Funcţionar public. Evaluarea performanţelor profesionale individuale. Acordarea calificativelor – prerogativă a angajatorului


Cum acordarea calificativelor în cadrul procedurii anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, reprezintă o prerogativă a angajatorului, instanţa de judecată investită cu o acţiune în anularea „Fişei de evaluare a activităţii profesionale anuale” are competenţa de a exercita controlul de legalitate a procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, fără a realiza ea însăşi evaluarea şi de a acorda un alt calificativ.

Secţia Comercială şi de Administrativ şi Fiscal, Decizia nr. 1223 din 25 mai 2011

Prin cererea înregistrată inițial sub nr. 905/2010 pe rolul Tribunalului Buzău, reclamantul I LC a formulat în contradictoriu cu pârâta Direcția Generală a Finanțelor Publice Buzău contestație împotriva Raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 respectiv 25.05.2009 – 31.12.2009.

Prin sentința nr. 654/24.02.2011, Tribunalul Buzău – Secția Comercială și de Contencios Administrativ, a admis contestația formulată de ILC în contradictoriu cu pârâta A.N.A.F – D.G.F.P. B, a dispus anularea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale pe anul 2009.

împotriva acestei sentințe a declarat recurs pârâta A.N.A.F – D.G.F.P. B, care a criticat-o pentru nelegalitate și netemeinicie, susținând că hotărârea pronunțată a fost dată cu aplicarea greșită a legii, invocă art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Analizând sentința recurată prin prisma criticilor formulate, a probelor administrate, a actelor normative ce au incidență în cauză, precum și sub toate aspectele conform art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea a reținut următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 114 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, procedura evaluării finale se realizează în următoarele 3 etape, după cum urmează: a) completarea raportului de evaluare de către evaluator; b) interviul; c)contrasemnarea raportului de evaluare.

Articolul 116 din același act normativ prevede că interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informații care are loc între evaluator și funcționarul public, în cadrul căruia: a) se aduc la cunoștință funcționarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul de evaluare; b) se semnează și se datează raportul de evaluare de către evaluator și de funcționarul public evaluat. în cazul în care între funcționarul public evaluat și evaluator există diferențe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile funcționarului public se consemnează în raportul de evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun.

Din fișa de evaluare a reclamantului intimat rezultă că etapa interviului nu a fost realizată, nefiind consemnat nici un punct de vedere exprimat de persoana evaluată.

Pe de altă parte, fișa de evaluare a performanțelor profesionale trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, motivarea calificativului acordat în baza criteriilor de evaluare din Normele metodologice de evaluare a activității profesionale.

Motivarea este necesară din perspectiva posibilității de apreciere atât asupra competenței autorității publice de a emite actul administrativ, cât și asupra legalității și temeiniciei măsurii dispuse. în acest sens s-a pronunțat în mod constant și înalta Curte de Casație și Justiție (Decizia nr. 1580 din 11.04.2008).

Sub aspectul motivării actului administrativ, Curtea Europeană de Justiție a reținut că motivarea trebuie să fie adecvată actului emis și trebuie să prezinte de o manieră clară și univocă algoritmul urmat de instituția care a adoptat măsura atacată, astfel încât să li se permită persoanelor vizate să stabilească motivarea măsurilor și, de asemenea, să permită curților comunitare competența să efectueze revizuirea actului. Insuficiența motivării sau nemotivarea atrag nulitatea sau nevalabilitatea actelor comunitare.

Cum acordarea calificativelor în cadrul procedurii anuale de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, reprezintă o prerogativă a angajatorului, instanța de judecată investită cu o acțiune în anularea „Fișei de evaluare a activității profesionale anuale” are competența de a exercita controlul de legalitate a procedurii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, fără a realiza ea însăși evaluarea și de a acorda un alt calificativ.

Pentru aceste considerente și în temeiul art. 312 și 3041 C.proc.civ., Curtea a respins recursul ca nefondat, în cauză nefiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc.civ.

(Judecător Elena Chirica)