Fond-Contencios Administrativ –Legea 9/1998 Cereri


SENTINTA CIVILA nr.395

Sedinta publica din data de 11 martie 2009

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata la nr. 2857 din 28 noiembrie 2008, reclamantul … a contestat decizia nr. 2081 din 31 octombrie 2008, emisa de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin care s-a invalidat Hotarârea nr. 1763 din 26 septembrie 2007 a Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 Tulcea, solicitând anularea acesteia ca nelegala.

In motivare, contestatorul arata ca în situatia de avere imobiliara rurala si în declaratiunea din 10 septembrie 1940 se precizeaza ca antecesorul sau, …, a detinut 10 ha teren agricol, 1 casa cu 5 camere, bucatarie pe bec si dependinte (1 hambar, un grajd, un paienis si un saivan), 20 oi, 500 m.p. teren intravilan, precum si recolte neculese si abandonate de pe 4 ha porumb si 1 ha floarea soarelui, iar prin contractul de vânzare-cumparare încheiat cu statul român, în anul 1948, a primit 10 ha teren arabil, 1 casa cu 4 camere, 1 sala si dependinte (1 grajd si 1 hambar) si 2000 m.p. teren intravilan, astfel ca urmare a cererii sale, Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 Tulcea, prin Hotarârea nr. 1763 din 26.09.2007, a stabilit ca bunurile pentru care trebuie acordate compensatii banesti sunt anexele gospodaresti si recoltele neculese de 4 ha porumb si 1 ha floarea soarelui, suma cuvenita fiind de 22.552,7 lei.

Se mai precizeaza ca, prin Decizia nr. 2081 din 31 octombrie 2008 a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor s-a invalidat Hotarârea nr. 1763 din 26 septembrie 2007, motivându-se ca pentru recoltele abandonate, autorul sau a primit un acont, iar suprafata de teren intravilan primita la recolonizare este mult mai mare decât cea abandonata însa aceasta sustinere ambigua nu este fundamentata pe niciunul dintre cazurile prevazute de art.351) alin. 2 lit. a, b, c si alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/1998, se mentioneaza o suprafata de teren ce nu este cuprinsa în hotarârea analizata, hotarâre ce stabileste exact diferenta între bunurile din situatia de avere imobiliara rurala si cele primite în compensatie în România, diferentiere ce se regaseste în procedura prevazuta de Legea nr. 9/1998si în Normele metodologice de aplicare a acesteia.

In drept, s-au invocat dispozitiile art. 352) alin. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/1998.

In dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, decizia nr. 2081/31 octombrie 2008 a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

In aparare, pârâta a depus întâmpinare, iar la solicitarea instantei a anexat la dosar, în copie, întreaga documentatie ce a stat la baza emiterii deciziei contestate.

Examinând cauza, în raport cu probele administrate, instanta retine ca prin Hotarârea nr. 1763 din 26 septembrie 2007 a Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii Nr. 9/1998 Tulcea, s-a admis cererea formulata de reclamantul …, în calitate de mostenitor al defunctului … si s-a stabilit ca valoarea totala a compensatiilor cuvenite este de 22.552,7 lei, din care 21.267 lei pentru anexe gospodaresti si 1285,7 lei pentru recolta de 4 ha porumb si 1 ha floarea soarelui.

Ulterior, prin Decizia nr. 2081 din 31 octombrie 2008 a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor s-a invalidat Hotarârea nr. 1763 din 31 octombrie 2008 întrucât pentru recoltele abandonate s-a primit un acont, iar suprafata de teren primita la recolonizare este mult mai mare decât cea abandonata.

Din situatia de avere imobila rurala întocmita în 1940 si din declaratiunea întocmita la 10 septembrie 1940 reiese ca autorul reclamantului … a detinut în comuna …, sat Musular, jud. … 10 ha teren arabil, 1 casa compusa din 5 camere si bucatarie pe beci, cu dependinte: 1 hambar, 1 grajd, 1 paierie si un saivan; 500 m.p. curte, urmare a realizarii schimbului de populatie abandonând si recoltele neculese de 1 ha floarea soarelui si 4 ha porumb.

Prin contractul de vânzare-cumparare, încheiat cu Statul Român, în 1948, …, în calitate de colonist, a dobândit 10,22 ha teren de cultura în comuna Eschibaba, judet Tulcea, 1 casa cu 4 camere, 1 sala, 1 grajd si 1 hambar, precum si un teren – loc de casa în suprafata de 2000 m.p.

Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 9/1998, cetatenii români, prejudiciati în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensatiile stabilite potrivit prezentei legi, în masura în care nu au primit anterior sau au primit numai partial compensatii ori despagubiri pentru bunurile imobile – constructii si terenuri – pe care le aveau în proprietate în judetele Durostor si Caliacra, cedate Bulgariei, precum si pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui.

De asemenea, art. 2 alin. 1 din acelasi act normative stipuleaza ca, despagubirile se acorda celor îndreptatiti, sub forma unor compensatii banesti distincte pentru terenuri, pentru constructii si pentru recoltele de porumb, bumbac si floarea-soarelui.

Coroborând prevederile legale mentionate, se constata ca despagubirile se acorda în raport de fiecare categorie de bunuri, respectiv terenuri, constructii si recolte neculese, distinct, conditii în care nu se poate realiza o compensare între diferitele tipuri de bunuri, asa cum s-a procedat prin decizia contestata în cauza, în cuprinsul careia s-a motivat ca autorul reclamantului a primit o suprafata mai mare de teren decât cea detinuta.

Respectând principiile instituite de Legea nr. 9/1998, în mod justificat Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 a stabilit ca bunurile pentru care reclamantului i se cuvin compensatii sunt: anexele gospodaresti, respectiv 1 bucatarie pe beci, 1 saivan si o paierie si recoltele neculese de 1 ha floarea soarelui si 4 ha porumb, impunându-se a fi subliniata si împrejurarea ca autorul … a dobândit bunurile din localitatea Stejaru, judet Tulcea, în baza contractului de vânzare-cumparare încheiat cu Statul Român, asa încât daca a dobândit bunuri în plus fata de cele abandonate, pentru acestea a fost determinat un pret al cumpararii.

Insa, la dosar s-a anexat si un extras din tabelul cu ajutoarele acordate de catre Prefectura Tulcea locuitorilor refugiati din Cadrilater, colonizate în comuna Eschibaba (comuna Stejaru de astazi) în contul despagubirilor pentru recoltele lasate în teritoriul evacuat în care se mentioneaza ca autorul …, evacuate din localitatea …, judet Durostor a primit un acont pentru recoltele abandonate.

In art. 351) alin. 2 si 3 din H.G. nr. 753/1998, asa cum a fost modificata prin H.G. Nr. 1277/2007, se prevede ca Serviciul de aplicare a Legii nr. 9/1998 verifica conditiile prevazute de lege referitoare la calitatea de beneficiar al Legii nr. 9/1998; calitatea de mostenitor a solicitantului; existenta documentelor întocmite si verificate de Comisia mixta româno-bulgara, care atesta situatia bunurilor pentru care se solicita compensatii si numai în cazul neîndeplinirii conditiilor prevazute anterior propune invalidarea, prin decizie, a hotarârii si transmiterea ei catre comisia judeteana sau a municipiului Bucuresti.

Daca se constata erori la calculul despagubirilor, omiterea unuia sau a mai multor mostenitori, aparitia de mostenitori ca urmare a decesului beneficiarului ori depasirea plafonului maxim al despagubirilor prevazut de art. 25, Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 propune rectificarea hotarârii si emiterea deciziei de plata (alin. 4).

In cauza, nu se verifica incidenta niciunuia dintre cazurile care ar fi impus invalidarea hotarârii si trimitere dosarului la Comisia Judeteana, fiind în discutie doar o eroare de calcul ca urmare a faptului ca nu s-a determinat diferenta între suma cuvenita pentru recoltele abandonate si acontul primit în anul 1941, cu titlu de despagubiri, operatiune de realizat si la nivelul Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998.

Având în vedere argumentele prezentate, instanta va admite în parte contestatia formulata si va anula decizia nr. 2081 din 31 octombrie 2008, emisa de catre A.N.R.P., urmând a constata dreptul reclamantului la urmatoarele compensatii, în baza Legii nr. 9/1998; 21.267 lei pentru anexele gospodaresti aratate si respectiv diferenta între suma cuvenita cu titlu de despagubiri pentru recoltele abandonate (1285,7 lei conform expertizei efectuata la nivelul Comisiei Judetene Tulcea), si suma achitata cu titlu de acont, în 1941, actualizata, diferenta care sa fie determinata dupa cum s-a învederat, printr-o rectificare, de catre Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998.