Fond Contencios Administrativ-anulare autorizatie de constructie Cereri


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 1006

Sedinta publica de la 07 Mai 2008

Completul compus din:

Presedinte: Luminita Diana Pisica

Judecator: Stefania Roibu

Asistenti judiciari:

T R I B U N A L U L,

Prin cererea adresata acestei instante, reclamantele au …………, au chemat în judecata S.C. “……….. SA Tulcea, solicitând obligarea pârâtei la plata drepturilor banesti ce li se cuvin, reprezentând garantii materiale, salarii pentru timpul lucrat în zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale si religioase, precum si daune reprezentând dobânda legala pentru neplata la timp a creantelor, cât si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor efectuate în cauza.

În motivare, reclamantele au aratat ca, au fost angajatele pârâtei, în functia de vânzatoare la punctul de lucru “………”,astfel:

……… – în baza contractului individual de nr.174/28.12.2005 desfacut prin decizia 29/17.05.2007 în baza art.55 lit.b) din Codul Muncii.

………. – în baza contractului individual de munca nr.130/02.03.2006 desfacut prin decizia 155/15.05.2007 în baza art.55 lit.b) din Codul Muncii.

………. – în baza contractului individual de munca nr.153/28.12.2005 desfacut prin decizia 105/27.07.2007 în baza art.55 lit.b) din Codul Muncii.

……….. – în baza contractului individual de munca nr.57/07.02.2006 desfacut prin decizia 282/06.04.2007 în baza art.55 lit.b) din Codul Muncii si

……… – în baza contractului individual de munca nr.143/28.12.2005 desfacut prin decizia 41/29.05.2007 în baza art.55 lit.b) din Codul Muncii.

Au aratat reclamantele ca, în toata perioada în care au lucrat la societatea pârâta, au lucrat ore suplimentare în zilele de sâmbata si duminica, în sarbatorile legale si religioase si, întrucât au avut în primire gestiunea pentru care au fost emise garantii, pentru eventualitatea angajarii raspunderii lor patrimoniale, lunar li s-a retinut 10% din venituri.

Au precizat reclamantele ca, de la data desfacerii contractelor de munca, pârâta a refuzat în mod constant sa le plateasca drepturile solicitate precum si garantiile retinute pâna la data plecarii lor din firma.

În dovedire, reclamantele au depus copii xerox dupa: contract individual de munca nr.174/28.12.2005, decizia nr.29/17.05.2007, contract individual de munca nr.130/02.03.2006, decizia nr.125/15.02.2007, contract individual de munca nr.153/28.12.2005, stat de plata pentru lunile oct.2006, aug.2006, ianuarie 2007 si pentru perioada martie 2007 – iulie 2007, decizia nr.105/27.07.2007, contract individual de munca nr.57/07.02.2006, decizia nr.282/06.04.2007, contract individual de munca nr.143/28.12.2005, decizia nr.41/29.05.2007.

În aparare, a formulat recurs societatea pârâta, prin care a aratat ca, din analiza foilor de prezenta rezulta faptul ca reclamantele nu au prestat munca peste programul normal de lucru, deci nu au efectuat ore suplimentare.

A mai aratat pârâta ca, obiectul de activitate al societatii impunea desfasurarea activitatii si în zilele de sâmbata, duminica sau sarbatori legale. Chiar daca reclamantele au prestat munca în zilele de sâmbata, duminica sau alte zile în care potrivit legii nu se lucreaza, ziua de lucru a fost de 8 ore în saptamâna de 5 zile, iar salariul motivat.

Se apreciaza ca, fata de aceasta au fost situatii în care repausul saptamânal s-a acordat în alte zile decât cele de sâmbata si duminica. În acest sens sunt prevederile art.132 alin.2 din Codul muncii potrivit cu care “În cazul în care repausul în zilele de sâmbata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii acesta poate fi acordat si în alte zile…”

S-a mentionat ca, din evidentele societatii rezulta ca: reclamanta ………. a lucrat un numar de 54 zile pentru care a beneficiat de 54 zile libere; reclamanta ……….. a lucrat un numar de 43 zile pentru care a beneficiat de 43 zile libere; reclamanta …………. a lucrat un numar de 58 zile pentru care a beneficiat de 58 zile libere; reclamanta …………… a lucrat un numar de 19 zile pentru care a beneficiat de 19 zile libere; reclamanta ………….. a lucrat un numar de 57 zile pentru care a beneficiat de 57 zile libere.

A mentionat pârâta ca, în ceea ce priveste sporul pentru aceste zile Codul muncii nu instituie o obligatie în sarcina angajatorului, ci lasa la latitudinea acestuia.

Conditiile de munca au fost avute în vedere cu ocazia încheierii contractului individual de munca, în sensul ca s-au negociat solutii corespunzatoare si salarii motivate pentru care nu a fost prezentata nici o obiectie din partea niciunui salariat în perioada lucrata.

În anul 2007 societatea a acordat un sport de 1%/luna din salariul de încadrare având în vedere aceasta situatie.

În ceea ce priveste garantia retinuta, pârâta a învederat faptul ca inventarierea gestiunii în care au lucrat reclamantele nu a avut loc, urmând ca odata cu efectuarea inventarului sa se stabileasca daca au fost sau nu prejudicii si daca se impune antrenarea sau nu a raspunderii patrimoniale.

Totodata, pârâta a depus în aparare, copii xerox dupa tabelul cu zilele lucrate – recuperate, decizia nr.282/06.04.2004, contract individual de munca nr.57/07.02.2006, foi colective de prezenta corespunzatoare perioadei februarie 2006 – aprilie 2007, decizia nr.41 din 29.05.2007, contract individual de munca nr.143 din 28.12.20905, foi colective de prezenta aferente perioadei decembrie 2005 – iunie 2007, decizia nr.105/27.07.2007, contract individual de munca nr.153/28.12.2005, foi colective de prezenta pentru perioada decembrie 2005 – august 2007, stat de plata pentru perioada mai 2007 – iulie 2007, decizia nr.29/17.05.2007, contract individual de munca nr.174/28.12.2005, foi colective aferente perioadei decembrie 2005 – mai 2007, stat de plata pentru perioada decembrie 2005 – mai 2007, stat de plata pentru luna mai 2007.

La data de 18 martie 2008 la dosarul cauzei a fost depus raportul de expertiza contabila admis de instanta a fi efectuat în cauza.

La dosarul cauzei, reclamantele au depus la dosar copii dupa fluturasii de lichidare pentru lunile decembrie, martie, aprilie, iulie, sept., oct., nov.2006.

La termenul din data de 15 aprilie 2008, la dosar a fost depus raspunsul la obiectiunile formulate la expertiza contabila efectuata în cauza.

La termenul din 7 mai 2008, pârâta a depus la dosar întâmpinare.

Examinând actiunea, instanta urmeaza a retine urmatoarele:

Asa dupa cum rezulta din copiile contractelor individuale de munca, între parti au existat raporturi de munca, raporturi care au încetat astfel:

– pentru reclamanta …………. în baza art.55 lit.b) din Codul muncii, începând cu data de 17.05.2007, conform deciziei nr.29/17.05.2007;

– pentru reclamanta ………. în baza art.55 lit.b) din Codul muncii, începând cu data de 28.02.2007, conform deciziei nr.125/15.02.2007;

– pentru reclamanta ………… în baza art.55 lit.b) din Codul muncii, începând cu data de 27.07.2007, conform deciziei nr.105/27.07.2007;

– pentru reclamanta ………., în baza art.55 lit.b) din Codul muncii, începând cu data de 06.04.2007, conform deciziei nr.282/06.04.2007;

– pentru reclamanta …………., în baza art.55 lit.b) din Codul m uncii, începând cu data de 29.05.2007, conform deciziei nr.41/29.05.2007;

Cu privire la capatul de cerere privitor la plata orelor suplimentare lucrate în zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale, instanta analizând foile colective de prezenta, constata ca, pentru zilele de sâmbata si duminica în care au prestat activitate, reclamantele au beneficiat de repaus saptamânal acordat de pârâta în alte zile ale saptamânii, conform prevederilor art.132 (2) din Codul muncii si de compensare cu timp liber corespunzator în urmatoarele 30 de zile, conf.prev.art.137 (1) din C.muncii.

În ceea ce priveste sporul la salariu pentru zilele de sâmbete si duminici lucrate se retine ca potrivit prevederilor art.133 (3) din Codul muncii:

“Salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau dupa caz, prin contractul individual de munca”.

Analizând contractele individuale de munca ale reclamantelor, se constata ca în ele nu au fost prevazuta vreo clauza cu privire la plata acestor sporuri pentru zilele de sâmbata si duminica lucrate.

Dealtfel, asa cum rezulta din raportul de expertiza efectuat în cauza, pârâta nu datoreaza reclamantelor nici o suma de bani cu titlu de plata pentru orele suplimentare lucrate de acestea în zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale, raspuns pe care dealtfel reclamantele si le-au însusit, nemai formulând obiectiuni.

Asa fiind, instanta urmeaza a respinge capatul de cerere, ca nefondat.

Cu privire la capatul de cerere privind obligarea pârâtei la plata catre reclamante a drepturilor banesti reprezentând garantii materiale, instanta, analizând fluturasii de plata a salariilor catre reclamante si raportul de expertiza contabila efectuat în cauza, constata ca reclamantele sunt îndreptatite la a primi aceste drepturi banesti, astfel:

– ……… – suma de 845 lei;

– ……… – suma de 361,56 lei;

– …….. – suma de 914,55 lei;

– …………- suma de 878,43 lei;

– ……….. – suma de 610,54 lei.

Totodata, în vederea acoperirii integrale a prejudiciului suferit de reclamante prin neplata la timp a acestor drepturi, instanta va obliga pârâta sa aplice la sumele de mai sus dobânda legala, începând cu data scadentei si pâna la plata efectiva.

Având în vedere ca, în cauza reclamantele au efectuat cheltuieli de judecata reprezentând c/val. onorariu expert si fata de prevederile art.274 C.proc.civ., instanta urmeaza a obliga pârâta la plata sumei de 5000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre reclamante.

4