Excepţie de nelegalitate. Revocarea actului pe parcursul judecăţii. Consecinţe


Verificarea legalităţii unui act administrativ presupune ca actul respectiv să nu fi fost afectat de vreo cauză de ineficacitate, o cauză care afectează capacitatea actului de a produce efectul aşteptat. Or, actul ce face obiectul cauzei a fost revocat, retras deci de către emitent prin voinţa sa proprie. Revocarea atrage inexistenţa actului revocat, astfel că excepţia de nelegalitate nu mai are obiect. Situaţia actului administrativ revocat nu este similară celei a actului abrogat, întrucât în ultima ipoteză existenţa actul administrativ de până la abrogare nu este afectată. Eventualele efecte juridice produse de dispoziţia atacată, înainte de revocare, vor putea fi aduse spre verificate în faţa instanţelor de drept comun în materia în care s-au produs efectele respective.

Secţia comercială şi de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 528 din 16 mai 2008

Prin sentința nr. 507/CA/15.10.2007 Tribunalul Argeș – Secția civilă, Complet specializat pentru contencios administrativ și fiscal a respins excepția de nelegalitate a dispoziției nr. 162/23.12.1998 emisă de pârâtul C.J. Argeș ca inadmisibilă.

în motivarea sentinței, instanța a reținut că, anterior, C.J. Argeș a promovat și o acțiune de fond pentru constatarea nulității dispoziției nr. 162/23.12.1998, acțiune respinsă ca tardivă prin sentința nr. 320/CA/28.05.2007 a Tribunalului Argeș. Excepția de nelegalitate prevăzută de art. 4 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ poate fi folosită în privința unui act administrativ unilateral cu caracter individual emis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, sub rezerva inexistenței unei hotărâri de fond și respectiv a respectării termenului de prescripție pentru acțiunea de fond.

împotriva sentinței a formulat recurs C.J. Argeș, prin Președinte.

în motivarea recursului s-a arătat că invocarea excepției de nelegalitate nu este condiționată de exercitarea unei acțiuni directe sau de împlinirea termenului de prescripție. De altfel, excepția de nelegalitate este imprescriptibilă.

Curtea de Apel Pitești – Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal a suspendat judecarea recursului până la soluționarea recursului formulat de Policlinica cu Plată împotriva încheierii prin care Tribunalul Argeș a suspendat judecata la data de 21.06.2007 până la soluționarea excepției de nelegalitate. Recursul respectiv a fost respins ca nefondat prin decizia nr. 129/R/28.03.2008 a Curții de Apel Pitești – Secția civilă.

în recursul formulat de C.J. Argeș împotriva sentinței nr. 507/CA/15.10.2007, a cărui judecată s-a reluat la data de 9.05.2008, a fost formulată cerere de intervenție accesorie în folosul recurentului (precizată la data de 27.02.2008 sub aspectul erorilor materiale strecurate în cuprinsul ei) de către mai mulți intervenienți.

în motivarea cererii lor, intervenienții au susținut că, în baza H.G. nr. 884/2004 recurentul Consiliul Județean a încheiat cu ei contracte de concesiune pentru exploatarea spațiilor în care funcționează cabinetele lor medicale. în viitor, urmează a fi adoptat un act normativ în baza căruia recurentul va trebui să vândă intervenienților spațiile ce fac obiectul concesiunilor. în această situație, interesul intervenienților este în sensul conservării atât a dreptului de concesiune, cât și a dreptului la cumpărarea spațiilor medicale. în mod greșit a fost respinsă excepția de nelegalitate, a cărei examinare este permisă de lege oricând, indiferent de o acțiune de fond și indiferent de data adoptării actului administrativ astfel contestat.

Tot în favoarea recurentului, la data de 7.03.2008, a formulat cerere de intervenție accesorie și C.M.I. Dr. C.V., care a reluat susținerile celorlalți intervenienți.

La data de 6.05.2008 a fost depusă la dosar din partea intervenienților dispoziția nr. 124/02.04.2008 emisă de Președintele C.J. Argeș, act prin care s-a dispus revocarea dispoziției nr. 162/1998 ce face obiectul excepției de nelegalitate.

în raport de acest nou act administrativ depus la dosar, Curtea apreciază că recursul este nefondat, urmând a fi respins ca atare și menținută sentința de fond cu alte considerente, însă.

Astfel, de vreme ce dispoziția nr. 162/1998 ce face obiectul excepției de nelegalitate nu mai există din punct de vedere juridic, întrucât a fost revocată de către emitent, iar intimata recurentă nu a dovedit că a contestat în justiție dispoziția de revocare, excepția de nelegalitate a rămas fără obiect.

Verificarea legalității unui act administrativ presupune ca actul respectiv să nu fi fost afectat de vreo cauză de ineficacitate, o cauză care afectează capacitatea actului de a produce efectul așteptat. Or, în speță, dispoziția nr. 162 a fost revocată, retrasă deci de către emitent prin voința sa proprie. Revocarea atrage inexistența actului revocat, adică a dispoziției nr. 162, astfel că excepția de nelegalitate nu mai are obiect.

Situația actului administrativ revocat nu este similară celei a actului abrogat, întrucât în ultima ipoteză existența actul administrativ de până la abrogare nu este afectată.

Eventualele efecte juridice produse de dispoziția nr. 162 înainte de revocare vor putea fi aduse spre verificare în fața instanțelor de drept comun în materia în care s-au produs efectele respective.

în privința cererilor de intervenție accesorie formulate în sprijinul recurentului C.J. Argeș, Curtea va dispune respingerea acestora drept consecință a respingerii recursului.