoita sa fac? demersuri, potrivit art. 182 alin.2 din Ordonan?a in vederea ob?inerii de informa?ii suplimentare cu privire la situa?ia personala a ofertantului sau sa clarifice eventuale incertitudini cu privire la îndeplinirea cerin?elor de calificare.

Autoritatea contractanta s-a prevalat de existenta documentului constatator pentru a exclude oferta intimatei contestatoare si pentru a evita repetarea unor situa?ii care ar fi pus-o din nou pe aceasta in imposibilitatea de a-si respecta planul de perspectiva privind modernizarea liniilor electrice si ar fi cauzat prejudicii suplimentare acesteia.

Curtea apreciaz? ca autoritatea contractanta nu trebuia sa demonstreze in vreun fel producerea unui prejudiciu pentru a declara oferta contestatoarei ca inacceptabila, a?a cum retine CNSC, aceste aspecte urmând a fi probate in cadrul litigiului privind anularea deciziei de reziliere a contractului si nu in cadrul litigiului de fata, in care problema de dezlegat este daca autoritatea contractanta putea utiliza sau nu un document constatator emis chiar de ea si înregistrat la ANRMAP pentru a analiza situa?ia personala a ofertan?ilor si încadrarea sau nu in dispozi?iile art. 181 din Ordonan?a.

Existenta si con?inutul documentului constatator înregistrat la ANRMAP constituie un motiv suficient pentru a declara oferta inacceptabila, aceasta posibilitate fiind permisa de lege.