DREPT COMERCIAL. ANULARE INCIDENT DE PLATĂ. LIPSA CALITĂŢII PROCESUALE PASIVE A BENEFICIARULUI C.E.C.-ULUI REFUZAT LA PLATĂ, ÎNSCRIS ÎN C.I.P. Acte ale autorităţilor publice


PLATĂ. LIPSA CALITĂŢII PROCESUALE PASIVE A

BENEFICIARULUI C.E.C.-ULUI REFUZAT LA PLATĂ,

ÎNSCRIS ÎN C.I.P.

Art.2 lit.h), art. 4 şi art.36 din Regulamentul nr. 1/2001 al

B.N.R.

CEC-ul este un titlu la ordin complet şi formal, care

presupune că, prealabil emiterii sale, trăgătorul are un provizion

cel puţin de valoarea CEC-ului.

Persoanele declarante, aşa cum sunt ele definite de art.2

lit.h din Regulamentul nr.1/2001 al BNR, au obligaţia să

furnizeze Centralei incidentelor de plăţi informaţiile aferente şi

răspund, aşa cum se arată în art.4, de veridicitatea şi integritatea

acestora.

Informaţiile înscrise în CIP nu pot fi modificate sau

anulate din proprie iniţiativă, ci numai atunci când se cere

aceasta de către persoanele declarante (art.36 din Regulament).

Sub aspectul calităţii procesuale pasive trebuie reţinut că

aceasta se identifică în titularul obligaţiei din raportul juridic.

aceasta se identifică în titularul obligaţiei din raportul juridic.

Instanţa este datoare să verifice raportul de drept

procesual, care nu se poate lega valabil decât între titularii

dreptului ce rezultă din raportul material dedus în faţa instanţei,

stabilind dacă pârâtul chemat în proces este cel ce datorează

executarea dreptului pretins de reclamant.

În cauză, aşa cum s-a reţinut, beneficiarul C.E.C.-ului

nu poate fi titular al obligaţiei de a modifica sau anula

informaţiile privind incidenţa de plăţi înscrise la CIP.

( Decizia nr.. 8/A/C, din 30 ianuarie 2008,

pronunţată de Curtea de Apel Piteşti – s.c.c.a.f. )

Prin cererea înregistrată la 18 iunie 2007, reclamanta SC

A.D.F. 2001 SRL Piteşti a solicitat în contradictoriu cu Banca Naţională

a României – Sucursala Piteşti, Bank L România – Sucursala Piteşti şi

S.C. M. SA Bucureşti să se dispună anularea informaţiilor privind

incidentele de plăţi menţionate în CIP pe seama reclamantei, cu privire la

fila CEC BE 30700043413 în valoarea de 105.831,91 lei.

În motivare s-a arătat că reclamanta este emitenta CEC-ului

în discuţie în care a trecut, din eroare, ca termen de plată 31 mai 2007 şi

de aceea, titlul de credit a fost refuzat pentru lipsa parţială a

disponibilului. Reclamanta cunoscând că plata trebuie făcută în 120 de

zile, nu a alimentat contul bancar, iar în acesta se afla numai suma de

10.181,69 lei.

Întrucât obligaţiile comerciale nu erau scadente la data plăţii,

trecându-se din eroare o dată anterioară celei la care factura era exigibilă,

se impune anularea informaţiilor privind incidentele de plăţi.

La 23 august 2007, reclamanta şi-a modificat acţiunea

formulată împotriva aceloraşi pârâte, în sensul că a solicitat obligarea

pârâtei Bank L România – Sucursala Piteşti să solicite anularea

informaţiilor privind incidentele de plăţi, atât cu privire la fila CEC BE

30700043413, cât şi cu privire la fila CEC BE 30700043412 emisă în

favoarea SC M SA pentru suma de 155.011,80 lei, susţinând în

completare şi că cea de-a doua filă cec a fost introdusă la plată în mod

abuziv pentru că la 5 iunie 2007 a fost reziliat contractul de vânzare-

cumpărare nr.3357/2007.

Prin sentinţa nr.908/C/2007, Tribunalul Comercial Argeş a

admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC M SA, faţă de

care a respins astfel acţiunea, acţiunea ce a fost respinsă în fond faţă de

celelalte pârâte, reţinându-se şi că este neincidentă în cauză excepţia lipsei

calităţii procesuale pasive ce a fost invocată de BNR.

Pentru a hotărî astfel instanţa a reţinut că anularea

informaţiilor privind incidentele de plăţi se poate face numai de către

persoanele declarante, fie din proprie iniţiativă, fie la solicitarea

instanţelor de judecată, calitate pe care o au numai băncile. În aceste

condiţii, SC M SA nu are calitate procesuală pasivă.

În raport de BNR, tribunalul a apreciat că potrivit

Regulamentului nr.1/2001, această pârâtă poate sista accesul la

informaţiile conţinute în fişierele CIP, poate transmite şi valorifica date

cuprinse în acestea şi aplica sancţiuni în măsura în care ele se impun.

În ceea ce priveşte fondul s-a arătat că trăgătorul poate emite

un CEC numai dacă are un disponibil bănesc la tras, disponibil prealabil

şi cel puţin de valoarea CEC-ului, iar faptul că reclamanta a trecut din

eroare un alt termen decât cel ce ar reprezenta scadenţa obligaţiei nu

poate duce la admiterea acţiunii de vreme ce nu s-a respectat regula

prevăzută de art.3 din Legea nr.59/1934.

Referitor la absenţa obligaţiei de plată ca urmare a rezilierii

contractului de vânzare-cumpărare, acest aspect nu interesează persoana

declarantă şi nu justifică obligarea acesteia de a solicita anularea unui

incident de plată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta,

criticând-o pentru următoarele motive:

– în mod greşit a fost respinsă excepţia lipsei calităţii

procesuale pasive a pârâtei SC M SA Bucureşti, de vreme ce aceasta a

introdus fila CEC BE 30700043412, după expirarea termenului de

prezentare, iar prin cererea de modificare s-a cerut obligarea pârâtei Bank

L România-Sucursala Piteşti să solicite anularea informaţiilor privind

incidentele de plată cu privire la ambele file CEC;

– este greşită concluzia instanţei şi sub aspectul fondului în

condiţiile în care SC M SA a fost atenţionată telefonic de eroarea înscrisă

în CEC privind termenul mult mai scurt decât cel ce rezulta din contract,

ajungându-se astfel să se înscrie un incident de plată ce nu este real şi

această pârâtă să se îmbogăţească fără just temei;

– situaţia este cu atât mai evidentă, cu privire la CEC-ul BE

30700043412, în condiţiile în care a fost reziliat contractul, nu s-a livrat

autoturismul şi deci nu se datora nici o sumă şi incidentul de plată nu

este real;

– banca declarantă este datoare să furnizeze informaţii pentru

care însă să răspundă sub aspectul veridicităţii şi integrităţii lor, iar în

cauză aceste obligaţii nu au fost îndeplinite de SC Bank L România,

deoarece obligaţiile comerciale nu erau stabilite la data plăţii şi una dintre

acestea nici nu era datorată.

La 28 ianuarie 2008, BNR – Sucursala Argeş a depus o

„întâmpinare”, arătând că prin aceasta „invocăm atât netemeinicia

sentinţei civile sub aspectul respingerii excepţiei lipsei calităţii procesuale

pasive cât şi …”. Din această formulare se apreciază că pârâta a înţeles să

critice sentinţa prin care prima instanţă nu a reţinut că ar fi lipsită de

calitate procesuală pasivă. În aceste condiţii se reţine că cererea intitulată

întâmpinare trebuie caracterizată, sub aspectul criticii formulate, ca fiind

un apel incident.

Examinând criticile formulate de reclamantă se constată că

ele sunt nefondate pentru cele ce se vor arăta mai jos.

CEC-ul, aşa cum este el reglementat de Legea nr.59/1934,

este un înscris prin care o persoană numită trăgător dă ordin unei bănci

la care are un disponibil bănesc (trasul) să plătească la prezentarea titlului

o sumă de bani unei alte persoane (beneficiarul). În aceste condiţii,

CEC-ul este un titlu la ordin complet şi formal, care presupune că,

prealabil emiterii sale, trăgătorul are un provizion cel puţin de valoarea

CEC-ului.

Persoanele declarante, aşa cum sunt ele definite de art.2 lit.h

din Regulamentul nr.1/2001 al BNR, au obligaţia să furnizeze Centralei

incidentelor de plăţi informaţiile aferente şi răspund, aşa cum se arată în

art.4, de veridicitatea şi integritatea acestora.

Informaţiile înscrise în CIP nu pot fi modificate sau anulate

din proprie iniţiativă, ci numai atunci când se cere aceasta de către

persoanele declarante (art.36 din Regulament).

În lumina acestor dispoziţii legale, concluzia instanţei de fond

este temeinică şi legală, de vreme ce în cauză nu se discută raportul

fundamental, acţiunea de faţă neavând aspectul unei acţiuni cauzale.

Sub aspectul calităţii procesuale pasive trebuie reţinut că

Instanţa este datoare să verifice raportul de drept procesual,

care nu se poate lega valabil decât între titularii dreptului ce rezultă din

raportul material dedus în faţa instanţei, stabilind dacă pârâtul chemat în

proces este cel ce datorează executarea dreptului pretins de reclamant.

În cauză, aşa cum s-a reţinut, SC M SA nu poate fi titular al

obligaţiei de a modifica sau anula informaţiile privind incidenţa de plăţi

înscrise la CIP.

Pentru aceste considerente s-a reţinut corect lipsa calităţii

procesuale pasive a acestei pârâte, independent de celelalte aspecte

litigioase dintre părţi, aspecte care însă nu fac obiectul prezentei judecăţi.

Din modul de reglementare a acestui titlu la ordin, aşa cum s-

a reţinut mai sus, se impune aprecierea că el are un caracter formal, iar

trasul nu are obligaţii de verificare a aspectelor ce ţin de fondul raportului

juridic. Fiind plătibil la vedere, CEC-ul nu este supus unei acceptări din

partea trasului, care nu îndeplineşte decât funcţia de plătitor pentru

trăgător, fără a fi interesat în vreun fel de raportul fundamental care a

justificat emiterea titlului.

În aceste condiţii, trasul, respectiv SC Bank L România –

Sucursala Piteşti, nu avea nici o sarcină în a verifica dacă reclamanta

datorează pârâtei SC M SA o sumă de bani sau când este scadenţa acestei

obligaţii de plată. Băncii îi revenea numai obligaţia să facă plata către

beneficiar şi nu răspunde pentru plata CEC-ului, o astfel de răspundere

revenind numai trăgătorului (art.13 din lege).

În măsura în care trasul nu poate să facă plata datorită lipsei

de disponibil, el are obligaţiile ce i-au fost stabilite de către Regulamentul

nr.1/2001 al BNR, respectiv, reţinând incidentul de plată major (art.2

lit.c1), să furnizeze informaţiile la CIP (art.3).

Atunci când se referă la veridicitatea şi integritatea

informaţiei, Regulamentul nu are în vedere raportul fundamental dintre

trăgător şi beneficiar, ci aspecte ce ţin numai de condiţiile de formă ale

operaţiunii de plată.

În ceea ce priveşte apelul incident, el este reglementat de

dispoziţiile art.293 alin.1 Cod pr.civilă şi permite intimatului, ca după

împlinirea termenului de apel, până la prima zi de înfăţişare în faţa

instanţei de control judiciar, să „adere la apelul făcut de partea

potrivnică”.

Verificând cu prioritate termenul de depunere a apelului

incident, urmează a se observa că acesta se situează după prima zi de

înfăţişare, aşa cum este ea definită de art.134 din Codul de procedură

civilă.

Concluzia se impune, observându-se îndreptarea erorii

strecurată în încheierea din 16 ianuarie 2008, când procedura a fost legal

îndeplinită, iar termenul s-a acordat numai pentru considerentele reţinute

în şedinţa de astăzi.

Pentru toate aceste considerente se apreciază că apelul

reclamantei este nefondat, iar apelul incident al pârâtei BNR este

formulat tardiv, aşa încât, în baza art.296 Cod pr.civilă, se va dispune

respingerea acestora