Hotărâre a consiliului local de aprobare a Acordului colectiv de muncă pentru funcţionari publici şi a Contractului colectiv de muncă pentru personalul contractual din cadrul primăriei prin care s-au stabilit premii, sporuri şi alte drepturi pentru funcţi


Stabilirea prin negociere a unor premii, altele decât cele reglementate de dispoziţiile art.18-21 din OG nr. 6/2007 apar ca fiind nelegale, consiliile locale neavând competenţa să aprobe drepturi salariale de asemenea natură salariaţilor din aparatul de specialitate ce exced reglementărilor legale.

Trib. Bistriţa-Năsăud,

sent. civ. nr. 978/CA/5 noiembrie 2008

Prin acţiunea în anulare înregistrată Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimaţii Consiliul Local al oraşului Beclean, respectiv Primarul oraşului Beclean, să se dispună anularea în parte a HCL nr. 38/23.06.2008, ca fiind nelegală, iar primarul să fie obligat a proceda la recuperarea sumelor achitate funcţionarilor publici, respectiv personalului contractul acordate în temeiul acestei hotărâri şi în măsura în care au fost efectuate asemenea plăţi.

În motivarea acţiunii în anulare se arată că prin Hotărârea Consiliului Local Beclean, nr. 38/23.06.2008 a fost aprobat Acordul colectiv de muncă pentru funcţionari publici şi Contractul colectiv de muncă pentru personalul contractual din cadrul Primăriei Beclean, hotărâre ce a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale privind salarizarea şi a personalului contractual din cadrul instituţiei

În ce priveşte Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, se arată că a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, emise în temeiul art. 73 alin. 3 din Legea nr. 188/1999, care în art. 22 defineşte acordul colectiv ca fiind convenţia încheiată în formă scrisă în care se stabileşte anual măsuri referitoare la constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, la sănătate şi securitatea muncii, programul zilnic de muncă, pregătirea profesională şi alte măsuri decât cele prevăzute de lege.

Cu toate acestea, prin Acordul colectiv aprobat ca anexa nr. 1 la hotărârea atacată, au fost stabilite premii, sporuri şi alte drepturi pentru funcţionarii publici din instituţia primăriei, cu încălcarea prevederilor O. G. nr. 6/2007 ce reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a unui sistem unitare de salarizare. În concret, prin acţiunea în anulare se solicită instanţei anularea prevederilor art. 28, art. 32 alin.5 lit. c, f, g, art. 46 lit. a-e şi art. 69 alin.4 din Acordul colectiv de muncă, anexă a H.C.L. nr. 28/2008, cu motivarea că salarizarea funcţionarilor publici, nu poate cuprinde alte elemente decât cele cuprinse în O.G. nr. 6/2007, iar pe de altă parte că prin acest acord au fost stabilite ajutoare materiale pentru funcţionarii publici în mod discriminatoriu, încălcându-se prevederile art. 2 alin. 4 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de , deoarece îi favorizează pe aceşti funcţionari în raport cu alţi funcţionari publici, din celelalte instituţii.

În ce priveşte contractul colectiv de muncă pentru personalul contractual din cadrul Primăriei oraşului Beclean, anexa 2 la aceeaşi hotărâre a Consiliului Local, iniţiatorul acţiunii în anulare arată că acest contract colectiv încalcă prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, rep., atunci când a prevăzut pentru personalul contractual drepturi salariale de natura premiilor, în art. 28, sporuri în art. 35 alin.5 lit. c, f, g, şi ajutoare materiale în art. 46 lit. a) – o), altele decât cele prevăzute de dispoziţiile legale în materie, respectiv Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază pentru personalul bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000, precum şi ale H.G. nr. 281/1993.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele;

Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 38 din 23 iunie 2008 au fost aprobate Acordul colectiv de muncă încheiat între Consiliul Local al oraşului Beclean şi funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate reprezentanţi de Sindicatul Liber „Humanitas” devenit anexă nr.1 la hotărâre precum şi Contractul colectiv de muncă încheiat între Consiliul Local al oraşului Beclean şi personalul contractual din cadrul Primăriei oraşului Beclean reprezentaţi de acelaşi organism sindical devenit anexa nr. 2 a hotărârii atacate.

În exercitarea atribuţiilor legale de verificare a legalităţii actelor administrative prev. de art.19 lit. a din Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud apreciind că hotărârea a fost aprobată cu încălcarea prevederilor legale, în legătură cu salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului a formulat acţiune în anulare a unor dispoziţii cuprinse în acordul respectiv contractul colectiv de muncă şi anume; cele prevăzute în art.28 alin.1 şi 2 care prevăd acordarea unor premii de câte 150 lei neimpozabil salariatelor cu ocazia zilei de 8 Martie şi un premiu echivalent unui salariu mediu brut pe economie cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun; a dispoziţiilor cuprinse în art.32 alin.5 lit.c, f şi g care prevăd acordarea pentru funcţionarii şi pentru personalul contractual a unor sporuri de natura; spor de stimulare a continuităţii muncii în instituţie în cuantum de 200 lei de la data intrării în vigoare a acordului respectiv Contractului colectiv de muncă şi până la expirarea valabilităţii acestora în luna iunie 2009; a unui spor de mobilitate în cuantum de 10% pentru personalul care desfăşoară activităţi pe teren şi un spor de 10% pentru personalul care desfăşoară lucru continuu cu publicul. Prin acord şi contract au fost stabilite ajutoare acordate salariaţilor funcţionari publici şi personal contractual în art.46 de natura; a) în cazul primei căsătorii a salariatului un salariu de bază avut în luna anterioară, în limita disponibilităţilor bugetare; b) în cazul naşterii unui copil – un ajutor de un salariu de bază avut în luna anterioară, în limita disponibilităţilor bugetare; c) în cazul decesului salariatului, un ajutor de două salarii medii lunare pe unitate; d) dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, etc. – un ajutor acordat familiei de cel puţin trei salarii de bază; e) un salariu de bază plătit în cazul decesului soţului sau a unei rude de grad I aflat în întreţinerea salariatului; f) alocarea de fonduri în vederea procurării de două ţinute/pe an calendaristic pentru fiecare salariat, fiecare ţinută în echivalentul unui salariu mediu brut pe economie.

De asemenea, prin acţiunea în anulare, se solicită anularea prevederilor art. 69 alin. 4 potrivit cărora cheltuielile de funcţionare ale biroului Sindicatului Liber „Humanitas” din cadrul Primăriei oraşului Beclean sunt suportate de către instituţie.

Din analiza Acordului colectiv respectiv a Contractului colectiv de muncă – anexe ale hotărârii atacate, prin prisma dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv OUG nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele privind salarizarea personalului public pentru anul 2008 cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a unui sistem unitar de salarizare, aprobată prin Legea 323/2007 şi modificată prin OG nr. 9/2008, rezultă că salarizarea acestor categorii de personal cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi din cele prevăzute de aceste acte normative.

În conformitate cu aceste dispoziţii, funcţionarii publici şi personalul contractual nu pot beneficia de alte premii, sporuri sau indemnizaţii decât cele prevăzute de dispoziţiile legale. De aceea, instanţa apreciază că stabilirea prin negociere a unor premii, altele decât cele reglementate de dispoziţiile art. 18-21 din OG nr. 6/2007 apar ca fiind nelegale, consiliile locale neavând competenţa să aprobe drepturi salariale de asemenea natură salariaţilor din aparatul de specialitate ce exced reglementărilor legale.

În acelaşi sens trebuie reţinute dispoziţiile art. 12 alin. l din Legea nr. l30/l996 rep., privind contractul colectiv de muncă, potrivit cărora, asemenea contracte se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare, însă la teza a II-a s-a prevăzut în mod imperativ că „ prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţiile legale„.

Aşa fiind, şi în această limită, acţiunea în anulare formulată de către Prefectul jud. Bistriţa-Năsăud se dovedeşte a fi întemeiată, urmând a fi admisă, iar instanţa va dispune anularea prevederilor art.28 alin. l şi 2 din Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă, anexă a hotărârii atacate.

Stimularea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual prin premii se poate face cu ajutorul şi în limita fondului de premiere prevăzut de OG nr.6/2007 şi respectiv nr. l0/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în limita procentului de 10% din cheltuielile cu salariile într-un an bugetar, la care se adaugă un premiu anual egal cu salariu mediu lunar, iar pentru personalul contractual în limita procentului de 9% din cheltuielile cu salariile la care se adaugă premiul anual.

În ceea ce priveşte sporurile prevăzute în acordul/contractul colectiv de muncă înscrise în prevederile art. 32 alin. 5 lit. c, respectiv un spor de stimulare a continuităţii în muncă în instituţie, în cuantum de 200 lei lunar, instanţa prin prisma dispoziţiilor legale mai sus arătate, apreciază ca fiind nelegală acordarea unui asemenea spor. Aceasta în primul rând, că un asemenea spor nu este prevăzut în reglementările specifice cuprinse în art. 11 – 17 din OG nr. 6/2007 cu modificările ulterioare, iar în al doilea rând fiindcă un asemenea spor acordat într-un cuantum fix fiecărui angajat nu are menirea prevăzută în text de stimulare a continuităţii în muncă în instituţie. Desigur, pentru stabilizarea personalului şi stimularea activităţii acestuia se pot prevede diferite metode de recompensare a personalului meritoriu, în limita prevederilor bugetare destinate personalului.

In schimb, acordarea sporurilor prevăzute la literele f şi g din art.32 alin.5 ale acordului/contractului de muncă apar pe deplin justificate, deoarece sunt destinate personalului care desfăşoară activităţi în condiţii deosebite de muncă, respectiv pentru personalul care desfăşoară activităţi de teren şi pentru personalul care desfăşoară activităţi continue cu publicul. Acordarea unor asemenea sporuri nu este nelegală deoarece şi în alte instituţii publice se acordă unor categorii de personal sporuri specifice activităţii pe care o desfăşoară. Desigur acordarea acestora trebuie făcută în limita prevederilor bugetare salariale şi categoriilor de personal care lucrează în condiţiile menţionate.

Referitor la ajutoarele prevăzute a se acorda funcţionarilor publici, respectiv personalului contractual în situaţiile în care sunt îndeplinite cazurile prev. la art. 46 din acord/contractul colectiv de muncă, instanţa apreciază că aceste ajutoare materiale pot face obiectul negocierii între funcţionari respectiv personal şi angajator, ele fiind incluse în contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-20l0, în art. 5l. Aşa fiind, cum personalul instituţiilor bugetare încheie contracte colective de muncă şi acestea se încadrează în prevederile contractului colectiv de muncă la nivel naţional, contract care a fost negociat şi însuşit, intrând astfel în prevederile Legii nr. l30/l996 privind contractele colective de muncă şi sub reglementarea Convenţiei O.I.M. nr. l3l/l990, care statuează că libertatea de negociere colectivă va fi pe deplin respectată, instanţa apreciază că acordarea personalului a unor asemenea ajutoare nu aduce atingere cu nimic salarizării personalului, care potrivit testelor mai sus arătate se face în conformitate cu legea.

De aceea, privitor la ajutoarele prevăzute în dispoziţiile art. 46, instanţa le consideră ca fiind legal stabilite prin negociere, astfel că pentru acestea va fi respinsă ca neîntemeiată acţiunea în anulare formulată de către iniţiator.

Referitor la dispoziţiile art. 69 alin. 4 din acordul/contractul colectiv de muncă, anexă a hotărârii atacate, se reţine că prin acestea s-a statuat ca sediul sindicatului liber Humanitas să fie în cadrul Primăriei Oraşului Beclean, iar cheltuielile de funcţionare a acestui birou să fie suportate de către instituţie.

O asemenea dispoziţie încalcă prevederile legale aplicabile în materie, respectiv cele cuprinse în Legii nr. 54/2003, cu modif. şi completările ulterioare, potrivit cărora, sindicatele se constituie în scopul apărării drepturilor salariaţilor şi sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate. Conform art. 22 şi urm. din aceeaşi lege, organizaţia sindicală poate dobândi cu titlu oneros sau gratuit orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare realizării scopului pentru care au luat fiinţă, iar pentru imobilele din fondul locativ de stat folosite plătesc o chirie modică corespunzătoare sediilor partidelor. Dar o asemenea cheltuială privitoare la funcţionarea organizaţiei sindicale nu poate fi înscrisă în bugetul local în temeiul art. 14 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 273/2006, dacă nu a fost aprobată potrivit legii şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de fiinţare.

De aceea, privitor la aceste dispoziţii din acordul/contractul colectiv de muncă, instanţa urmează a admite acţiunea în anulare şi va dispune înlăturarea respectivelor dispoziţii din actul atacat.

Pentru considerentele de fapt şi drept mai sus arătate, instanţa urmează a admite în parte acţiunea în anulare formulată de Prefectului jud. Bistriţa-Năsăud împotriva hotărârii nr. 38 din 23.06.2008 a Consiliului local al oraşului Beclean privind aprobarea acordului colectiv de muncă şi a contractului colectiv de muncă pentru personalul încadrat în cadrul instituţiei Primăriei oraşului Beclean.

Cu toate acestea, se va respinge ca inadmisibil petitul privind obligarea primarului la recuperarea sumelor plătite în temeiul acestor acte, anexă a hotărârii atacate, întrucât dispoziţiile contenciosului administrativ nu reglementează o asemenea procedură. Procedura referitoare la răspunderea patrimonială este reglementată distinct de dispoziţiile Codului muncii pentru personalul contractual (cap. III din Titlu XI – răspundea juridică), iar pentru funcţionarii publici prin dispoziţiile art. 84, 85 din Legea nr. 188/1999.