Funcţionar public. Suspendarea de drept a raportului de serviciu. Informarea autorităţii publice asupra motivului de încetare a suspendării. Raporturi de muncă


Art.94 al.1 şi 2 din Legea nr.188/1999

Raportul de serviciu al funcţionarului public este suspendat de drept pe perioada cât exercită o activitate cu contract de muncă în cadrul cabinetului unui demnitar. Motivul încetării suspendării trebuie comunicat autorităţii publice angajatoare potrivit art.94 al.2 din Legea nr.188/1999 cu 15 zile înaintea încetării suspendării raportului de serviciu, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă a motivului. În lipsa altor probe, data luării la cunoştinţă este data la care i s-a comunicat oficial încetarea contractului de muncă la cabinetul demnitarului.

Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr.717/CA/ 26 mai 2009

Reclamantul P.N. prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Alba sub dosar nr. 4186/107/2008 în contradictoriu cu pârâta Prefectura Judeţului Alba a solicitat anularea Ordinului nr. 259/4.07.2008 emis de pârâtă, obligarea acesteia la reîncadrarea sa în funcţia de consilier superior, deţinută anterior emiterii Ordinului nr. 108/1.03.2005 şi obligarea pârâtei să-i plătească reclamantului drepturile salariale aferente funcţiei deţinute, începând cu data de 4.07.2008 şi până la reintegrarea în funcţie.

În susţinerea acţiunii reclamantul arată că a deţinut funcţia de consilier superior în cadrul instituţiei pârâte însă prin Ordinul nr. 108/01.03.2005 al Prefectului judeţului Alba a fost suspendat de drept raportul de serviciu ca urmare a încadrării acestuia la Cabinetul demnitarului, deputat S.M.L.

Se mai arată că la data de 8.07.2008 reclamantul a fost încunoştinţat de deputatul M.S.L., despre faptul că a renunţat la calitatea de deputat în favoarea funcţiei de primar al municipiului Sebeş, împrejurare faţă de care în aceiaşi zi 8.07.2008 reclamantul a formulat cerere pentru repunerea sa în funcţia de consilier superior, înregistrată la instituţia pârâtă sub nr. 13685/8.07.2008.

Prin ordinul nr. 259/4.07.2008 Prefectul Judeţului Alba a dispus încetarea de drept a raportului de serviciu al reclamantului reţinând incidenţa art. 94 alin.1 şi 2 din Legea nr. 188/1999.

Reclamantul susţine că acest ordin a fost emis cu încălcarea prevederilor Legii nr. 188/1999, întrucât cele 15 zile în care trebuia să aducă la cunoştinţă motivul încetării suspendării de drept a raportului de serviciu, trebuiau calculate începând cu 08.07.2008, data când a aflat despre încetarea calităţii de deputat a numitului S.M.L.

Tribunalul Alba-Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, prin sentinţa administrativă nr. 1495/CAF/5 decembrie 2008 a respins acţiunea reclamantului.

Prima instanţă a reţinut că numitul demnitar la cabinetul căruia a fost încadrat reclamantul a fost validat ca primar al municipiului S. la data de 20.06.2008, iar la data de 23.06.2008 şi-a depus demisia de deputat din Camera Deputaţilor.

A mai reţinut Tribunalul că potrivit art. 94 alin.2 din Legea nr. 188/1999 republicată, în termen de 15 zile calendaristice, înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării de drept, este obligat să informeze în scris persoana care are competenţă legală de numire în funcţia publică despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competenţă legală de numire în funcţia publică atrage încetarea de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public. În acest sens Tribunalul a reţinut că data încetării motivului de suspendare de drept a raportului de serviciu al reclamantului cu instituţia pârâtă a fost data de 20.06.2008 când demnitarul S.M.L. a fost validat în funcţia de primar şi a demisionat din funcţia de deputat conform demisiei înregistrată sub nr. 1227 din 23.06.2008 la Camera Deputaţilor.

Prin urmare depunerea cererii de către reclamant la autoritatea pârâtă la data de 08.07.2008 este în afara termenului legal de 15 zile prev. de art. 94 alin.2 din Legea nr. 188/1999.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată.

În expunerea motivului de recurs recurentul a susţinut că prima instanţă a calculat în mod greşit termenul de 15 zile înainte de încetarea suspendării de drept, coroborând disp. art. 94 alin.2 din Legea nr. 188/1999 cu cele ale art. 81, 87 şi 90 alin.3 din Legea nr. 161/2003, susţinând că aceasta a fost depusă în termenul legal.

În drept invocă disp. art. 304 pct.9 raportat la art. 304 indice 1 Cod procedură civilă.

Prin întâmpinarea depusă de pârâtul Prefectul judeţului Alba s-a solicitat respingerea recursului reclamantului şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei atacate.

Recursul este fondat.

Potrivit art. 94 alin.1 lit.b din Legea nr. 188/1999 raportul de serviciu al reclamantului cu instituţia Prefectului judeţului Alba a fost suspendat pe durata încadrării acestuia la Cabinetul deputatului S.M.L.

Alineatul 2 al aceluiaşi articol stabileşte obligaţia reclamantului de a aduce la cunoştinţa pârâtului motivul încetării suspendării de drept a raportului de serviciu în termen de 15 zile calendaristice înainte de încetarea motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă a motivului încetării suspendării de drept.

Reclamantul susţine că a luat cunoştinţă de motivul încetării suspendării de drept la data de 8.07.2008 dată la care a şi formulat cererea la Instituţia Prefectului prin care a solicitat revocarea Ordinului 259/4.07.2008 şi continuarea raportului de serviciu ca funcţionar public în cadrul structurilor de specialitate ale Prefecturii.

În cauză a fost audiat martorul S.M.V. însă fără a putea preciza data la care i-ar fi comunicat opţiunea sa privind funcţia pe care-şi va continua activitatea.

Cert este că după validarea numitului S.M.L. în funcţia de primar, acesta şi-a depus demisia din funcţia de deputat la Camera Deputaţilor fiind înregistrată sub nr. 1227/23.06.2008, iar prin hotărârea nr. 21/13 august 2008 s-a luat act de demisia demnitarului.

De asemenea prin Ordinul Parlamentului României-Camera Deputaţilor nr. 695/2008 comunicat reclamantului la 27.07.2008 i se comunică acestuia că începând cu data de 20.06.2008 i-a încetat contractul individual de muncă cu Biroul parlamentar al M.L.S.

Or faţă de considerentele reţinute mai sus reclamantul este în termenul legal de a încunoştiinţa pârâtul despre motivul încetării suspendării raportului de serviciu.

În consecinţă constatând că în cauză există motivele de modificare a hotărârii prev. de art. 304 pct.9 şi 304 indice 1 Cod procedură civilă, în baza art. 312 pct.2 Cod procedură civilă s-a admis recursul reclamantului cu consecinţa modificării sentinţei atacate în sensul anulării Ordinului nr. 259/4.07.2008 emis de pârât, dispunerea reintegrării reclamantului în funcţia anterioară şi obligarea pârâtului la plata drepturilor salariale începând cu data de 4.07.2008 şi până la reintegrarea în funcţia publică.