Fond-funciar-civil-recurs Fondul funciar


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 2132/R

Şedinţa publică de la 09 Decembrie 2008

Completul compus din:

…………………..

S-a luat în examinare pentru soluţionare recursul declarat de intimata

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PITEŞTI, împotriva sentinţei civile

nr.4429 din data de 11.07.2008 , pronunţată de Judecătoria Piteşti, în dosarul

nr.14114/280/2006, intimata-petentă fiind Radu Georgeta şi intimata Comisia

Judeţeană de Fond Funciar Argeş.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat …….. pentru intimata-petentă ……, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că s-a

depus la dosar la data de 3.12.2008, prin serviciul Arhivă, întâmpinare formulată de

intimata-petentă ……….

Avocatul intimatei-petentă ……. , solicită proba cu înscrisurile pe

care le depune la dosar cu borderou şi exemplar pentru comunicare şi arată că nu

are alte cereri sau excepţii de invocat în cauză.

Tribunalul , având în vedere actele şi lucrările dosarului , constată cauza în

stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Avocatul intimatei-petentă ………, solicită respingerea recursului

potrivit motivelor expuse prin întâmpinarea depusă la dosar şi menţinerea sentinţei

de fond ca legal şi temeinică, cu cheltuieli de judecată. Arată că în cauză, culpa este

a Primăriei Piteşti care nu i-a reconstituit petentei dreptul de proprietate pentru

întreaga suprafaţă de teren, având în vedere că din probele administrate şi potrivit

constatărilor expertului, este persoană îndreptăţită să dobândească în proprietate

bunurile confiscate abuziv.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra recursului declarat împotriva sentinţei civile

nr.4429/11.07.2008 a Judecătoriei Piteşti, reţine următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti sub

nr.14114/280/2006 la data de 10.11.2006, petenta …………. a solicitat în

contradictoriu cu intimata Comisia Locală de Fond Piteşti şi Comisia Judeţeană de

Fond Funciar Argeş ca instanţa prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună

desfiinţarea HCJ nr.47/2006.

În motivarea plângerii s-a arătat că hotărârea atacată este nelegală întrucât

deşi suprafaţa de teren de 440 mp, situată în ……………………., a fost

expropriată conform Decretului nr.45/1975, nu s-a dispus reconstituirea dreptului

de proprietate pe fostul amplasament.

În dovedire au fost depuse fotocopii de pe înscrisuri (f.2-7, dosar fond).

La data de 12.01.2007 a fost depusă întâmpinare de către intimata ………………..

, prin care s-a solicitat respingerea plângerii ca

neîntemeiată având în vedere că nu au fost identificate alte terenuri, care să poată fi

atribuite petentei în compensare.

În dovedire au fost depuse fotocopii de pe înscrisuri (f.26-54).

Prin sentinţa civilă nr.4429/11.07.2008 a Judecătoriei Piteşti a fost admisă,

în parte, cererea formulată de către petenta …………, a fost anulată HCJ

nr.47/2006 şi a fost obligată intimata …………………………………… să

reconstituie dreptul de proprietate în natură în favoarea petentei pentru suprafaţa

de 440 mp, pe un alt amplasament şi să procedeze la punere în posesie.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a formulat recurs, intimata

……………………….., arătându-se că hotărârea recurată este

nelegală, întrucât nu mai există teren liber la dispoziţia Primăriei Piteşti, care să

poată forma obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea petentei, iar

instanţa a dispus reconstituirea dreptului de proprietate fără a indica amplasamentul

terenului, astfel încât hotărârea este imposibil de executat.

La data de 3.12.2008 a fost formulată întâmpinare de către petenta-intimatp

Radu Georgeta prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat, întrucât

este îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate în natură.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.115-118 c.proc.civ.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.36 alin 5 din Legea nr.18/1991 raportat la art.34 din Legea

nr.1/2000, se poate dispune reconstituirea dreptului de proprietate pe fostul

amplasament , pentru terenurile intravilane, dacă sunt îndeplinite cumulativ

următoarele condiţii: să fie vorba de terenuri fără construcţii, adică libere, în tot sau

în parte, situate în intravilan; terenurile să nu fie afectate de lucrări de investiţii,

aprobate potrivit legii, sau chiar dacă sunt afectate, lucrările începute au fost

deteriorate sau distruse şi nu mai prezintă nici o valoare de întrebuinţare şi

terenurile (cu sau fără construcţii) să fi fost preluat cu titlu valabil de către stat sau

unităţile deţinătoare prin aplicarea dispoziţiilor Decretului nr.712/1966 şi alte acte

normative speciale ori cu titlu de , după caz. Prin sintagma „acte normative

speciale legea are în vedere şi decretele individuale de expropriere, întrucât ele nu au

un caracter normativ general, ci unul limitat la individualizarea anumitor imobile şi

planuri de sistematizare, astfel că denumirea generică dată de legiuitor în textul de

lege menţionat cuprinde şi aceste decrete. În cazul terenurilor intravilane

expropriate, care fac parte din domeniu public al unităţii administrativ-teritoriale,

nu este posibilă reconstituirea dreptului de proprietate pe fostul amplasament,

avându-se în vedere dispoziţiile art.5 din Legea nr.18/1991 (în acelaşi sens: C.S.J.,

s.cont.adm., dec.nr.181/1995), urmând ca reconstituirea dreptului de proprietate să

se facă prin validarea pe anexa de despăgubiri (anexa nr.23) , avându-se în vedere că

legea nu prevede posibilitatea acordării de teren în echivalent în această ipoteză,

despăgubiri care vor urma regimul juridic prevăzut de art.1 şi urm. din Titlul VII al

Legii nr.247/2005.

În cauză, potrivit adeverinţei nr.1053/17.12.1992 a Reccom RA Piteşti (f.6-

dosar fond), a fost preluată prin în baza Decretului nr.45/1975, poziţia

4, de la autorul petentei, numitul ………., suprafaţa de 400 mp şi

construcţii în suprafaţă de 52, 57 mp. Prin dispoziţia nr.1716/2006 a Primarului

Municipiului Piteşti (f.55-dosar fond) s-au acordat măsuri reparatorii în echivalent

pentru construcţiile preluate de la autorul petentei, având o suprafaţă 52, 57 mp.

Prin cererea nr.36001/25.08.2005 (f.35-dosar fond) intimata-petentă ………

a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa

expropriată de către Stat, situată în …………………………………….o.

Prin HCJ nr.47/2005, anexa 23, poziţia 11 (f.30) a fost respinsă cererea de

reconstituire în natură a dreptului de proprietate a intimatei-petente ………..

pentru suprafaţa de 440 mp, propunându-se acordarea de despăgubiri. Prin raportul

de expertiză efectuat de expertul ………. s-a reţinut că fostul amplasament

revendicat de către intimata-petentă …………, este ocupat, în integralitatea sa,

de o intersecţie de străzi asfaltată.

Având în vedere considerentele expuse, precum şi faptul că terenul

revendicat face parte din domeniul public al Municipiului Piteşti, potrivit art.5 din

Legea nr.18/1991, republicată, raportat la art. 3 alin 4 din Legea nr.213/1998

coroborat cu art.III pct.1 din anexa la Legea nr.213719988, tribunalul apreciază că

sentinţa civilă nr.4429/11.07.2008 a Judecătoriei Piteşti a fost dată cu interpretarea

şi aplicarea greşită a legii, astfel că în baza art.304 pct.9 c.proc.civ. raportat la art.312

alin 2 c.proc.civ., va admite recursul , va modifica sentinţa recurată şi pe fond va

respinge plângerea formulată de către intimata-petentă ………………. ca

neîntemeiată şi va menţine HCJ nr.47/2005, anexa 23, poziţia 11.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de recurenta-intimată Comisia Loc……………….

, cu sediul în str……………………., judeţul Argeş, în

contradictoriu cu intimata-petentă ……….., cu domiciliul în Piteşti, str.

……………………, jud. Argeş şi cu intimata ……………………….

Modifică în totalitate sentinţa civilă nr.4429/11.07.2008 a Judecătoriei Piteşti.

Respinge plângerea formulată de intimata-petentă ………….. împotriva

HCJ nr.47/2005, anexa 23, poziţia 11 ca neîntemeiată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 9.12.2008.

………………………………………………….

Red.VT/Tehnored.VT

5 ex/11.12.2008