Excepţia de nelegalitate a unui act administrativ unilateral cu caracter individual, comunicat sau publicat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004. Inadmisibilitate


1. Este inadmisibilă excepţia de nelegalitate invocată cu privire la acte administrative unilaterale cu caracter individual comunicate sau publicate anterior intrării în vigoare a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
2. Hotărârea Consiliului Local Dobra nr. 15 din 20 august 1999, prin care se atestă bunurile care fac parte din domeniul public al localităţii, este un act administrativ unilateral cu caracter individual.

Secţia comercială şi de administrativ, Decizia nr. 2380 din 2 noiembrie 2006

Prin încheierea de ședință din data de 6 iunie 2006, pronunțată de Judecătoria Târgoviste, în dosarul nr. 992/2006, având ca obiect plângere fond funciar, formulată de reclamanta S.A. Dobrița în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local Dobra, s-a dispus sesizarea secției de contencios administrativ a Tribunalului Dâmbovita, cu soluționarea excepției de nelegalitate a Hotărârii Consiliului local Dobra nr. 15 din 20 august 1999, în temeiul art. 4 din Legea nr. 554/2004.

în motivarea excepției de nelegalitate a Hotărârii Consiliului local Dobra nr. 15/1999, reclamanta a arătat că prin acest act administrativ i-a fost vătămat dreptul de proprietate, fiind trecut terenul în suprafață de 30.300 mp. aferent clădirilor fostului C.A.P. Dobrița, din proprietatea privată a reclamantei în domeniul public al comunei Dobra.

Prin sentința civilă nr. 2406 din 23 octombrie 2006, Tribunalul Dâmbovița a respins excepția de nelegalitate ca inadmisibilă, reținând că prin prevederile Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ a fost instituită o nouă procedură privind excepția de nelegalitate în raport cu prevederile anterioare ale Legii nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ și derogatoriu de la principiul consacrat de art. 17 C. proc. civ.

în cauză, este de necontestat că H.C.L. Dobra nr. 15/1999 a fost emisă anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, publicată în M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004 și intrată în vigoare la 30 de zile de la data publicării – 6 ianuarie 2005.

Ori, potrivit principiului general consacrat de art. 1 C. civ. și art. 15 alin. (2) din Constituția României, republicată, legea dispune numai pentru viitor, ea nu are putere retroactivă.

Prin urmare, se reține prin sentință, procedura specială privind solutionarea excepției de nelegalitate a unui act administrativ, reglementată prin dispozitiile art. 4 din Legea nr. 554/2004, este aplicabilă numai actelor administrative care au fost adoptate sau emise după caz, după intrarea în vigoare a acestei legi.

Se mai reține prin sentință că H.C.L. Dobra nr. 15/1999, a cărei excepție de nelegalitate a fost invocată de reclamantă în baza art. 4 din Legea nr. 554/2004, este un act administrativ unilateral individual care atestă bunurile care fac parte din domeniul public al comunei Dobra și la pozitia 143 din anexa la hotărâre este menționat terenul în suprafață de 30.300 mp. aferentă clădirilor fostului C.A.P., situat în comuna Dobra.

împotriva sentinței a declarat recurs S.A. Dobrița, invocând dispozitiile art. 304 pct. 8 și 9 C. proc. civ., susținând în esență că excepția de nelegalitate poate fi invocată oricând și nu are efect anularea actului administrativ, ci doar constatarea nelegalității actului și înlăturarea lui din cauză și chiar dacă Legea nr. 554/2004, a intrat în vigoare la 7 decembrie 2004, iar Hotărârea Consiliului Local este din 1999, aceasta nu înseamnă că nu este admisibilă excepția de nelegalitate pentru că ea nu se aplică retroactiv.

Recursul este nefondat.

Potrivit dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, se prevede că legalitatea unui act administrativ poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepție, din oficiu sau la cererea pârții interesate.

în conformitate cu principiul enunțat în art. 1 C. civ., potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, ea nu are putere retroactivă, dispozitiile art. 4 din Legea nr. 554/2004, privitor la excepția de nelegalitate a unui act administrativ, se aplică actelor administrative individuale comunicate sau publicate, după data intrării ei în vigoare, respectiv după 6 ianuarie 2005, până la această dată, fiind aplicabile dispozitiile legislației în vigoare la data respectivă.

Cum actul administrativ individual, respectiv H.C.L. Dobra nr. 15 din 20 august 1999 a fost publicat anterior datei de 6 ianuarie 2005 – data intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, prima instanță a soluționat corect pe excepția de inadmisibilitate a excepției de nelegalitate invocată, considerente pentru care recursul a fost respins ca nefondat.