Există două categorii de personal distincte de personal civil, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice, una – care include personalul civil din MIRA, care beneficiază de indemnizaţia de dispozitiv potrivit pct. 9.2 din Ordinul M


Îndemnizaţii

Există două categorii de personal distincte de personal civil, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice, una – care include personalul civil din MIRA, care beneficiază de indemnizaţia de dispozitiv potrivit pct. 9.2 din Ordinul MAI nr. 275/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alta – care priveşte personalul oricărei structuri ale administraţiei publice centrale şi locale (în care se include personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţilor publice locale), care nu se află în structura organizatorică a MIRA şi cărora nu le sunt aplicabile dispoziţiile Ordinului MAI nr. 275/2002.

Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont, adm. şi fisc.

sent. nr. 586/CA/17 iunie 2008

Prin acţiunea în reclamantul O. I. prin Sindicatul Liber „A.” Bistriţa-Năsăud a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să oblige pârâtul la plata indemnizaţiei de dispozitiv, în cuantum de 25% din salariul de bază, începând cu luna decembrie 2004, actualizată cu indicele inflaţiei de la data naşterii dreptului şi până la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecată.

Procedura prealabilă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, trebuie îndeplinită în situaţia când se atacă un act administrativ, nu şi în cazul în care se solicită drepturi salariale, aşa cum reiese şi din art. 7 alin. 5 din aceeaşi lege şi cum Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud este chemat în judecată în calitate de angajator al reclamantului şi excepţia lipsei parcurgerii procedurii prealabile prev. de art. 7 din Legea nr. 554/2004 şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului judeţean sunt neîntemeiate.

Pe fond, analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul a constatat că acţiunea reclamantului este neîntemeiată şi astfel, va fi respinsă ca atare, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 13 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, invocat în acţiunea reclamantului, cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de o indemnizaţie de dispozitiv lunară de 25% din solda de funcţie, solda de grad, solda de merit, indemnizaţia de comandă şi gradaţii, respectiv din salariul de bază.

Prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 275/2002 s-au aprobat Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 138/1999, iar prin Ordinul M.A.I. nr. 496/2003, au fost aduse modificări şi completări la Ordinul M.A.I. nr. 275/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că la pct. 9.2 din Ordinul M.A.I. nr. 275/2002, se prevede că indemnizaţia de dispozitiv se acordă şi personalului civil care îşi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice.

Aşadar indemnizaţia de dispozitiv îşi are temeiul în dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 138/1999 (care privesc cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională), precum şi pe disp. art. 17 alin. 3 din OUG nr. 63/2003, în vigoare la data emiterii ordinului, conform cărora personalul MIRA beneficiază de drepturile dobândite anterior, conform legislaţiei, precum şi în limita bugetului aprobat, de indemnizaţii şi sporuri specifice instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

OUG nr. 63/2003 a fost abrogată prin OUG nr. 30/2007, care, în art. 18 alin. 3, prevede că personalul MIRA (compus din cei prevăzuţi la art. 17) beneficiază de drepturile dobândire anterior, conform legislaţiei în vigoare, şi personalul preluat potrivit OUG nr. 25/2007, beneficiază de indemnizaţii şi sporuri specifice instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, începând cu data de 1 ianuarie 2008. În art. 22 alin. 1 din OUG nr. 30/2007, se prevede că fondurile necesare desfăşurării activităţilor în MIRA se asigură de la bugetul de stat, precum şi din alte surse legal instituite.

Din cele de mai sus se poate concluziona că există două categorii de personal distincte, de personal civil, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice, una – care include personalul civil din MIRA, care beneficiază de indemnizaţia de dispozitiv potrivit pct. 9.2 din Ordinul MAI nr. 275/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alta – care priveşte personalul oricărei structuri ale administraţiei publice centrale şi locale (în care se include personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţilor publice locale), care nu se află în structura organizatorică a MIRA şi cărora nu le sunt aplicabile dispoziţiile Ordinului MAI nr. 275/2002.

În cauză, reclamantul este funcţionar public în cadrul aparatului propriu de specialitate a Consiliului judeţean Bistriţa-Năsăud, care potrivit art. 87 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, este autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, autoritate ce nu se află în structura organizatorică a MIRA.

Prin urmare, reclamantului, în calitate sa de funcţionar public, în cadrul Consiliului judeţean Bistriţa-Năsăud, îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 188/1999 şi a altor acte normative speciale, şi nu prevederile pct. 9.2 din Ordinul M.A.I. nr. 275/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, trebuie menţionate dispoziţiile art. 31 (art. 29 în forma anterioară a legii) din Legea nr. 188/1999, conform cărora funcţionarii publici beneficiază, pe lângă salariu, de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii, iar salarizarea se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici.

Or, în actele normative privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici din perioada 2004 şi până în prezent, respectiv OUG nr. 92/2004, OG nr. 2/2006 şi OG nr. 6/2007, nu se prevede acordarea indemnizaţiei de dispozitiv.

În consecinţă, acţiunea şi cererea de chemare în judecată a altor persoane formulate de reclamant vor fi respinse, ca neîntemeiate.