Fond Contencios Administrativ -Legea nr.9/1998 Cereri


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA nr.580

Sedinta publica din data de 03 aprilie 2009

Presedinte:

T R I B U N A L U L:

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata la nr. 358/88/20.02.2009, reclamantul …………. a contestat decizia nr. 2649 din 22 decembrie 2008, emisa de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, solicitând obligarea acesteia la acordarea de compensatii si pentru o casa de locuit compusa din 3 camere, 1 sala, 1 grajd, cu 4000 m.p. teren loc de casa, precum si pentru 7500 m.p. teren intravilan si nu teren agricol, cum gresit s-a avut în vedere.

In motivare, reclamantul arata ca defunctul sau tata, ………, a detinut în proprietate în satul ………, printre alte bunuri evaluate, si imobilul – casa de locuit, cu anexele si terenul aferent în suprafata de 4000 m.p., precum si 7500 m.p. teren intravilan, care a fost evaluat ca si teren arabil, pentru care nu a fost despagubit, nici în natura si nici în echivalent.

In dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, declaratia autentificata sub nr. 2280 din 3 august 2007, situatia de avere imobila rurala din 1940, declaratiunea din 10 septembrie 1940, decizia nr. 2649 din 22 decembrie 2008, Hotarârea nr. 2084 din 31 octombrie 2008 a Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 Tulcea si alte înscrisuri.

In aparare, pârâta a depus întâmpinare prin care a învederat ca decizia nr. 2649 din 22 decembrie 2008 a validat hotarârea nr. 2084 din 31 decembrie 2008 a Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 Tulcea ce a stabilit compensatii în suma de 55.088, 65 lei si care nu a fost contestata de catre reclamant în termen de 15 zile de la comunicare la Comisia Centrala, în prezent Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998.

La solicitarea instantei, A.N.R.P. a comunicat si întreaga documentatie ce a stat la baza emiterii deciziei contestate.

Examinând cauza, în raport cu probele administrate, instanta retine ca prin Hotarârea nr. 2084 /31 octombrie 2008 a Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 Tulcea s-a admis cererea formulata de reclamantul …………, în calitate de mostenitor al defunctului ………. si s-a stabilit o valoare totala a compensatiilor de 55088,65 lei, reprezentând 7303,05 lei – 0,75 ha teren, 41538 lei – constructii: 1 casa cu 3 camere, beci, magazie si diferenta de imobil: 1 camera, magazie; 831,6 lei – recolta de 2 ha porumb; 5416 lei – 10 pomi fructiferi.

Ulterior, prin Decizia nr. 2649 din 22 decembrie 2008 emisa de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor s-a validat Hotarârea nr. 2084 din 31 octombrie 2008 si s-a dispus plata de compensatii în cuantum de 55088,65 lei catre reclamant, suma acordata cu titlu de compensatie urmând a fi esalonata în conformitate cu art. 38 alin. 5 lit. b din H.G. nr. 753/1998, modificata.

Articolul 1 alin. 1 din Legea nr. 9/1998, cu modificarile ulterioare, statueaza ca cetatenii români prejudiciati în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 au dreptul la compensatiile stabilite potrivit prezentei legi, în masura în care nu au primit anterior sau au primit numai partial compensatii ori despagubiri pentru bunurile imobile – constructii si terenuri – pe care le aveau în proprietate în judetele ………, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, precum si pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti.

De asemenea,potrivit art.3 din acelasi act normative,în cazul în care,anterior,cei îndreptatiti au fost despagubiti partial,în bani sau în natura,pentru prejudiciile suferite în urma aplicarii tratatului,acestia au dreptul la compensatie,proportional,pentru prejudicial ramas neacoperit,în limitele stabilite la art.2

Din situatiile de avere imobila rurala întocmite în 1940 rezulta ca autorul reclamantului, ……. a detinut în satul …………, judet Durostor, urmatoarele bunuri: 10 ha teren arabil, o casa compusa din 3 camere, 1 grajd, 1 magazie si 1 saia, cu teren curte în suprafata de 8000 m.p., o casa compusa din 3 camere, beci si magazie, cu pomi fructiferi, si teren curte în suprafata de 1500 m.p.

De asemenea, extrasul din tabelul locuitorilor români din comuna ……., eliberat de catre Directia Arhive Nationale Istorice Centrale confirma faptul ca autorul reclamantului a abandonat 2 ha teren însamântat cu porumb.

Prin contractul de vânzare-cumparare nr. 1505/1948, autorul reclamantului a dobândit de la Statul Român, în comuna Eschibaba, judet Tulcea, 10 ha teren de cultura, un imobil compus din 2 camere, 1 sala si 1 grajd, cu un teren loc de casa în suprafata de 2000 m.p.

In acelasi contract, s-a stipulat ca pretul imobilului si al terenului vândut s-a stabilit conform dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 715/1946 la suma de 255.000 lei, ce se va achita fara dobânda de colonistul cumparator, în termen de 10 ani, începând cu 1 ianuarie 1950.

In consecinta, cum colonistul ……………. a dobândit de la Statul Român 10 ha teren arabil, un imobil compus din teren în suprafata de 2000 m .p. si o casa de locuit formata din 3 camere, 1 sala si un grajd, acest mod de dobândire constituie o forma de compensare pentru parte din ceea ce s-a abandonat, în conditiile în care nu s-a probat ca s-a achitat pretul stabilit prin întelegerea partilor.

Mai mult, si în art. 1 din Legea nr. 766/1941 pentru colonizarea în Dobrogea a proprietarilor agricoli evacuati din Dobrogea Noua în baza Tratatului Româno-Bulgar din 7 septembrie 1940 se arata ca fostii colonisti de loturi din Dobrogea Noua evacuati în baza Tratatului Româno-Bulgar din 7 septembrie 1940 vor fi colonizati în Dobrogea Veche, pe terenurile si în gospodariile ce sunt azi, sau vor fi în viitor trecute în Fondul imobiliar al colonizarii în masura disponibilitatilor acestui fond si în conditiunile prezentei legi, iar în articolul 10 din acelasi act normative se prevedea expres ca sumele datorate de colonisti ca pret al bunurilor primite în baza legii de fata se vor compensa cu suma despagubirilor certe, lichide si exigibile ce au de primit conform art. 5 si 12 din Acordul româno-bulgar.

De altfel, prin art. 1 din Decretul nr. 553/1953 s-a prevazut anularea sumelor datorate cu titlu de pret, în masura în care nu fusesera achitate, de catre colonistii evacuati din Dobrogea de Sud, pentru terenurile si constructiile primite potrivit contractelor încheiate în baza Legii nr. 766/1941, ceea ce întareste punctul de vedere conform cu care respectiva vânzare a constituit, în realitate, o despagubire.

Realizând o diferenta între bunurile abandonate si situatia bunurilor dobândite de la Statul Român, rezulta ca se verifica existenta unui prejudiciu ramas neacoperit care sa justifice dreptul la compensatii, în sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 9/1998, pentru urmatoarele: 7500 m.p. teren intravilan, 1 casa compusa din 3 camere, beci, magazie, diferenta de imobil compusa din 1 camera si magazie 10/4 m; recolte neculese de pe 2 ha porumb; 10 pomi fructiferi.

Fata de Hotarârea nr. 2084/31 octombrie 2008 a Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 Tulcea, validata prin Decizia nr. 2649 din 22 decembrie 2008, ramâne în discutie suprafata de 7500 m.p. teren intravilan pentru care s-au acordat compensatii dupa evaluarea ca si teren arabil.

Articolul 12 alin. 2 si 3 din H.G. nr. 753/1998 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 stipuleaza , pentru un atare caz, ca terenurile aferente locuintelor, respectiv terenul de sub constructie si curtea, se limiteaza la suprafetele înscrise în Legea nr. 50/1991, în functie de localitate, iar diferenta de teren se compenseaza ca teren agricol, în functie de gradul de folosinta si de fertilitate.

Or, Legea nr. 50/1991, republicata, mentioneaza ca limita – suprafata de 1000 m.p. teren intravilan în localitatile rurale si 300 m.p. în localitatile urbane.

In opinia instantei, limita de suprafata impusa de H.G. nr. 753/1998 are în vedere terenul pentru care se acorda compensatii conform Legii nr. 9/1998, prin urmare o situatie prezenta, pentru ca tocmai acest domeniu este reglementat prin actul normativ mentionat, respectiv modalitatea de acordare a compensatiilor pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar si pentru care cetatenii români beneficiaza de masuri compensatorii.

In cauza, în raport de prevederile legale mentionate, se impunea stabilirea de compensatii pentru 1000 m.p. teren intravilan, maximul suprafetei reglementata, respectiv 6500 m.p. teren agricol, pe lânga celelalte categorii de bunuri.

De asemenea, nu se poate valorifica apararea institutiei pârâte relativa la neatacarea de catre reclamant a hotarârii Comisiei Judetene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 – Tulcea, ce ar împiedica verificarea legalitatii deciziei contestate, întrucât, într-o atare situatie ar fi încalcate si dispozitiile art. 6 alin. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului care, în partea lor pertinenta statueaza ca orice persoana are dreptul la judecarea în mod echitabil […] a cauzei sale, de catre o instanta (…) care va hotarî asupra încalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil.

Cum Conventia nu îsi propune sa garanteze drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete si efective (cauza Artico împotriva Italiei, Hotarâre din 13 mai 1980), dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv decât daca cererile si observatiile partilor sunt într-adevar “auzite”, adica examinate conform normelor de procedura de catre tribunalul sesizat. Altfel spus, art. 6 impune “tribunalului” obligatia de a proceda la o examinare efectiva a motivelor, argumentelor si a cererilor în probatoriu ale partilor (Cauza Van de Hurk împotriva Olandei, cauza Dulaurans împotriva Frantei).

Asa fiind, pentru argumentele prezentate, instanta urmeaza a admite cererea în parte, a anula Decizia nr. 2649/22 decembrie 2008 emisa de catre A.N.R.P. si a constata dreptul reclamantului la compensatii pentru urmatoarele bunuri abandonate în Bulgaria de autorul sau: 10 pomi fructiferi – 5416 lei; recolte neculese de pe 2 ha porumb – 831,6 lei; constructii: 1 casa cu 3 camere, beci, magazie si o diferenta de imobil compusa din 1 camera si 1 magazie – 41.538 lei; 1000 m.p. teren intravilan pentru care urmeaza a se determina compensatiile cuvenite dupa efectuarea unei expertize de specialitate, prin aplicarea criteriilor prevazute în H.G. nr. 753/1998, modificata, 6500 m.p. teren arabil – 6781,04 lei, suma determinata în functie de contravaloarea terenului arabil, stabilita printr-un raport de expertiza, în faza administrativa.

??

??

??

??

4

4