Funcţia de secretar al unitătii administrativ teritoriale. Numire în funcţie


Legea nr. 215/2001, art. 116

Funcţia de secretar al unităţii administrativ-teritoriale se ocupă pe bază de concurs sau examen, după caz, iar numirea se face de către prefect, astfel că numirea efectuată de către primar este nelegală.

Decizia nr. 172/R din 27 iunie 2006 – B.M.G.

Tribunalul Covasna a admis acţiunea în administrativ formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Covasna, în contradictoriu cu pârâtul Primarul Comunei C. şi a dispus anularea art. I şi 2 din dispoziţia nr. 7/2006, emisă de pârât.

Prima instanţă a reţinut că prin dispoziţia nr. 7/27 ianuarie 2006, la art. 1 s-a dispus ca începând cu data de 22 ianuarie 2006 funcţia publică de secretar să fie executată de M.P., referent în cadrul aparatului propriu al primăriei, până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni de la data promovării.

Autoritatea emitentă a avut în vedere ordinul Prefectului nr. 360/22 decembrie 2005, privind eliberarea din funcţie a fostului secretar datorită pensionării, precum şi reglementările art. 80 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, art. 68 alin. (2) şi art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

Prefectul Judeţului Covasna, prin actul nr. 2032 din 9 februarie 2006, a sesizat organul emitent asupra aspectelor defnelegalitate ale dispoziţiei menţionate, solicitând revocarea parţială, respectiv a art. 1 şi art. 2.

Dispoziţia nr. 7/2006 s-a emis cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale legii, astfel:

Potrivit art. 116 din Legea nr. 215/2001, fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

în mod excepţional, în funcţia de secretar poate fi numită o persoană cu alte studii superioare sau liceale.

Funcţia de secretar se ocupă prin concurs sau examen, iar numirea se face de prefect. Concursul sau examenul se organizează, după caz de primar, în termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Ordinul de numire se emite de prefect, după primirea rezultatului concursului sau examenului comunicate de primar. Aşadar, în privinţa numirii secretarului de comună sau oraş, prefectul este cel care dispune prin ordin.

Funcţia de secretar al comunei C. a devenit vacantă la data de 22 decembrie 2005, data emiterii ordinului Prefectului Judeţului Covasna nr. 360/2005.

Imediat după această dată, primarul era obligat să declanşeze procedura de organizare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de secretar, ceea ce nu s-a realizat, conducând spre concluzia că în mod intenţionat şi în lipsa avizului A.G.F.P., nu s-a dorit ca această funcţie să fie ocupată conform dispoziţiilor legale menţionate mai sus.

Prevederile O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, invocate de pârât ca justificare pentru lipsa avizului A.N.F.P., sunt inaplicabile cauzei.

împotriva sentinţei a declarat recurs Primarul Comunei C., S.G., iar în dezvoltarea motivelor de recurs s-a arătat că actele normative invocate de instanţa de fond în motivarea soluţiei sunt abrogate prin art. 44 din Legea nr. 340/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 1 pct. 26 din O.U.G. nr. 179/2005, fapt pentru care numirea în funcţia de secretar nu se mai efectuează de prefecţi, ci de către primari.

Se mai arată că procedura de organizare a concursului a fost demarată în timp legal, ceea ce reiese din adresa cu nr. 373/2006, solicitând avizul favorabil pentru promovarea temporară a unui funcţionar public, acordul pentru organizarea concursului şi aprobarea condiţiilor specifice.

La dosar a depus întâmpinare intimatul Prefectul Judeţului Covasna, prin care a solicitat respingerea recursului.

Recursul este nefondat.

Susţinerile recurentului referitoare la abrogarea dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 340/2004, coroborate cu prevederile art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 179/2005, sunt nefondate, deoarece art. 44 din Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, nu a fost abrogat. Prin O.U.G. nr. 179/2005, art. I pct. 26, au fost abrogate dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 340/2004, prin care prefectul numea prin ordin secretarul unităţilor administrativ teritoriale şi al subdiviziunilor municipiilor, în urma promovării concursului organizat în condiţiile legii. Abrogarea acestor dispoziţii legale nu dă dreptul primarului, aşa cum greşit susţine recurentul, să numească o persoană în funcţia de secretar, deoarece în acest sens sunt aplicabile dispoziţiile art. 116 din Legea nr. 215/2001, care prevăd că funcţia de secretar se ocupă pe bază de concurs sau examen, după caz, iar numirea se face de către prefect.

Indiferent de perioada de timp pentru care se face numirea pe funcţia de secretar, atribuţia de numire aparţine numai prefectului, legea nepermiţând în acest caz nici o excepţie.

Se constată ca nefondate susţinerile recurentului referitoare la îndeplinirea condiţiilor de organizare a concursului, întrucât avizul nr. 7615/CL a fost emis de către Agenţia Naţională a la data de 23 martie 2006, ulterior numirii secretarului prin dispoziţia nr. 7 din 27 ianuarie 2006.

Referitor la dispoziţiile O.U.G. nr. 27/2003 se constată că acestea nu sunt aplicabile în cauză, deoarece această ordonanţă de urgenţă se referă la respectarea termenelor pentru emiterea autorizaţiilor ca acte administrative, iar nu a avizelor permiselor, aprobărilor prealabile ori anterioare autorizării. în speţă, avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nu poate fi asimilat unei autorizaţii administrative sau unui act prealabil sau ulterior autorizării.

Recurentul nu poate invoca dispoziţiile O.U.G. nr. 27/2003, deoarece pentru a se putea prevala de aceste dispoziţii, ar fi trebuit respectată procedura prevăzută de art. 7 din această ordonanţă.

Curtea a respins recursul.