Ermenul prevazut de art.55 alin.2 lit.c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 pentru contestarea documentatiei de atribuire. Licitaţii


– art.55 alin.2 lit.c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006

Potrivit dispozitiilor art.55 alin.2 lit.c) din OUG nr.34/2006, termenul de atacare a documentatiei de atribuire prevazut de dispozitiilor art.2562 alin.1 lit.b) din OUG nr.34/2006 este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a continutului documentatiei de atribuire. Astfel, termenul de 5 zile este calculat conform prevederilor art.3 lit.z) din OUG nr.34/2006, “zile” reprezentând zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.

Potrivit dispozitiilor art.55 alin.2 lit.c) din OUG nr.34/2006, termenul de atacare a documentatiei de atribuire prevazut de dispozitiilor art.2562 alin.1 lit.b) din OUG nr.34/2006 este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a continutului documentatiei de atribuire. Astfel, termenul de 5 zile este calculat conform prevederilor art.3 lit.z) din OUG nr.34/2006, “zile” reprezentând zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2248/29.10.2010)

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.8787/2/2010 la data de 29.09.2010, petenta SC E. S. SRL a solicitat în contradictoriu cu intimatul L. T. I. B. anularea deciziei nr.4916/C6/5697/21.09.2010 emisa de catre Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, decizie prin care a fost solutionata contestatia sa înregistrata sub nr.32309/10.09.2010 în cadrul procedurii de achizitie publica având ca obiect atribuirea contractului “Lucrari de reparatii curente la L. T. I. B.”.

Solicita petenta desfiintarea deciziei atacate si retinerea cauzei în vederea solutionarii sale iar pe fond admiterea contestatiei, anularea procedurii de achizitie publica iar în subsidiar obligarea autoritatii contractante sa ia masuri de remediere conform pct. IV din contestatie.

Solicita totodata petenta suspendarea procedurii de achizitie publica pâna la solutionarea prezentei plângeri.

În motivarea plângerii arata aceasta ca la data de 03.09.2010 autoritatea contractanta – L. T. I. B. a initiat procedura de cerere de oferte privind atribuirea contractului de achizitie publica “Lucrari de reparatii curente la L. T. I. B.” prin publicarea în SEAP a anuntului de participare nr.107198.

Împotriva documentatie de atribuire, arata petenta ca a formulat contestatie înregistrata la C.N.S.C. sub nr.32309/10.09.2010 prin care a solicitat modificarea fisei de date a achizitiei publice.

La data de 21.09.2010 Consiliul a solutionat contestatia în sensul respingerii acesteia ca tardiv formulata.

Arata petenta ca termenul de formulare a contestatiei, ca si termenul de formulare a caii de atac împotriva solutiei pronuntate în faza administrativ-jurisdictionala este, prin definitie si nu poate fi decât, un termen de procedura, calculat potrivit art.101 alin.1 Cod procedura civila.

Dispozitiile OUG nr.34/2006 nu contin prevederi derogatorii de la regula generala stabilita de art.101 Cod procedura civila.

Solicita petenta si suspendarea procedurii de achizitie publica pâna la solutionarea plângerii, întrucât continuarea procedurii, în conditiile în care documentatia de atribuire contine grav încalcari ale legislatiei achizitiilor publice ar prejudicia în mod grav si irevocabil operatorii economicii interesati.

Prin întâmpinarea formulata la termenul de judecata 29.10.2010, L. T. I. B. a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata aratând ca s-a hotarât anularea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica potrivit art.209 din OUG nr.34/2006.

În cauza s-a dispus atasarea dosarului nr.5697/2010 în care s-a pronuntat Decizia nr.4916/C6/5697 din 21.09.2010.

Analizând plângerea formulata, prin prisma dispozitiilor OUG nr.34/2006 si a înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, Curtea retine urmatoarele:

La data de 09.09.2010 petenta a formulat contestatie înregistrata sub nr.171 împotriva documentatiei de atribuire elaborata de L. T. I. B. cu sediul în Bucuresti, str. N. nr.18, sector 5, în calitate de autoritate contractanta, în cadrul procedurii de atribuire prin licitatie deschisa a contractului de achizitie publica de lucrari, având ca obiect “Lucrari de reparatii curente la L.T. I. B.”.

Prin Decizia nr.4916/C6/5697 din 21.01.2010, C.N.S.C. a admis exceptia tardivitatii contestatiei invocata din oficiu respingându-se contestatia ca tardiv formulata.

Din înscrisurile existente în dosarul nr.5697/2010 rezulta ca petenta a înaintat contestatia mai sus mentionata prin scrisoare postala predata la data de 09.09.2010 criticând documentatia de atribuire publicata în SEAP la data de 03.09.2010.

Termenul exprimat în zile începe sa curga de la începutul primei ore a primei zile a termenului si se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.

Astfel, termenul de contestare a documentatiei publicata în SEAP la 03.09.2010 se împlinea la data 08.09.2010 si nu la data de 09.09.2010 cum gresit a mentionat petenta, modalitatea speciala de calcul a termenelor fiind prevazuta de art.3 lit.z) din OUG nr.34/2006 si Regulamentul Consiliului nr.1182/71 privind stabilirea regulilor care se aplica termenelor, datelor si expirarii termenelor având prioritate fata de dispozitiile generale cuprinse în art.101 Cod procedura civila.

În consecinta, Curtea vazând incidenta dispozitiilor legale mai sus mentionate si dispozitiilor art.281, 283 din OUG nr.34/2006, va respinge plângerea ca neîntemeiata.

Ca urmare a solutiei pronuntate si cererea de suspendare a procedurii de achizitiei publica pâna la solutionarea prezentei plângeri va fi respinsa ca ramasa fara obiect raportat la dispozitiile art.2877 din OUG nr.34/2006.