Fond – Contencios administrativ –contestaţie acte administrativ – fiscale Cereri


SENTINTA CIVILA nr.419

Sedinta publica din data de 13 martie 2009

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata la nr. 1924/88/8 iulie 2008, reclamanta S.C. … S.R.L. TULCEA a solicitat anularea deciziei nr. 1 din 23 ianuarie 2008, a raportului de inspectie fiscala partiala nr. 18831 din 16 noiembrie 2007, a Deciziei de impunere prin obligatii fiscale suplimentare de plata si dispozitia privind masurile stabilite de inspectia fiscala nr. 18834/16 noiembrie 2007, încheiate de catre D.G.F.P. TULCEA si obligarea la restituirea sumei de 461.293 lei reprezentând T.V.A.

In motivare, reclamanta arata ca în raportul de inspectie fiscala partiala nr. 18831 din 16 noiembrie 2007 – cap. III se mentioneaza ca decontarile de T.V.A. corespund cu sumele din jurnalele de T.V.A. si ca jurnalele de vânzari si de cumparari sunt completate la zi în ordine cronologica, conform prevederilor O.M.F.P. nr. 171/2004, însa, motivându-se ca documentele de vânzare-cumparare sunt lovite de nulitate absoluta, se respinge la rambursare T.V.A.-ul în suma de 461.293 lei, solutia fiind mentinuta si prin Decizia nr. 1/23 ianuarie 2008.

Se mai sustine ca, relativ la primul motiv invocat vizând caracterul formal al documentelor de transfer a dreptului de proprietate, este de subliniat împrejurarea ca acest transfer s-a realizat de catre judecatoresc, în temeiul titlului – conventie autentica nr. 285/7 martie 2006, a Incheierii nr. 227 din 15 martie 2006 si a celorlalte înscrisuri aflate în dosarul de executare, ce îsi produc efectele si în prezent, iar în ceea ce priveste cel de-al doilea motiv se arata ca, desi organul fiscal a retinut ca facturarea de la S.C. … S.R.L. Tulcea la S.C. … S.R.L. Tulcea s-a realiza cu încalcarea Legii nr. 82/1991, în raportul de inspectie fiscala se consemneaza ca au fost respectate prevederile legale privind sumele înregistrate în deconturile T.V.A. si ca s-a constatat diferenta de T.V.A. deductibila în suma de 461.293 lei.

In drept, s-au invocat dispozitiile art. 187 din O.G. n r. 92/2003 si Legea nr. 55472004.

In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, în copie, Decizia nr. 1/23 ianuarie 2008, raportul de inspectie fiscala partiala nr. 18831 din 10 noiembrie 2007, decizia de impunere nr. 192 din 16 noiembrie 2007, actul aditional din 14 octombrie 2004, certificat constatator nr. 22183 din 3 iulie 2008, conventia nr. 285 din 7 martie 2006, proces verbal din 21 martie 2006, ordine de compensare si alte înscrisuri, solicitând si efectuarea în cauza a unei expertize contabile.

In aparare, S.C. … S.R.L. TULCEA a formulat cerere de interventie în interesul pârâtei D.G.F.P. TULCEA, însa aceasta cerere nu a fost încuviintata în principiu.

Examinând cauza, în raport cu probele administrate, instanta retine ca în cuprinsul raportului de inspectie fiscala partiala nr. 18831 din 16 noiembrie 2007, întocmit de catre D.G.F.P. TULCEA, se consemneaza ca, întrucât în perioada supusa controlului, S.C. … S.R.L. TULCEA nu înregistreaza T.V.A. colectata, rezulta ca bunurile si serviciile aprovizionate care au generat T.V.A. deductibila solicitata la rambursare, respectiv statie pompe … 1 si 2, pompe exterioare, statie pompe acoperita si descoperita, hala ambalat peste, cladire fabrica gheata, debarcader beton, cladire magazie statia 8, pompe tip VID MILL si Brates, ridicator peste, moara furaje, tablou electric, autoturism Mitsubisi, canton paza, sediu administrativ, magazie furaje, ponton acostare, baraca metalica, cabana Mariuta, crap provenit din acvacultura calitate extra nu sunt destinate utilizarii în folosul operatiunilor sale taxabile, conform art. 145 alin. 3 din Legea nr. 571/2003.

S-a mai constatat ca, potrivit concluziilor raportului de expertiza judiciara, acceptate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism în cauza ce face obiectul dosarului nr. 16 D/P/2006, facturarea patrimoniului de la S.C. … S.R.L. la S.C. …. S.R.L. s-a realizat cu încalcarea dispozitiilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, în sensul ca documentele reprezentând transferul dreptului de proprietate au fost întocmite formal, fara producerea fenomenului propriu-zis de vânzare-cumparare, în vederea stingerii creantei S.C. …. S.R.L., dar si ca vânzarea patrimoniului S.C. … S.R.L. fara acordul domnului … în calitate de administrator, încalca dispozitiile Actului aditional la actul constitutiv al societatii autentificat sub nr. 1173 din 14 octombrie 2004, si înregistrat la O.R.C. TULCEA, conform Incheierii nr. 2828 din 28 octombrie 2004, pe lânga faptul ca, fata de decizia cu nr. 3145 din 16 octombrie 2007, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Comerciala în dosarul nr. 3690/36/2006, decizia civila nr. 301COM/08.12.2006 a Curtii de Apel Constanta privind anularea hotarârilor de revocare din functia de administrator a domnului …, ramâne definitiva si irevocabila, documentele de vânzare a patrimoniului S.C. … S.R.L. sunt lovite de nulitate absoluta.

In baza raportului de inspectie fiscala partiala s-au emis decizia de impunere nr. 192/16 noiembrie 2007 si dispozitia nr. 18831/16 noiembrie 2007 privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala, ce au fost contestate de catre agentul economic controlat, S.C. … S.R.L. TULCEA.

Prin Decizia nr. 1/23 ianuarie 2008, D.G.F.P. TULCEA a respins ca nefondata contestatia formulata împotriva deciziei de impunere si nu s-a investit cu solutionarea dispozitiei nr. 18831/16 noiembrie 2007.

S-a motivat ca sunt de valorificat concluziile raportului de expertiza judiciara, acceptate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism în cazul ce face obiectul dosarului nr. 16 D/P/2006, referitoare la faptul ca facturarea patrimoniului de la S.C. … S.R.L. la S.C. … S.R.L. s-a realizat cu încalcarea dispozitiilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, în sensul ca documentele reprezentând transferul dreptului de proprietate au fost întocmite formal, fara producerea fenomenului propriu-zis de vânzare-cumparare, în vederea stingerii creantei S.C. …. S.R.L., iar decizia nr. 3145 din 16 octombrie 2007, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia comerciala în dosarul nr. 3690/36/2006, Decizia civila nr. 301 COM/08.12.2006 a Curtii de Apel Constanta privind anularea hotarârilor de revocare din functia de administrator a domnului …, ramasa definitiva si irevocabila.

S-a concluzionat ca S.C. … S.R.L. TULCEA nu are dreptul la deducerea si, implicit la rambursarea taxei pe valoarea adaugata în suma de 461.293 lei, întrucât bunurile si serviciile aprovizionate care au generat taxa pe valoarea adaugata deductibila solicitata la rambursare nu au fost “destinate utilizarii în folosul operatiunilor sale taxabile” asa cum prevede art. 145 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inscrisurile anexate la dosar releva ca între cele doua societati a intervenit acordul de creditare nr. 989 din 4 mai 2004, în baza caruia S.C. …. S.R.L. a fost creditata de catre S.C. … S.R.L. TULCEA, dupa care s-a încheiat Conventia nr. 285/7 martie 2006, prin care administratorul … a recunoscut, în numele S.C. … S.R.L. existenta unei datorii de 1768392 lei – fata de S.C. …. S.R.L., asumându-si obligatia de restituire a sumei pâna la 10 martie 2006, sub sanctiunea unor penalitati de întârziere de 1,5%, la suma datorata, conventie ce a fost pusa în executare, formându-se dosarul nr. 32/2006 pe rolul B.E.J. ….

In cursul executarii silite, dupa sechestrarea activelor, S.C. … S.R.L. TULCEA, prin acelasi administrator, si S.C. … S.R.L. TULCEA s-a încheiat un proces-verbal de compensare prin care s-a convenit ca pentru datoria neachitata, sa se preia de catre S.C. PALMYRA o cantitate de peste si active, iar la aceeasi data, S.C. …S.R.L. TULCEA a întocmit facturile fiscale nr. 5205910/5205919 din 17 aprilie 2006, prin care s-au vândut active în valoare de 974.491 lei catre S.C. … S.R.L. Tulcea, în continuare, la 26 aprilie 2006, procedându-se si la compensarea unor penalitati de întârziere aferente perioadei 10 aprilie – 26 aprilie 2006 cu cantitatea de 71945 kg peste în valoare de 299650,93 lei, precum si la o alta vânzare în valoare de 116.902,60 lei.

Fara a da eficienta raportului de expertiza contabila întocmit în faza de urmarire penala pentru ca, în baza concluziilor sale nu s-a pronuntat înca o solutie nici de catre organele de urmarire penala si nici de catre instanta de judecata, se constata ca, la 28 octombrie 2004, în Registrul Comertului s-a înregistrat mentiunea relativa la modificarea statutului S.C. … S.R.L. TULCEA în sensul numirii lui Babayan Georgiy în calitate de administrator, alaturi de Savin Corneliu, prin actul aditional încheiat stabilindu-se ca, în vederea realizarii obiectului de activitate la societatii, cei doi administratori vor lucra împreuna, vor organiza si conduce împreuna activitatea economico-financiara si de productie, si tot împreuna vor reprezenta fata de tertele persoane fizice sau juridice, fata de institutiile economice, financiar-bancare, comerciale, judecatoresti, notariale si oriunde va fi necesar, semnând împreuna în calitate de reprezentanti ai societatii.

Ulterior însa, administratorul Savin Corneliu a fost revocat din functie, conditii în care … a încheiat actele mentionate anterior, singur, fara celalalt administrator, numai ca, prin Decizia civila nr.3145/16 octombrie 2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, s-a anulat hotarârea adoptata, asa încât se pune problema valabilitatii actelor încheiate în perioada cuprinsa între momentul revocarii si 16 octombrie 2007, data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de anulare a revocarii.

De asemenea, pe rolul Tribunalului Tulcea s-a aflat si dosarul nr. 1181/88/2007, în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 212/9 februarie 2009, prin care s-a dispus rezilierea actului autentificat de B.N.P. … sub nr. 258/5 martie 2004 si revenirea la situatia anterioara încheierii actului în sensul excluderii pârâtului … din cadrul S.C. …S.R.L. TULCEA.

S-a constatat si desfiintarea de drept a actului aditional subsecvent nr. 432 din 18 aprilie 2005 privind cooptarea în societate a pârâtului … si,implicit, pierderea calitatii de asociat al acestuia în cadrul S.C. … S.R.L. TULCEA.

Dupa cum s-a aratat, cât timp nu s-a transat în mod irevocabil problema asocierii si a dreptului de reprezentare a societatii, se pune în discutie valabilitatea transferului de proprietate asupra bunurilor dobândite de catre S.C. … S.R.L. TULCEA de la S.C. …. S.R.L. TULCEA, asa încât T.V.A.-ul aferent operatiunii nu poate fi restituit, la acest moment.

In masura în care actele în baza carora s-a transmis dreptul de proprietate asupra bunurilor ramân valabile, nimic nu împiedica societatea contestatoare sa solicite, atunci, restituirea sumei de 461.293 lei.

Fata de argumentele prezentate, nu se impune anularea actelor administrativ-fiscale atacate, si nici restituirea sumei de 461.293 lei reprezentând T.V.A., asa încât cererea promovata va fi respinsa ca nefondata.