Dreptul la beneficiul salariului de merit. Condiţii de acordare


– Legea nr. 128/1997

Punctajul defalcat este lăsat la aprecierea unităţii şcolare, prin Consiliul de administraţie.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 241/CA/2009,

nepublicată)

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, secţia civilă şi transpusă ulterior pentru competentă soluţionare la instanţa de contencios administrativ reclamanta B.F. a solicitat ca, în contradictoriu cu pârâtul Grupul Şcolar Agricol Beclean, să i se recunoască dreptul legitim de a beneficia de salariu de merit pentru anul 2009 şi ca atare să se dispună modificarea Hotărârii Consiliului de administraţie din data de 09.12.2008 prin includerea sa pe lista cadrelor didactice care vor beneficia de salariu de merit pe anul 2009.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

în conformitate cu prevederile din Metodologia şi criteriile de acordare a salariului de merit în învăţământul preunversitar, aprobată prin Ordinul nr. 5730/2008 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, emis în baza art. 50 alin. 3-9 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, reclamanta B.F. – profesor la Grupul Şcolar Agricol Beclean, a depus la Consiliul de administraţie al şcolii cerere pentru acordarea salariului de merit pentru anul 2009, fişa-tip elaborată de unitatea de învăţământ şi raportul de autoevaluare.

Raportul de autoevaluare a fost prezentat în Consiliul profesoral la data de

09.12.2008 conform procesului verbal, alături de ceilalţi solicitanţi iar Consiliul profesoral a aprobat cererile salariaţilor pentru salariul de merit de a fi evaluaţi şi luaţi în discuţie la Consiliul de administraţie.

BULETINUL JURISPRUDENTEI

—-1-

Tot la data de 09.12.2008, Consiliul de administraţie a analizat rapoartele de autoevaluare şi fişa tip prezentată de solicitanţi (în total 21 din care 4 personal didactic auxiliar), şi a stabilit pe primii 12 clasaţi, în raport de punctaj şi numărul salariilor de merit alocat şcolii, respectiv pe cei cu puncte obţinut între 75 de puncte – primul şi 63 puncte – ultimul), reclamanta obţinând doar 61 puncte, conform procesului verbal.

Reclamanta s-a adresat cu o contestaţie ce a fost soluţionată de către o comisie constituită în baza prevederilor art. 18 alin. 2 din Metodologie.

Hotărârea acestei comisii este consemnată în procesul-verbal din data de

16.12.2008.

S-a consemnat în acest act că a fost analizată fişa cu punctajul defalcat pe criterii şi luând în considerare atât punctajul acordat de C.A., cât şi noile dovezi prezentate în contestaţie, s-a reanalizat şi evaluat punctajul, acordându-se un punctaj total de 59 de puncte.

S-a motivat în această hotărâre, atât acordarea unor puncte la criteriile contestate, dar şi reducerea din punctajul iniţial, acordat de C.A. la unele criterii pentru care s-a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile din metodologie sau că nu există probe.

Deşi reclamanta a susţinut că au fost înlăturate unele criterii din criteriile de bază, prin întocmirea fişei tip cu punctajul defalcat, instanţa constată că aceasta susţinere nu are suport legal, deoarece prin Metodologie au fost stabilite două tipuri de criterii, respectiv criterii privind calitatea activităţii instructiv-educative pentru un total de 50 punte şi criterii privind activitatea metodică, ştiinţifică şi culturală, pentru un total de 50 de puncte (art. 20).

La art. 2! din acest act normativ s-a prevăzut în mod expres că „fiecare unitate şcolară, prin Consiliul de administraţie, va stabili o fişă cu punctaj defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat, în vederea întocmiri raportului de autoevaluare a activităţii pe baza documentelor doveditoare, depuse pentru fiecare categorie de personal angajat. Fişa cu punctajul defalcat se va afişa la avizierul unităţii şcolare, înainte de întocmirea dosarelor candidaţilor, conform graficului prevăzut în anexa nr. 3.

Rezultă fără echivoc din acest text de lege că punctajul defalcat este lăsat la aprecierea unităţii şcolare, prin Consiliul de administraţie, nefiind întemeiată susţinerea petentei că în mod intenţionat au fost înlăturate unele criterii ori s-au stabilit mai puţine puncte la unele criterii.

De altfel, nu a fost indicat vreunul din criteriile prevăzute expres la art. 19 alin. 2 [lit. a)-h)] ori art. 20 alin. 1 [lit. a)-c)] care să fie înlăturat din fişa-tip.

Tot neîntemeiată este şi critica privind constituirea comisiei de contestaţii dintr-un număr impar de membri ori că din această comisiei face parte şi un membru al Consiliului de administraţie, precum şi faptul că fişa iniţială trebuia secretizată, întrucât nicio dispoziţie din Metodologie nu face vreo referire cu privire la aceste aspecte, nu conţine interdicţii ori incompatibilităţi privind constituirea comisiei, ci doar menţiunea expresă că este numită prin decizia directorului unităţii (art. 18 alin. 2), ceea ce s-a respectat.

în speţă este de analizat, aspectul dacă această comisie de soluţionare a contestaţiilor are competenţa de a analiza şi a se pronunţa doar la criticile din contestaţie ori poate să reanalizeze documentaţia în întregul său şi să stabilească un alt punctaj chiar prin reducerea punctajului acordat iniţial de Consiliul de administraţie în baza competenţelor date de art. 17 din Metodologie.

Tribunalul apreciază că în lipsa unor prevederi exprese în Metodologie, această comisie căreia îi este prezentată întreaga documentaţie şi care este formată din cadre didactice din aceeaşi unitate şcolară care cunosc activitatea candidatului şi care

apreciază şi dovezile la care face referire art. 21 din norme, este abilitată să facă o nouă analiză şi evaluare a întregului dosar astfel că nu există temeiuri legale de a considera că hotărârea comisiei ar fi nelegală.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 18 alin. 2 din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 5730/2008 al M.E.C.T. rap. la art. 1 şi 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, se va respinge ca neîntemeiată acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantă (Judecător Ursu llie).