Excepţia de nelegalitate. Admisibilitate


Legea nr. 554/2002, art. 4 alin. (1)

Excepţia de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter normativ poate fi invocată oricând în cadrul unui proces, fără a se distinge în raport cu momentul intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.

C.A. Alba-lulia, Secţia comercială de administrativ şi fiscal Decizia nr. 311/CA/13 martie 2007

Prin încheierea pronunţată la data de 16.12.2005 de către C.A. Alba Iulia în dosar nr. 4506/2005, în baza dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 554/2004 s-a dispus sesizarea Tribunalului Alba în vederea soluţionării excepţiei de nelegalitate a Hotărârilor nr. 45 şi 46/2002 adoptate de Consiliul Local al comunei Roşia Montană.

în motivarea excepţiei, s-a susţinut că hotărârile de consiliu local contestate au o natură contractuală, au un caracter condiţional, iar sub un alt aspect s-a arătat că la votarea acestora au luat parte consilieri care aveau un interes patrimonial direct. S-a mai invocat nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 5/2000, precum şi faptul că publicul nu a avut posibilitatea să participe la întocmirea şi aprobarea PUG şi PUZ din 2002, conform art. 7 şi 8 din Legea nr. 86/2000.

La dosarul Tribunalului Alba a fost conexat la termenul din 20.09.2006 şi dosarul nr. 92/107/2006, având ca obiect excepţia de nelegalitate a hotărârilor nr. 45 şi 46/2002 ale Consiliului Local Roşia Montană, nr. 43/2002 a Consiliului Local Abrud şi nr. 20/1999 a Consiliului Local Bucium.

în motivarea acestor excepţii, reclamantele Asociaţia A.M. şi Centrul de Resurse Juridice au învederat că autorităţile locale trebuiau să elaboreze cu prioritate un plan de urbanism zonal pentru zonele protejate din interiorul localităţilor, iar nu un PUZ care să vizeze exclusiv zona de dezvoltare industrială, zonă care în fapt se suprapune peste zona protejată naturală şi de patrimoniu. S-a mai invocat şi irelevanţa studiului privind opţiunile populaţiei, precum şi cauza falsă a adoptării hotărârilor.

La termenul din 20.09.2006, instanţa din oficiu a ridicat excepţia de inadmisibilitate a excepţiei de nelegalitate întemeiate pe art. 4 din Legea nr. 554/2004, raportat la momentul adoptării actelor.

Prin sentinţa civilă nr. 1035/CA/2006 a fost respinsă ca inadmisibilă excepţia de nelegalitate a HCL Roşia Montană nr. 45/2002 şi 46/2002, a HCL Bucium nr. 20/1999 şi a HCL Abrud nr. 43/2002.

S-a reţinut că procedura instituită prin art. 4 din Legea nr. 554/2004 nu este aplicabilă actelor administrative adoptate înainte de intrarea în vigoare a legii, ci numai celor adoptate ulterior, întrucât legea dispune numai pentru viitor, nu are putere retroactivă.

S-a mai motivat că soluţia este impusă şi de un alt principiu fundamental al contenciosului administrativ în conformitate cu care legalitatea unui act administrativ se verifică şi se apreciază în raport cu prevederile legale în vigoare la data adoptării sau emiterii actului, ori Ia data adoptării hotărârilor a căror nelegalitate se contestă erau în vigoare dispoziţiile Legii nr. 29/1990 care coroborate cu art. 17 C. proc. civ.duc la concluzia că excepţia de nelegalitate se soluţionează odată cu soluţionarea cererii principale, fiind o cerere incidentală.

împotriva sentinţei au declarat recurs reclamantele Asociaţia A.A.M. şi Centrul de Resurse Juridice Bucureşti, care i-au adus critici de nelegalitate, solicitând casarea acesteia cu trimitere spre rejudecare.

în dezvoltarea motivelor de recurs, au susţinut că excepţia de nelegalitate are natura juridică a unei apărări, urmărindu-se ca actul atacat să fie inoperant în cauză, iar nu desfiinţat, ori în această situaţie nu îi sunt aplicabile prevederile legale referitoare la prescripţie sau decădere, din moment ce exercitarea acestui mijloc de apărare nu este limitată în timp.

S-a mai arătat că Legea nr. 554/2004 nu face precizarea, aşa cum o făcea Legea nr. 29/1990 că dispoziţiile sale se aplică numai actelor administrative care vor fi emise după intrarea sa în vigoare, iar pe de altă parte normele de procedură propriu-zise sunt de imediată aplicare.

în cauză au formulat întâmpinări S.C. R. M.G.C. S.A., Consiliul Judeţean Alba, Consiliul Local al Comunei Roşia Montană, solicitând respingerea recursului.

Pentru motivele mai jos expuse, recursul declarat de reclamante se priveşte a fi fondat şi va fi admis.

Conform dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2002, în vigoare din 6 ianuarie 2005, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe sale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.

în speţă, hotărârile de consiliu local atacate pe această cale privesc aprobarea unor planuri de urbanism, fiind aşadar acte administrative unilaterale cu caracter normativ.

Potrivit art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, ordonanţele sau dispoziţiile din ordonanţe care se consideră a fi neconstituţionale, precum şi actele administrative cu caracter normativ care se consideră a fi nelegale pot fi atacate oricând.

în practica I.C.C.J. s-a interpretat în mod constant în sensul că excepţia de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter normativ poate fi invocată oricând în cadrul unui proces, fără a se distinge în raport cu momentul intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004. O astfel de distincţie se impune numai în cazul actelor administrative unilaterale cu caracter individual, înalta Curte pronunţându-se în mod constant în sensul că numai într-o atare situaţie excepţia de nelegalitate nu poate fi invocată cu privire la cele adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, acestora fiindu-le aplicabile principiile generale de drept recunoscute de doctrina şi jurisprudenţa în materie, în primul rând principiul stabilităţii raporturilor juridice.

în privinţa actelor administrative cu caracter normativ, excepţia de nelegalitate a fost acceptată şi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, deşi nu exista o reglementare expresă, dar numai ca mijloc de apărare, ce putea fi invocat oricând în cadrul unui proces şi fără a se accepta extinderea acestui mijloc procesual şi în privinţa actelor administrative individuale.

în consecinţă, întrucât în speţă excepţia de nelegalitate priveşte un act normativ care poate fi cenzurat oricând în această procedură, în mod greşit instanţa de fond a considerat excepţia ca inadmisibilă.

în baza art. 304 pct. 9, art. 312 C. proc. civ.recursul va fi admis, s-a casat sentinţa atacată şi întrucât în acest dosar pentru prima oară instanţa a pronunţat o hotărâre pe excepţie, s-a trimis cauza spre rejudecare.