Excepţia de nelegalitate a raportului de evaluare a performanţelor profesionale ale unui funcţionar public. Condiţii de exercitare. Aspecte de ordin formal invocate. Salarizare


În cursul judecăţii, reclamantul a invocat excepţia de nelegalitate a raportului de evaluare nr.12538/2005 emis de D.S.V.S.A. Galaţi.

Tribunalul Galaţi, prin Încheierea de şedinţă din 10 ianuarie 2007 a dijuns cererea privind excepţia de nelegalitate dispunând formarea unui nou dosar şi suspendând pe fond cauza.

Excepţia de nelegalitate astfel invocată, a fost înregistrată la Tribunalul Galaţi, formând obiectul Dosarului nr.391/121/2007.

În rezolvarea excepţiei de nelegalitate, prima instanţă a reţinut că, evaluarea performanţelor profesionale individuale, se face anual, cu respectarea art.60 din Legea nr.188/1999 privind Statutul şi a Anexei 3 la H.G. nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierii funcţionarilor publici şi care, stabileşte metodologia de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici.

Probatoriul administrat în cauză a evidenţiat faptul că, această metodologie a fost respectată, astfel că acordarea calificativului de “nesatisfăcător” apare justificată.

Referitor la persoana abilitată să întocmească raportul, instanţa a avut în vedere că, reclamantul fusese mutat la compartimentul C.S.V. Zonal Galaţi, ceea ce antrena competenţa şefului compartimentului, respectiv Dr. Cuciuc Valentin şi nu a Dr. Zlătescu, cum nefondat s-a reţinut.

A mai reţinut instanţa că nici susţinerea privitoare la nerespectarea obiectivelor de evaluare prin schimbarea acestora şi a modului de adnotare pe rubrici, nu este de natură a antrena anularea raportului de evaluare, aceste chestiuni ţinând de fondul cauzei.

Aşa fiind, constatându-se că raportul de evaluare a fost emis în conformitate cu cerinţele legale de formă şi fond, instanţa, a respins excepţia de nelegalitate formulată de reclamant.

Împotriva sentinţei instanţei de fond a formulat recurs Oancea Nicolae, invocând critici de nelegalitate, prin greşita apreciere şi interpretare a dispoziţiilor legale, care, în esenţă decurg din:

– încălcarea art.4 alin.3 din legea nr.554/2004, atunci când a stabilit că termenul de recurs este de 15 zile de la comunicare cu nerespectarea şi a Deciziei care, prevede un termen de recurs de 48 ore de la comunicare;

– încălcarea art.2 alin.3 şi art.6 din H.G. nr.1209/2003 anexa 3 prin nemotivarea nelegalităţii raportului de evaluare, sub aspectul schimbării obiectivelor, dar şi a modalităţii improprii de comunicare a acestuia cu procesul-verbal din 5 ianuarie 2006, deşi procedura de urmat era aceea a scrisorii recomandate cu confirmare de primire;

– instanţa a încălcat şi art.5 pct.a, b şi c din H.G. nr.1209/2003, referitoare la completarea raportului de evaluare, interviul şi contrasemnarea raportului;

– instanţa nu a analizat absenţa din cuprinsul raportului de evaluare a obiectivelor pentru perioada următoare, rubrica rămnând necompletată.

Pentru motivele invocate, se solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei şi în rejudecare, admiterea excepţiei de nelegalitate.

Recursul s-a declarat în termen legal, Curtea considerându-l nefondat.

Critica privitoare la indicarea greşită de către instanţa de fond a termenului de exercitare a căii de atac, urmează a fi înlăturată, acest fapt neantrenând prin el însuşi nulitatea hotărârii pronunţate.

Constant, practica judiciară a relevat că, neindicarea sau indicarea greşită a căii de atac sau a termenului în care, urmează a i exercitată, nu duce la nulitatea hotărârii, fiind de principiu că, nimeni nu se poate apăra, prin necunoaşterea legii.

Recurentul a formulat recurs în termen legal, astfel încât, examinarea acestui aspect invocat prin primul motiv de recurs este pur formal.

Referitor la celelalte motive de recurs, urmează a fi avute în vedere disp.art.11 din H.G.nr.1203/2003 Anexa 3 în care se prevede că, funcţionarii publici nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către evaluat.

Alin.3 art.11 instituie obligativitatea soluţionării contestaţiei şi a comunicării rezultatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionare, pentru ca art.11 alin.4 să reglementeze definitiv această procedură, stabilind că împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, funcţionarul public nemulţumit, se poate adresa instanţei de administrativ, în condiţiile legii.

Aşadar, raportul de evaluare a activităţii unui funcţionar public, trebuie să parcurgă mai întâi o procedură precontencioasă, în situaţia când, acesta – funcţionarul public – se declară nemulţumit de consemnările aflate în cuprinsul său.

Recurentul a făcut dovada că a formulat contestaţie împotriva raportului de evaluare, contestaţia fiind înregistrată sub nr.572/16 ianuarie 2006 – fila 32 – dosar fond – la care a primit răspunsul înregistrat sub nr.1545/6 februarie 2006 de la DSVSA Galaţi şi în care se arată că, aceasta a fost respinsă ca tardivă, pe motiv că, luarea la cunoştinţă despre conţinutul raportului de evaluare a avut loc pe data de 5 ianuarie 2006 ” consemnare făcută prin proces-verbal …..fila 35 dosar fond, din aceeaşi dată.

Împrejurarea că, a refuzat semnarea de luare la cunoştinţă, de modificarea calificativului acordat, nu justifică şi nu complineşte cu neîndeplinirea şi nerespectarea de către recurent, a disp.art.11 din H.G. nr.1209/2003.

Cu alte cuvinte, recurentul nemulţumit de modul de soluţionare al contestaţiei, trebuia să se adreseze instanţei de contencios în condiţiile art.11 alin.4 din H.G. nr.1209/2003, cu plângere.

Neîndeplinirea acxestei proceduri exclude de plano, posibilitatea cercetării legalităţii întocmirii raportului de evaluare, pe calea execuţiei de nelegalitate, pentru că a admite teza recurentului înseamnă a eluda legea.

Sub un alt aspect, este de menţionat că, recurentul a invocat nelegalitatea raportului de evaluare, într-o altă cauză, cu prilejul solicitării anulării Dispoziţiei nr. 10/2006 emisă de DSVSA Galaţi, stabilindu-se irevocabil că, actul a fost prezentat reclamantului-recurent, care, l-a citit şi a refuzat să-l semneze, condiţionând semnarea şi modificarea calificativului acordat, conform procesului-verbal din 5 ianuarie 2006.

Nefăcându-se dovada că cele reţinute prin procesul-verbal din 5 ianuarie 2006, nu corespund realităţii, recurentul nu poate invoca la acest moment că este victima unui abuz, din partea unităţii al cărei funcţionar este.

În acest sens, Decizia nr.349/R/19 octombrie 2006 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi.

Faţă de cele expuse, constatându-se încălcări ale procedurii de urmat în cazul contestării unui act referitor la evaluarea activităţii profesionale a unui funcţionar public, celelalte chestiuni ce se referă la fondul actului, urmează a fi examinate de instanţa investită cu soluţionarea Deciziei prin care s-a cerut reintegrarea pe funcţia avută anterior, în contextul întregului material probator administrat în cauză.

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea, văzând şi art.312 Cod proc.civilă, va respinge recursul, ca nefondat.