Fond-Contencios Administrativ-treapta de salarizare/suplimentul postului Cereri


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

Sentinta civila Nr. 572

Sedinta publica de la 03 Aprilie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:

TRIBUNALUL,

Prin actiunea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata la 2903/88/2008 reclamantii ……………. au chemat în judecata pe pârâta Agentia de Plati si Interventie în Agricultura – Filiala Tulcea, pentru a se dispune obligarea pârâtei la plata suplimentului postului în procent de 25% din salariul de baza si suplimentul treptei de salarizare în procent de 25% din salariul de baza, retroactiv, respectiv începând cu data de 1.01.2004 pâna la data pronuntarii hotarârii, precum si pentru viitor,sume actualizate cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului pâna la data platii efective, în functie de data angajarii, avându-se în vedere si obligatia de plata catre stat a contributiilor sociale sti a impozitului aferent acestor drepturi de natura salariala.

In motivare, reclamantii arata ca sunt functionari publici în cadrul Agentiei de Plati si Interventie în Agricultura – Filiala Tulcea si ca în conformitate cu art.31 alin.1 lit.c si d din Legea nr.188/1999 republic, cu modificarile ulterioare, care prevede ca pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din: salariul de baza, sporul pentru vechime în munca, suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare.

Se arata ca prin art. 44 din O.U.G. nr. 92/2004, s-a suspendat aplicarea respectivelor dispozitii pentru perioada 2004 – 2006.

Se mai învedereaza ca nici executivul, si nici legiuitorul nu putea suspenda sau abroga acest drept întrucât un drept derivând dintr-un raport juridic de odata câstigat nu mai poate fi anulat, iar cenzurarea legalitatii suspendarii succesive a actului normativ revine instantei, sub sanctiunea denegarii de dreptate, si nu Curtii Constitutionale.

Reclamantii precizeaza, în continuare, ca normele legale de suspendare contravin art. 41 si art. 53 din Constitutie pentru ca un drept nu poate fi restrâns în mod discriminatoriu si contrar echitatii impuse de o societate democratica.

In drept, reclamantii îsi întemeiaza cererea pe dispoz. art.31 alin.1 lit.c si d, art.109 din Legea nr.-188/1999 republic, art.38 si 39 din Legea nr.53/2003 si prev. art.1 alin.1 si 2 din Legea nr.142/1998.

In aparare, pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii , aratând ca în cazul suplimentului postului si a suplimentului gradului (treptei de salarizare), legea nu reglementeaza modalitatea de calcul, aceasta urmând a se stabili odata cu adoptarea, prin lege, a sistemului unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici.

Pârâta a mai depus concluzii scrise si tabel nominal cu personalul din cadrul APIA – Centrului Judetean Tulcea.

Examinând cauza în raport cu probele administrate, instanta retine ca reclamantii au calitatea de functionari publici în cadrul Agentiei de Plati si Interventie în Agricultura – Filiala Tulcea.

Potrivit disp.art.31 alin.1 lit.c si d din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rep., cu modificarile ulterioare, pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din: salariul de baza, sporul pentru vechime în munca, suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare.

În perioada 2004 – 2006, dispozitiile referitoare la suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare au fost suspendate prin OUG nr.92/2004, Legea nr.76/2005, OUG nr.2/2006 si Legea nr.417/2006.

Se retine ca, în ceea ce priveste aceste doua sporuri, legiuitorul nu a stabilit cuantumul acestora sau criteriile în baza carora sa poata fi determinate, doar în ceea ce priveste suplimentul prevazut la lit.d, specificându-se ca acesta ar fi fost corespunzator treptei de salarizare.

Prin urmare, stabilirea cuantumului sporurilor este un atribut exclusiv al administratiei, în vederea executarii în concret a dispozitiilor legale mentionate.

Întrucât perioada de suspendare a disp. art.31 alin.1 lit.c si d din Legea nr.188/1999 a expirat, iar existenta acestor drepturi nu a fost înlaturata prin actele normative mentionate, prevederile legale continua sa-si produca efectele si în continuare.

Cu toate acestea, instanta nu are competenta de a determina întinderea sau cuantumul drepturilor salariale solicitate, în lipsa unui act normativ emis de autoritatea competenta în acest sens.

De aceea acordarea celor doua sporuri salariale, în mod generic la aceasta data, ar fi lipsita de eficienta si imposibil de pus în executare, cât nu sunt stabilite criteriile de determinare a sporurilor reglementate de dispozitiile legale mentionate.

Având în vedere aceste considerente, se va respinge actiunea formulata, în totalitate, ca nefondata.

??

??

??

??

1