Excepţia de nelegalitate formulată în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ


Excepţia de nelegalitate a unui proces verbal de contravenţie, încheiat de organul de poliţie, prin care s-a stabilit vinovăţia unei persoane în producerea accidentului, este inadmisibilă şi excede dispoziţiilor legale ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ.

Secţia comercială şi de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1343 din 5 decembrie 2007

Reclamanta SC T. SRL Târgoviște, a solicitat Judecătoriei Târgoviște obligarea pârâtei SC C.M.&A. SRL București, la plata despăgubirilor datorate pentru un autoturism avariat în urma unui accident de circulație cauzat de autoturismul proprietatea pârâtei, condus de proprietarul acesteia.

Asigurătorul chemat în garanție societatea de asigurare-reasigurare SC A. SA – Sucursala Dâmbovița și a ridicat excepția de nelegalitate a procesului verbal de contravenție seria AY nr. 00228497 din 21 octombrie 2006.

în motivarea excepției de nelegalitate SC A. SA a arătat că nu a avut posibilitatea contestării procesului verbal de contravenție pe calea obișnuită prevăzută de O.G. nr. 2/2001, având această posibilitate în baza art. 1 alin. (2) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, motiv pentru care a invocat nelegalitatea acestui înscris.

S-a mai învederat că nulitatea procesului verbal invocată pe calea excepției de nelegalitate, rezultă din aceea că fapta reținută în sarcina contravenientului cu urmări dăunătoare pentru SC A. SA în calitate de asigurător, nu s-a produs în condițiile și împrejurările menționate de organul constatator.

Tribunalul Dâmbovița, sesizat cu soluționarea excepției de nelegalitate, potrivit art. 4 alin. 1 teza finală, a respins excepția de nelegalitate prin sentința nr. 1279/2 octombrie 2007.

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a constatat că potrivit art. 4 alin. (1) teza I din Legea nr. 554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepție, din oficiu sau la cererea părții interesate, ceea ce presupune însă cenzurarea actului respectiv prin raportarea la dispozițiile legii.

S-a stabilit că, în speță, SC A. SA raportează nelegalitatea procesului verbal de contravenție la condițiile și împrejurările de fapt în care s-a produs accidentul și a fost consemnat acesta în procesul verbal, ceea ce excede dispozițiilor legale – art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, motiv pentru care excepția a fost respinsă.

împotriva sentinței a declarat recurs SC A. SA, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie, susținând în esență că s-au aplicat greșit prevederile legale incidente, că potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ, actele administrative pentru care se prevede o altă procedură judiciară de modificare și desființare.

în același timp, arată recurenta, potrivit O.G. nr. 2/2004, procesul verbal de constatare a contravenției poate fi atacat cu plângere contravențională doar de către contravenient, de partea vătămată și de proprietarul bunurilor confiscate (altul decât contravenientul), astfel că asigurătorul nu are posibilitatea de a contesta procesul verbal de constatare a contravenției decât în condițiile art. 1 alin. (2) și art. 4 alin. (1) teza I din Legea nr. 554/2004.

A mai susținut recurenta, că procesul verbal de contravenție întocmit în cauză nu cuprinde mențiunile obligatorii prevăzute de art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, iar împrejurările în care s-a săvârșit contravenția, nu sunt cele reale, declarațiile pârâtei implicate fiind contrazise de expertiza tehnică extrajudiciară efectuată la cererea asigurătorului, astfel că prima instanță nu și-a manifestat rolul activ în aflarea adevărului și a îngrădit recurentei dreptul și posibilitatea de a demonstra nelegalitatea procesului verbal de contravenție, respingând administrarea probelor cu martori și expertiză tehnică auto.

Recursul este nefondat.

Verificarea legalității unui act administrativ presupune cenzurarea acestuia prin raportare la dispozițiile legii, însă motivele excepției de nelegalitate, invocate de SC A. SA, vizează condițiile și împrejurările în care s-a produs accidentul, ori în cadrul excepției de nelegalitate nu poate fi verificată situația de fapt, motiv pentru care în mod judicios prima instanță a respins cererea de probatorii cu martori și expertiză de specialitate, solicitată de asigurator.

Din conținutul dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 554/2004, rezultă că excepția de nelegalitate poate fi ridicată numai cu privire la actele care pot forma obiectul unei acțiuni în anulare în fața instanței de contencios administrativ și analizat prin raportare la dispozițiile legale în vigoare, la momentul actului administrativ, procesul verbal de contravenție invocat de recurentă, neputând intra în categoria actelor administrative ce nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ și care fac excepție de la actele nesupuse controlului și limitele controlului în contenciosul administrativ, potrivit art. 5 din Legea nr. 554 /2004.

Constatând că sentința atacată nu este afectată de nici unul din motivele de casare sau de modificare prevăzute de art. 304 C.proc.civ., Curtea de apel Ploiești, a respins ca nefondat recursul în baza art. 312 alin. (1) C.proc.civ.