EVALUAREA FUNCŢIONARULUI PUBLIC. VERIFICAREA DE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ A EXISTENŢEI FAPTELOR IMPUTATE FUNCŢIONARULUI PUBLIC. REFUZUL PARTICIPĂRII ACESTUIA LA TESTAREA DISPUSĂ DE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII. CALITATEA DE CONTRASEMNATAR AL EVALUĂRII. Societăţ


DE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ A EXISTENŢEI

FAPTELOR IMPUTATE FUNCŢIONARULUI PUBLIC.

REFUZUL PARTICIPĂRII ACESTUIA LA TESTAREA

DISPUSĂ DE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII. CALITATEA DE

CONTRASEMNATAR AL EVALUĂRII.

-art. 11 Anexa 3 din H.G. nr. 1209/2003, privind organizarea şi

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,

-art. 1 alin. 1 şi art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind

contenciosul administrativ.

Notă: H.G. nr. 1209/2003 a fost abrogată, cu excepţia secţiunii a 2-a din Anexa 3, prin H.G. nr.

611/2008, modificată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei

funcţionarilor publici.

Instanţa de judecată are îndatorirea, în raport de dispoziţiile art. 11

alin. 4 din Anexa 3 la H.G. nr. 1209/2003 raportat la art. 1 alin. 1 şi art. 8

alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, de a verifica actul

juridic inclusiv sub aspectele temeiniciei susţinerilor emitentului, fără ca aceasta să

constituie o substituire a instanţei în rolul organelor de evaluare. În măsura în care se

constată existenţa faptelor şi temeinicia acuzaţiilor, notarea este atributul exclusiv al

evaluatorului/ contrasemnatarului, fără altă apreciere din partea instanţei.

Refuzul reclamantei de a se prezenta la testarea impusă de conducătorul

instituţiei, învestit cu soluţionarea contestaţiei administrative şi tocmai în scopul

soluţionării acestei contestaţii, este legal şi întemeiat, deoarece art. 11 din Anexa 3 la

H.G. nr. 1209/2003 nu o prevede.

Calitatea de contrasemnatar nu este conferita de lege niciodată

conducătorului instituţiei publice, pentru că acesta, conform art. 11 alin. 1 din

Anexă, este „destinatarul” contestaţiei administrative formulată de cel evaluat

împotriva Raportului de evaluare.

(Curtea de Apel Piteşti – s.c.c.a.f., decizia nr. 587/R-C/06 iunie

2008)

În rejudecare, după administrarea interogatoriului şi a probei

testimoniale, prin sentinţa nr.329/26.02.2008, Tribunalul Vâlcea –

Secţia comercială şi de administrativ şi fiscal a admis acţiunea

reclamantei C.L.M., a anulat calificativul „nesatisfăcător” acordat de

contrasemnatar pe Raportul de evaluare a performanţelor individuale ale

reclamantei pentru perioada 01.12.2005 – 01.12.2006, a menţinut

calificativul „foarte bine” acordat de evaluator şi l-a obligat pe pârâtul

I.T.M. Vâlcea la plata sumei de 2804,3 lei cheltuieli de judecată către

reclamantă.

În motivarea sentinţei, prima instanţă a reţinut că modificarea

Raportului de evaluare de către contrasemnatar nu s-a făcut prin decizie,

conform art. 10 alin. 3 din Anexa 3 la H.G. nr. 1209/2003, ci printr-o

Anexă la Raportul de evaluare prin care nu s-a făcut o nouă notare a

obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale reclamantei şi care să justifice

schimbarea calificativului, ci doar s-a specificat că reclamanta nu şi-a

realizat sarcinile de serviciu prevăzute în fişa postului, în Regulamentul

de ordine interioară şi în Regulamentul de funcţionare a instituţiei. Nici

în Raportul de evaluare, nici în Anexa la aceasta, contrasemnatarul nu a

modificat notele şi calificativul stabilite de evaluator, ceea ce înseamnă că

înscrisul depus la instanţă la filele 62-63 dosar a fost întocmit în timpul

procesului.

Faptele imputate reclamantei au fost plasate în timp în altă

perioadă decât cea evaluată şi existenţa lor nu a fost dovedită.

Martorii audiaţi la propunerea pârâtului nu au confirmat

săvârşirea faptelor imputate reclamantei, ci au făcut afirmaţii vagi despre

modul în care reclamanta îşi îndeplinea atribuţiile, contrazişi de martorii

audiaţi la propunerea reclamantei.

S-a mai reţinut nelegalitatea deciziei de a fi verificate

cunoştinţele reclamantei în vederea soluţionării contestaţiei

administrative formulate de aceasta, evaluarea profesională făcându-se

doar anual şi pentru activitatea din anul anterior evaluării.

Împotriva sentinţei, în termen legal, a formulat recurs

pârâtul I.T.M. Vâlcea, prin inspectorul şef, care a criticat-o pentru

nelegalitate şi netemeinicie.

1. Astfel, în rejudecare, instanţa de fond nu a respectat

dispoziţiile art.315 Cod pr.civilă, considerând că nu există decizie din

partea contrasemnatarului şi referire la noile note acordate, deşi Curtea

de Apel statuase deja dimpotrivă. Tribunalul nu a stabilit în raport de ce

moment şi potrivit cărei probe a fost întocmit „ulterior” înscrisul de la

filele 62-63 dosar. În fapt, contrasemnatarul a corectat notele acordate de

evaluator în raport de criteriile pe care acesta din urmă nu le-a avut în

vedere şi a ajuns la altă notare şi alt calificativ în urma cărora reclamanta

a refuzat semnarea Raportului de evaluare.

2. Instanţa de rejudecare a fondului trebuia să se rezume la

verificarea legalităţii Raportului de evaluare şi nu să se substituie

organelor limitativ prevăzute de Anexa 3 la H.G. 1209/2003 abilitate să

acorde calificative profesionale.

În acest sens este şi decizia nr. 3166/2005 a Înaltei Curţi de

Casaţie şi Justiţie – Secţia contencios administrativ. În consecinţă,

instanţa nu avea posibilitatea să înlocuiască nota sau calificativul acordat.

3. Calificativul acordat de contrasemnatar corespunde

performanţelor profesionale ale reclamantei, însă instanţa de fond a

interpretat greşit probele administrate şi a ajuns la altă concluzie.

Atitudinea instanţei a fost de părtinire a reclamantei pe întreaga

desfăşurare a procedurii de judecată, inclusiv sub aspectul acordării unor

termene de judecată.

Astfel, martora A.G., audiată fără să fie propusă de

reclamantă, este fostul conducător al I.T.M. Vâlcea care a tolerat

neperformanţa profesională a reclamantei şi a favorizat-o prin stimulente

substanţiale. Evaluările făcute de martoră în anii 2000-2004 sunt nule

pentru vicii de formă, aprecierile fiind acordate cu superficialitate. Din

aceste motive, ele nu pot constitui punct de comparaţie cu evaluarea

prezentă.

Reclamanta a suferit o mustrare scrisă şi retragerea salariului

de merit. În raport de acestea, retragerea sesizării Comisiei de disciplină

nu este decât un gest de clemenţă din partea conducătorului ITM Vâlcea

faţă de circumstanţele personale din viaţa reclamantei, care nu poate fi

valorificat în favoarea cesteia.

Tot greşit valorificat a fost şi refuzul reclamantei de a se

prezenta la testarea organizată în faţa unei comisii din care făcea parte şi

evaluatorul, pentru „aplicarea echidistantă a legii”. Niciun text de lege nu

permite funcţionarului să refuze a-i fi verificate oricând cunoştinţele.

Greşit a reţinut instanţa împrejurarea că unele fapte imputate

reclamantei nu au fost săvârşite în anul 2006 şi nu a reţinut că doar în

anul evaluării s-au aflat unele încălcări grave ale atribuţiilor acesteia.

Aceste abateri erau grave, ca de exemplu: executarea unora din sarcinile

de serviciu de către persoane din instituţie; refuzul de a da notele

explicative solicitate; activitatea de control desfăşurată defectuos.

4. Instanţa de fond a evaluat greşit declaraţiile martorilor.

Martorii pârâtului au arătat explicit împrejurări din care rezultă

necompetenţa profesională a reclamantei, afirmaţiile lor coroborându-se

cu înscrisurile din dosar. Declaraţia martorei A. G. fost nelegală şi

subiectivă, aceasta având interesul de a-şi proteja calificativul acordat

reclamantei. Aceasta din urmă, în perioada anterioară, s-a bucurat de

protecţie, iar poziţia sa nu a fost ocupată pe baza performanţelor ei

profesionale.

Părţile au depus la dosar înscrisuri.

Examinând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,

în raport de dispoziţiile art.304 pct.9 şi 3041Cod pr.civilă, Curtea

constată că recursul este nefondat.

1. Astfel, chiar dacă a făcut aprecieri asupra existenţei şi

legalităţii „deciziei” contrasemnatarului în condiţiile în care instanţa de

recurs a statuat asupra acestor aspecte, prima instanţă nu a încălcat

dispoziţiile art. 315 Cod pr.civilă întrucât nu a soluţionat cauza prin

prisma respectivelor aprecieri proprii. Prima instanţă de recurs a făcut

interpretarea dispoziţiilor art. 10 alin. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.

1209/2003 în privinţa existenţei „deciziei” contrasemnatarului şi a formei

îmbrăcate de aceasta, nu şi cu privire la legalitatea notelor acordate de

către contrasemnatar în speţă şi la referirea la aceste note în chiar

„decizia” acestuia.

Instanţa de rejudecare în fond a stabilit momentul în raport

de care s-a apreciat înscrisul de la filele 62-63 dosar ca fiind întocmit

„ulterior”, şi anume „după ce reclamanta a înaintat acţiunea în instanţă”.

Înscrisul de la filele respective reprezintă notele acordate de

contrasemnatar pentru obiectivele îndeplinite de reclamantă şi pentru

criteriile de performanţă atinse de aceasta, nota finală a evaluării şi

calificativul final de „nesatisfăcător”. Acest înscris nu s-a dovedit a fi fost

întocmit de contrasemnatar în momentul în care a intervenit în Raportul

de evaluare şi respectiv, a fi fost comunicat reclamantei ca parte a

Raportului de evaluare, astfel că este justificată concluzia instanţei de

fond cu privire la întocmirea „ulterioară”.

Simpla afirmaţie conform căreia reclamanta a refuzat să

semneze Raportul de evaluare după parcurgerea ultimei etape – aceea a

contrasemnării – nu este suficientă pentru a dovedi legalitatea parcurgerii

etapei „contrasemnării”.

2. Instanţa de judecată are îndatorirea, în raport de

dispoziţiile art. 11 alin. 4 din Anexa 3 la H.G. nr. 1209/2003 raportat la

art. 1 alin. 1 şi art. 8 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ

nr.554/2004, de a verifica actul juridic ce face obiectul acţiunii în justiţie

sub toate aspectele aduse în discuţie de partea vătămată. În acest sens,

instanţa de judecată verifică legalitatea actului inclusiv sub aspectele

temeiniciei susţinerilor emitentului. Astfel, pentru a înlătura orice abuz,

în litigii ca cel din speţă, instanţa este abilitată să verifice existenţa

faptelor şi temeinicia acuzaţiilor aduse funcţionarului public, fără ca

aceasta să constituie o substituire a instanţei în rolul organelor de

evaluare. În măsura în care se constată existenţa faptelor şi temeinicia

acuzaţiilor, notarea este atributul exclusiv al evaluatorului/

contrasemnatarului, fără altă apreciere din partea instanţei.

Prin urmare, în speţă, verificând temeinicia acuzaţiilor care au

stat la baza noilor notări, instanţa de fond a avut posibilitatea legală şi de

fapt de a înlătura un calificativ acordat de un organ de evaluare şi de a

menţine un alt calificativ al altui organ de evaluare. Deci, instanţa de fond

nu a stabilit un calificativ propriu pentru activitatea reclamantei, ci a ales

calificativul stabilit de organul abilitat, cu respectarea legii.

3. Martora A. G. a fost audiată la propunerea reclamantei,

propunere făcută în scris şi depusă la fila 369 dosar, astfel că susţinerile

recurentului legate de audierea „din oficiu” a martorei nu se confirmă.

Proba testimonială a fost încuviinţată ambelor părţi, aşa cum s-a reţinut

şi în prima decizie de recurs, prin încheierea din data de 20.03.2007 (f.34

dosar).

Afirmaţii de „părtinire” a reclamantei în defavoarea pârâtului

nu pot constitui motiv de recurs în măsura în care nu se concretizează în

motive de nelegalitate ori de netemeinicie concrete ale hotărârii

judecătoreşti, ci se plasează la nivelul unor aprecieri generale.

„Acordarea unor termene uneia dintre părţi” sau „strigarea

cauzei în lipsa altei părţi” sunt afirmaţii generale ce nu corespund

caracterului cert, evident, precis pe care trebuie să îl aibă motivele de

recurs.

Legalitatea evaluărilor făcute de martora A.G. în perioada

2000 – 2004 asupra activităţii profesionale a reclamantei nu poate fi pusă

în discuţie în speţă, în lipsa unei învestiri a instanţei sub acest aspect.

Astfel, în mod corect a făcut instanţa de fond referiri la evaluările

anterioare ale reclamantei, evaluări în care aceasta a primit calificativul

„foarte bine”.

Pretinsele gesturi de clemenţă ale conducătorului ITM Vâlcea

– aceeaşi persoană cu contrasemnatarul – nu au fost în niciun fel evaluate

de instanţa de fond, astfel că motivul de recurs ce vizează „valorificarea”

gestului în favoarea reclamantei este superfluu.

Refuzul reclamantei de a se prezenta la testarea impusă de

conducătorul ITM Vâlcea, învestit cu soluţionarea contestaţiei

administrative şi tocmai în scopul soluţionării acestei contestaţii, a fost

legal şi întemeiat.

Dimpotrivă, metoda impusă de respectivul conducător de

instituţie a fost nelegală, abuzivă, având în vedere că art. 11 din Anexa 3

la H.G. nr. 1209/2003 nu o prevede. Prin urmare, instanţa de fond a dat

interpretarea corectă faptelor respective în raport de normele legale care

le guvernau.

Instanţa de fond a stabilit corect că unele fapte pentru care

activitatea reclamantei în anul 2006 a fost apreciată „nesatisfăcător”, au

fost săvârşite anterior perioadei evaluate: faptele de la pct. 1 şi 3 din

Anexa la Raportul de evaluare şi fapta pentru care reclamanta a primit

„Mustrare scrisă” (f.16, 26, 27 şi 30 dosar). Chiar dacă se pretinde

cunoaşterea consecinţelor doar în anul 2006, nu este legală evaluarea

activităţii din anul 2006 prin prisma unor fapte ce exced anului respectiv,

săvârşite în alţi ani.

4. Instanţa de fond a apreciat corect declaraţiile martorilor, în

condiţiile în care martorii reclamantei se contrazic cu cei a pârâtului.

Astfel, interpretând în ansamblu proba testimonială, se adevereşte faptul

că, după schimbarea conducerii ITM Vâlcea, în anul 2006, între

reclamantă şi conducătorul instituţiei au existat discuţii legate de modul

în care reclamanta şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu, însă unele dintre

faptele imputate reclamantei, aşa cum s-a arătat şi mai sus – nu au avut

legătură cu activitatea acesteia în anul 2006.

În privinţa întocmirii situaţiilor, declaraţiile martorilor sunt

contradictorii şi nu se coroborează cu alte probe.

Celelalte susţineri din Anexa la Raportul de evaluare sunt

nesusţinute de probe şi unele se plasează la nivelul unor supoziţii în urma

reclamaţiilor primite de ITM Vâlcea.

Nu în ultimul rând, Curtea reţine şi un alt aspect de

nelegalitate a contrasemnării efectuate de conducătorul ITM Vâlcea.

Astfel, conform art. 10 alin. 2 lit. a) din Anexa 3 la HG nr. 1209/2003,

contrasemnatar este „funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului,

potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice. În

mod excepţional, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a

autorităţii sau instituţiei publice, nu există un funcţionar public ierarhic

superior evaluatorului, va fi desemnat contrasemnatar

care deţine cea mai înaltă funcţie publică din autoritatea sau instituţia

publică respectivă, iar atunci când nu este posibil, contrasemnatar va fi

adjunctul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice”.

Aşa cum se poate observa din lecturarea textului legal,

calitatea de contrasemnatar nu este conferita de lege niciodată

conducătorului instituţiei publice, pentru că acesta, conform art. 11 alin.

1 din Anexă, este „destinatarul” contestaţiei administrative formulată de

cel evaluat împotriva Raportului de evaluare.

În speţă, în situaţia în care nu exista un funcţionar public

ierarhic superior evaluatorului or, în mod excepţional, un funcţionar

public care să deţină cea mai înaltă funcţie publică din ITM Vâlcea,

calitatea de contrasemnatar revenea adjunctul conducătorului ITM

Vâlcea, iar nu conducătorului însuşi.

Cumularea calităţii de contrasemnatar cu aceea de conducător

al autorităţii sau instituţiei publice a fost expres evitată de lege, tocmai

pentru a asigura o evaluare obiectivă a activităţii funcţionarului public.

Pentru cele expuse, văzând dispoz. art. 312 alin. 1 C.proc.civ.,

Curtea va respinge recursul ca nefondat.