Excepţie de nelegalitate. Anexe la H.G. nr. 1016/2005 privind inventarul bunurilor din domeniul public Proprietate publică


Legea nr. 554/2004, art. 4

Legea nr. 112/1995, art. 26 alin. ultim

H.G. nr. 11/1997, art. 33

H.G. nr. 1016/2005, Anexa 2

Legea nr. 213/1998, art. 3 alin. (4)

Poziţia nr. 3535 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1016/2005 este nelegală în raport cu prevederile art. 26 alineat ultim din Legea nr. 112/1995 raportat la art. 33 din H.G. nr. 11/1997, astfel că sunt incidente dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 554/2004

Curtea de Apel Timişoara, Secţia administrativ şi fiscal, sentinţa civilă nr. 234 din 30 septembrie 2008

Prin cererea formulată în dosarul nr. 3843325/2008 al Tribunalului Timiş, având ca obiect recursul declarat de reclamantul C.V.M. împotriva sentinţei civile nr. 3547/19.III.2008 pronunţată în dosarul nr. 3842/325/2008 al Judecătoriei Timişoara, prin care i s-a respins acţiunea civilă formulată împotriva pârâtului Statul Român, prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având ca obiect constatarea că, în urma încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 12029/13.02.1997 şi a contractului de vânzare-cumpărare nr. 562/21.02.2007 a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului aferent imobilului înscris în CF nr. 128800 Timişoara şi să se dispună rectificarea CF nr. 128800 Timişoara în sensul înscrierii dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei în cotă de 37/355 mp în favoarea reclamantului, acesta a invocat excepţia de nelegalitate a poziţiei nr. 3535 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2005, în condiţiile art. 4 din Legea nr. 554/2004.

Prin sentinţa civilă nr. 234 din 30 septembrie 2008 pronunţată în dosarul nr. 5275/30/2008, Curtea de Apel Timişoara a admis cererea constatând nelegalitatea poziţiei nr. 3535 din Anexele la H.G. nr. 1016/2005 cu motivarea că potrivit probelor din dosarul nr. 3843/325/2008 al Judecătoriei Timişoara reclamantul a dobândit imobilul construcţie, înscris în CF nr. 128800 Timişoara nr. top. 12643/1 apartament nr. 1 care a şi făcut obiectul Legii nr. 112/1995, iar prin respectivul proces doreşte realizarea dreptului de proprietate şi asupra terenului aferent acestui imobil.

Dreptul de proprietate al reclamantului asupra construcţiei, ce a făcut obiectul Legii nr. 112/1995, este evidenţiat de înscrierea de la poziţia 1 din extrasul de CF nr. 128800 Timişoara, iar terenul în deţine în folosinţă.

Art. 26 alineat ultim din Legea nr. 112/1995, a prevăzut că suprafeţele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la data de 22 decembrie în posesia acestora şi care depăşeşte suprafaţa aferentă construcţiilor, rămân în proprietatea statului, iar potrivit art. 33 din H.G. nr. 11/1997, care modifică şi completează Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 12/1995, aprobate prin H.G. nr. 20/1996 „în situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor şi, când este cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu respectarea dispoziţiilor art. 26 alineat ultim din lege”, respectiv Legea nr. 112/1995.

Deci, conform Legii nr. 112/1995 cei care au cumpărat construcţiile în condiţiile acestei legi, au devenit şi proprietarii terenurilor aferente acestora, prin efectul legii.

Prin H.G. nr. 1016/2005 s-a atestat domeniul public al Municipiului Timişoara, în temeiul Legii nr. 213/1998.

Potrivit art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul său juridic, domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexa legii şi din alte bunuri de uz sau de interes local. Terenul aferent locuinţei cumpărate de reclamant nu se include în categoria celor cuprinse în Anexa la Legea nr. 213/1998, deci nu este, prin efectul acestei legi, în domeniul public.

Cum, prin dispoziţiile Legii nr. 112/1995, anterior citate, terenurile aferente locuinţelor dobândite sub imperiul acestei legi, au devenit proprietatea cumpărătorilor acestora, iar includerea în Anexele H.G. nr. 1016/2005, poziţia 3535, a terenului înscris în CF nr. 128800 Timişoara cu nr. top. 12643/1, în domeniul public al Municipiului Timişoara, încalcă dispoziţiile art. 26 alineat ultim din Legea nr. 112/1995 raportat la art. 33 din H.G. nr. 11/1997 care modifică Normele de aplicare ale Legii nr. 112/1195, aprobate prin H.G. nr. 20/1996, a fost admisă cererea în condiţiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, constatându-se astfel că de soluţionarea acestei excepţii de nelegalitate depinde soluţionarea dosarului nr. 3843/325/2008 al Judecătoriei Timişoara.