Excepţie de nelegalitate. Contravenţie reglementată prin hotărârea Consiliului local. Limite competenţei autorităţii locale. Competenţă teritorială


În motivarea acestei excepţii, reclamanta a arătat că dispoziţiile art. 15 pct. 9 din Hotărârea Consiliului Local Rădăuţi nr. 95/2009 sunt nelegale, deoarece aceeaşi contravenţie este reglementată şi de art. 105 lin. 7 din OUG nr. 195/2002, fiind încălcate astfel disp. art. 2 alin. 2 din OG nr. 2/2001.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava la data de 08.10.2010.

Prin sentinţa nr. 4327 din 05 noiembrie 2010, Tribunalul Suceava – secţia comercială, de administrativ şi fiscal a admis excepţia de nelegalitate invocată de reclamanta SC ”A” SA. – Rădăuţi, judeţul Suceava, în cauza având ca obiect „plângere contravenţională” formulată în contradictoriu cu pârâţii Primăria Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava şi a constatat nelegalitatea art. 15 pct. 9 din Hotărârea nr. 95 din 21.05.2009 a Consiliului Local Rădăuţi.

În fond, instanţa a apreciat că excepţia de nelegalitate este întemeiată.

Prin procesul verbal de contravenţie seria PC nr. 0004213 încheiat la data de 30.06.2010, reclamantei i-a fost aplicată o amendă contravenţională în cuantum de 2.500 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 15 pct. 9 din Hotărârea nr. 95/2009 a Consiliului Local al municipiului Rădăuţi.

Prin hotărârea menţionată, la art. 15 pct. 9 este sancţionată cu amendă contravenţională ”depăşirea mai mult de trei zile lucrătoare a refacerii zonelor afectate de lucrări de intervenţie la reţele tehnico – edilitare ”, iar, potrivit art. 105 alin. 7 din O.U.G. nr. 105 / 2002, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, nerespectarea termenelor şi condiţiilor stabilite de administratorul drumului public şi de poliţia rutieră privind amplasarea şi executarea de lucrări în zona drumului public.

Aşadar, aceeaşi contravenţie este reglementată, atât în art. 105 alin. 7 din O.U.G. nr. 105 / 2002. cât şi în art. 15 pct. 9 din Hotărârea nr. 95/2009 a Consiliului Local al municipiului Rădăuţi.

Conform art. 2 alin. 2 din O.G. nr.2/2001, „Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului ”.

Faţă de aceste considerente, tribunalul a apreciat că art. 15 pct. 9 din hotărârea menţionată a fost elaborat prin încălcarea art. art. 2 alin. 2 din O.G. nr.2/2001.

Împotriva sentinţei a declarat recurs Primăria Municipiului Rădăuţi şi a arătat că, contravenţia stabilită prin art. 15 pct. 9 HCL nr. 95/2009 nu poate fi considerată ca fiind reglementată de art. 105 alin. 7 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, articol care se referă la nerespectarea termenelor stabilite în aviz şi în acord emis de poliţia rutieră privind amplasarea de lucrări în zona drumului public, deci nu privesc refacerea zonelor afectate de lucrări tehnico – edilitare, neputând fi încadrate în prevederile art. 2 pct. 2 din OG nr. 2/2001.

Curtea de Apel Suceava – Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, prin decizia nr.818/14.03.2011, a admis recursul şi a modificat sentinţa 4327/2010 în sensul că, admiţând excepţia de nelegalitate, constată nelegalitatea art. 15 pct. 9 din Hotărârea nr. 95/21.05.2009 a Consiliului Local Rădăuţi, în măsura în care reglementează zona drumului public.

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea reţinut următoarele considerente:

Prevederile art. 105 al. 7 din OUG nr. 105/2002 fac referire doar la „zona drumului public”. În schimb, art. 15 pct. 9 din HCL Rădăuţi nr. 95/2009 se referă la totalitatea zonelor unde există reţele tehnico-edilitare.

Evident aceste reţele nu se află doar în zona drumului public, iar intervenţii la acestea se pot produce în orice zonă. A lăsa nereglementată o astfel de situaţie nu este de conceput fiind vorba de perimetrul urban în care Consiliul Local are îndrituire a dispune.

A anula în totalitate şi nediferenţiat o hotărâre care dispune asupra lucrărilor efectuate în anumite zone, nereglementate de alt tip de acte cu caracter normativ nu este posibil.

În aceste condiţii, Curtea apreciază că, în conformitate cu disp. art. 2 al. 2- OG nr. 2/2001, prin hotărâre proprie, consiliul local în speţă Consiliul Local Rădăuţi putea stabili contravenţia în ceea ce priveşte intervenţiile şi refacerea reţelei tehnico-edilitare, în măsura în care prevederile OUG nr. 105/2002 nu reglementează aceste aspecte. Art. 105 al. 7 se limitează a reglementa situaţia doar în ceea ce priveşte drumul public.