Funcţionari publici. Sporul de mobilitate şi confidenţialitate în condiţiile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. O.U.G. nr. 1/2010. Salarizare


Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr.2380/24 noiembrie 2010

Reclamanta Z.I. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii , anularea deciziei nr. 137/03.02.2010 ca nelegală şi obligarea pârâtei de a emite o nouă decizie în care să fie inclus sporul de mobilitate şi confidenţialitate în procent de 25 % din salariul de bază sau acordarea acestui spor în cuantum fix, astfel cum s-a menţionat în decizia nr. 2181/31.12.2009, sumele urmând a fi actualizate cu indicele de inflaţie. În motivarea acţiunii se arată că prin sentinţa nr. 105/CA/2006 pronunţată de Tribunalul Alba şi rămasă irevocabilă prin decizia nr. 1040/CA/2006 a Curţii de Apel Alba Iulia, pârâta a fost obligată să acorde sporul de mobilitate şi confidenţialitate în procent de 25%, începând cu data de 29.11.2005 şi în continuare. Reclamanta arată că a formulat contestaţie împotriva deciziei de încadrare, contestaţie ce a fost respinsă. Angajatorul nu a respectat principiile ce guvernează sistemul de salarizare consacrate de art. 3 din Legea nr.330/2009, şi anume cel prevăzut la lit.c, în sensul ca la stabilirea noii salarizări se iau în considerare sporurile stabilite prin hotărâri judecătoreşti, acestea urmând a se regăsi în salariul brut sau în salariul de bază. De asemenea, în art. 7 din lege se prevede că trecerea la noul sistem de salarizare se realizează fără să se diminueze salariul brut. Reclamanta arată că art. 50 din lege face referire la încetarea sporurilor stabilite prin acte juridice, respectiv prin legi şi hotărâri de guvern, dar se menţin sporurile acordate prin hotărâri judecătoreşti. Articolul 30 al. 5 din Legea-cadru a salarizării, stabileşte expres că salariile din luna ianuarie 2010 trebuie să rămână la nivelul lunii decembrie 2009, principiu ce nu a fost respectat de pârâtă. Reclamanta a avut anterior salariu brut de 2992 lei , iar din ianuarie 2010, salariul brut a fost de 2507 lei. Reclamanta arată că nu s-au respectat cerinţele art. 6 al. 1 din O.U.G. nr.1/2010, care prevăd că se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în cazul în care drepturile salariale determinate conform Legii-cadru şi ordonanţei de urgenta sunt mai mici decât cele stabilite în luna decembrie 2009, iar persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Se mai invoca art. 21 din Constituţie, art. 6 din CEDO, art. 1 din Protocolul nr.1 adiţional la CEDO.

Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Alba prin sentinţa nr. 1139/CAF/2010 a admis acţiunea în contencios administrativ, a anulat decizia nr. 137/3.02.2010, a obligat pârâta să emită o nouă decizie prin care să acorde reclamantei sporul de mobilitate şi confidenţialitate în procent de 25% din salariul de bază, începând cu data de 1.01.2010. Instanţa a reţinut prin considerentele expuse că prin hotărâre judecătorească irevocabilă a fost acordat reclamantei sporul de mobilitate şi confidenţialitate în procent de 25% din salariul de bază, începând cu data de 29.11.2005 şi în continuare. Instanţa reţine ca potrivit dispoziţiilor art. 30, 50 lit.b din Legea nr.330/2010 nu se poate pierde un spor câştigat irevocabil prin hotărâre judecătorească, iar prin emiterea deciziei au fost încălcate prevederile art. 30 al. 5 din Legea-cadru de salarizare şi art. 6 al. 1 din O.U.G. nr.1/2010 în sensul că reclamanta nu poate avea în luna ianuarie 2010 un salariu mai mic decât cel din luna decembrie 2009, sens în care se acordă o sumă compensatorie, potrivit legii anuale de salarizare.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii, solicitând modificarea hotărârii şi respingerea acţiunii. Prin motivele de recurs se arată ca potrivit prevederilor art. 50 lit. b din Legea nr.330/2009, sporul de mobilitate nu se mai acorda în anul 2010, urmând a fi inclus în salariul de bază. Consilierii juridici îşi exercită profesia în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999, care nu prevede acordarea sporului de mobilitate şi confidenţialitate.

În drept se invoca prevederile art. 304 din .

Reclamanta a depus întâmpinare prin care solicită respingerea recursului, deoarece sentinţa pronunţată de prima instanţă de fond este legală şi temeinică.

Curtea, analizând sentinţa atacată sub aspectul recursului declarat de pârâtă, constată următoarele :

Reclamanta deţine funcţia publică de , clasa I, grad profesional superior , treapta 1 de salarizare , iar prin decizia nr.137/3.02.2010 a fost reîncadrata în funcţia de consilier juridic clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 3. În baza art. 30 al. 5 din Legea nr.330/2009, începând cu data de 1.01.2010, salariul de baza lunar a fost stabilit la suma de 2.2227 lei, iar în baza art. 6 al. 1 din O.U.G. nr.1/2010 , suma compensatorie a fost stabilită la 19 lei. A fost acordat sporul pentru condiţii vătămătoare în procent de 15% , conform deciziei nr. 601/2007 a Curţii de Apel Alba Iulia. Decizia a fost emisă la data de 3.02.2010 şi modifică decizia nr. 2181/31.12.2009.

Reclamanta a formulat contestaţie împotriva deciziei de reîncadrare în procedura administrativă, dar angajatorul a răspuns că nu înţelege să modifice actul.

Prin sentinţa nr.105/CA/2006 rămasă irevocabilă prin decizia nr. 1040/CA/2006 a Curţii de Apel, i-a fost acordat reclamantei sporul de mobilitate şi confidenţialitate în procent de 25% din salariul de bază, începând cu data de 29.11.2005 şi în continuare. Instanţele, la pronunţarea hotărârilor au avut în vedere împrejurarea că reclamanta este funcţionar public , fiindu-i aplicabile prevederile Legii nr.188/1999, dar în acelaşi timp are statutul de consilier juridic, astfel că în temeiul prevederilor art. 60 din Statut aprobat prin Legea nr.514/2003, poate beneficia de acest spor. Hotărârea judecătorească are caracter declarativ de drepturi, în sensul că se recunoaşte reclamantei dreptul de a beneficia de spor, în virtutea legii.

Legea nr.330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.

Potrivit dispoziţiilor art. 2(1) lit.a), legea se aplică personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale.

La art. 30(1) din lege, se arată că începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, şi, după caz, indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, din soldele funcţiilor de bază, respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în soldele funcţiilor de bază, respectiv în indemnizaţiile lunare de încadrare corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de execuţie, cât şi pentru funcţiile de conducere.

Conform art. 30 al. 5) din aceeaşi lege, în anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:

a) noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;

b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază, soldei funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009.

În aliniatul 6 al aceluiaşi articol, se arată că pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege şi nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele funcţiilor de bază sau, după caz, în indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a acestora.

Salarizarea pe anul 2010 a fost stabilită prin legea anuală de salarizare , reglementarea fiind cuprinsă în O.U.G. nr. 1 din 25 ianuarie 2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.

În art. 1(4) din ordonanţă se arată că drepturile salariale ale personalului reîncadrat potrivit alin. (3) sunt stabilite la nivelul prevăzut în luna decembrie 2009 pentru funcţiile similare celor pe care a fost reîncadrat din instituţia sau autoritatea care îl preia în structură, subordine sau în finanţare, după caz. Acestui personal i se acordă şi sporurile prevăzute în notele la anexa nr. I/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care se includ în salariul de bază, precum şi indemnizaţia de conducere, după caz.

Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzut la art. 1 alin. (1) salarizat exclusiv în temeiul unui contract individual de muncă negociat va fi reîncadrat pe noile funcţii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor specifice postului, prin asimilare cu funcţiile din instituţia care îl preia în structură, subordine sau în finanţare, după caz. Drepturile salariale ale acestui personal se stabilesc potrivit art. 1 alin. (4) şi (5), care se aplică în mod corespunzător-art. 2 din ordonanţă .

Începând cu luna ianuarie 2010, întregul personal din sectorul bugetar încadrat în autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reîncadrat corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute la 31 decembrie 2009-art.4 din ordonanţa .

Începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi păstrează salariul, solda sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare brut/brută avute la această dată, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevăzute la art. 10 din Legea nr.329/2009, care se calculează după cum urmează:

a) la salariul de bază, solda/salariul funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare corespunzătoare funcţiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adaugă cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor care se introduc în acesta/aceasta, prevăzute în notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

b) sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale prevăzute în anexele la Legea-cadru nr.330/2009 care nu se introduc în salariul de bază, solda/salariul funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare se acordă în aceleaşi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009- art. 5 din ordonanţă.

În cazul în care drepturile salariale determinate în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009 se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă se include în salariul de bază, solda/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare, după caz, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc în funcţie de acestea Cuantumul individual al salariilor/soldelor, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale stabilite începând cu luna ianuarie 2010 în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.330/2009, nu va depăşi nivelul acestuia stabilit pentru luna decembrie 2009, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii-art. 6 din ordonanţă .

Potrivit art. 3 din Legea-cadru de salarizare, principiile care stau la baza sistemului de salarizare , reglementat prin lege sunt :

a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;

b) supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii;

c) luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum şi prin alte modalităţi, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz, în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare;

d) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar;

e) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale, astfel încât ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv la un nivel sustenabil.

Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat în perioada 2010-2015, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază pentru personalul militar şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prevăzute în anexele la prezenta lege, stabilite anual prin legi speciale. Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectuează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări-art. 7 din lege .

Din enunţarea textelor legale , reiese ca prin legea-cadru au fost stabilite principiile şi regulile generale de salarizare a personalului din sectorul bugetar , cu menţionarea că trecerea la noul sistem de salarizare se va realiza treptat şi etapizat. Legea se aplică personalului din autorităţile şi instituţiile publice, finanţate integral din bugetul de stat. Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, şi, după caz, indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, din soldele funcţiilor de bază, respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază. Legea prevede expres că în anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, în sensul că noul salariu de bază, va fi cel corespunzător funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se introduc în acesta. Drepturile salariale ale personalului reîncadrat sunt stabilite la nivelul prevăzut în luna decembrie 2009 pentru funcţiile similare celor pe care a fost reîncadrat din instituţia sau autoritatea care îl preia în structură. În cazul în care drepturile salariale determinate în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009 se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, iar această sumă se include în salariul de bază.

În condiţiile în care legea-cadru de salarizare stabileşte ca principiu de bază , luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, reîncadrarea reclamantei nu se putea realiza decât cu respectarea principiilor ce guvernează sistemul de salarizare, astfel că reclamanta trebuia să aibă la data de 1.01.2010 nivelul de salarizare din decembrie 2009, prin luarea în considerare a sporurilor recunoscute prin hotărâri judecătoreşti, potrivit legii . Cum reclamanta a beneficiat de sporul de mobilitate şi confidenţialitate în perioada 2005-decembrie 2009 , acest spor trebuia inclus în salariul de baza şi pentru anul 2010 , pentru a asigura reclamantei nivelul de salarizare din decembrie 2009.Acest spor a fost acordat prin hotărâre judecătorească în procentul de 25 % , dar pentru a nu depăşi nivelul de salarizare din decembrie 2009, procentul ce urmează a fi acordat potrivit art.6 din O.U.G. nr. 1/2010 va fi de 12,5% .

În consecinţă, în temeiul art. 304 pct. 9, 304 indice 1 din Codul de procedură civilă, se va admite recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii A. împotriva sentinţei nr.1139/CAF/2010 pronunţată de secţia de contencios administrativ a Tribunalului Alba , se va modifica hotărârea atacată în sensul că urmează a fi admisă în parte acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta Z.I. în contradictoriu cu pârâta C.J.P. Va fi obligată pârâta să modifice Decizia nr.137/03.02.2010 în sensul acordării sporului de confidenţialitate de 12,5% cu titlu de sumă compensatorie.