Fond Contencios Administrativ-Cazier fiscal Cereri


Dosar nr. 230/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.535

Sedinta publica din data de 30 martie 2009

Presedinte:

T R I B U N A L U L,

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tulcea sub nr.5141/327/27 oct.2008, S.C. “……” SRL cu sediul în Tulcea, a formulat contestatie împotriva masurii de respingere a cererii de rectificare a cazierului fiscal nr.800414 emis de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Tulcea, la data de 19 sept.2008 dispusa prin adresa nr.137721/29.09.2008 emisa de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Tulcea.

În motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca, prin procesul-verbal nr. 13/20 iunie 2008 întocmit de Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale Tulcea a fost sanctionata cu avertisment, ca fapta retinuta nu a fost comisa cu rea credinta, iar rolul avertismentului este ca pe viitor sa nu se mai repete astfel de omisiuni.

A mai aratat contestatoarea ca greseala comisa are un caracter minor, în cauza de fata fiind aplicabile dispozitiile art. 10 alin. 1 din OG75/2001.

A mai aratat contestatoarea ca a solicitat unitatii fiscale care a emis cazierul fiscal rectificarea acestuia, însa cu adresa nr.137721/29.09.2008 acesta i-a comunicat ca solutionarea cererii pe care a formulat-o nu este de competenta sa.

În drept, contestatoarea a invocat dispoz.art.1, 10 si 11 din OG nr.75/2001 si cele ale HG nr.31/2000.

Prin sentinta civila nr.203 din 22.01.2009, Judecatoria Tulcea a declinat competenta solutionarii cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea în temeiul art.158 alin.3 C.proc.civ. rap.la art.11 alin.2 din OG 75/2001.

La Tribunalul Tulcea, cauza a fost înregistrata la nr.230/88/2009.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.13 încheiat la 20.06.2008 de catre Directia Regionala Vamala Galati – Biroul Vamal – Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Tulcea, contestatoarea a fost sanctionata cu avertisment pentru savârsirea contraventiei prev.de art.220 alin.2 lit.k din OG nr.92/2003 actualizat.

Contestatoarea nu a formulat plângere împotriva procesului verbal de contraventie.

Cu cererea înregistrata la DGFP Tulcea – Administratia Finantelor Publice a Municipiului Tulcea, contestatoarea a solicitat rectificarea cazierului fiscal, în sensul eliberarii unui nou în care sa nu fie înscrisa sanctiunea avertismentului.

Cu adresa nr.137721/29.09.2008 Administratia Finantelor Publice a Municipiului Tulcea i-a comunicat contestatoarei ca Biroul pentru gestionarea cazierului fiscal a procedat corect la înscrierea în cazierul fiscal a sanctiunii avertismentului.

Potrivit art.2 din OG nr.75/2001 în cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savârsit fapte sanctionate de legile financiar/fiscale si vamale sau care privest disciplina financiar-fiscala.

Conform art.4 lit.a din OG nr.75/2001 în cazierul fiscal se înscriu date privind sanctiuni aplicate contribuabililor pentru savârsirea faptelor prevazute la art.2.

Potrivit art.(1) alin.(1) din HG nr.31/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea OG nr.75/2001, faptele sanctionate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiara, inclusiv cele care privesc stabilirea si gestionarea impozitelor si taxelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

Se constata ca, fapta pentru care a fost sanctionata contestatoarea se regaseste printre cele enumerate în anexa la HG nr.31/2003.

În aceste conditii, nu are importanta sanctiunea aplicata pentru savârsirea faptei.

Potrivit art.6 din HG nr.31/2003 se poate solicita certificarea cazierului fiscal în cazul în care datele înscrise în cazierul fiscal nu corespund situatiei reale ori înregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.

Ori în speta, nu exista nici una din aceste situatii.

Fata de aceste considerente, în mod corect Administratia Finantelor Publice a Municipiului Tulcea, a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar, astfel ca si contestatia de fata urmeaza a fi respinsa ca nefondata.

1