Hotărâre de excludere dintr-un partid politic. Căi de atac. Necompetenţa instanţelor judecătoreşti


– Legea nr. 14/2003: art. 16 alin. (3)

Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicţiei interne a partidului respectiv, potrivit art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, fără ca legea să recunoască persoanei nemulţumite posibilitatea de a se adresa instanţei de administrativ pentru cenzurarea hotărârii de excludere.

(Decizia nr. 221/RC din 19 februarie 2010)

Prin sentinţa nr. 1771 din 15 decembrie 2009, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, Secţia comercială şi contencios administrativ fiscal, în dosarul nr. 2910/90/2010, s-a respins contestaţia formulată de contestatoarea C.D. în contradictoriu cu intimatul Partidul X. – Filiala Judeţeană Vâlcea, împotriva hotărârii nr. 31 din 31 octombrie 2008 emisă de Biroul Politic Teritorial al Partidului X. – Filiala Vâlcea, reţinându-se următoarele:

Partidul politic este o autoritate publică asimilată, iar acţiunea în contencios împotriva unei hotărâri emisă de o structură centrală sau locală este, în principiu, admisibilă, astfel încât contestaţia în discuţie se circumscrie obiectului unei acţiuni judiciare în contenciosul administrativ, cum acesta a fost stabilit de legiuitor. însă, contestatoarea nu a urmat căile administrative de atac permise de Statutul partidului.

împotriva sentinţei a formulat recurs contestatoarea C.D., criticând-o pentru nelegalitate.

în dezvoltarea motivelor de recurs, contestatoarea a arătat că a parcurs toate căile administrative interne de atac şi fiind nemulţumită de hotărârile pronunţate, s-a adresa: Tribunalului Vâlcea, ca fiind instanţa competentă să constate nelegalitatea şi netemeinicia actelor emise de PNL.

Recursul formulat de contestatoare nu este fondat.

Soluţia primei instanţe de respingere, ca inadmisibilă, a contestaţiei formulată de contestatoarea C.D. este justă, dar pentru următoarele considerente:

Conform Regulamentului de Aplicare al Statutului Partidului X., aşa cum a reţinut prima instanţă, contestaţia împotriva hotărârii Biroului Politic Teritorial al Partidului X se soluţionează de către Consiliul de Onoare şi Arbitraj Teritorial, căruia i s-a adresat ş contestatoarea; Consiliul de Onoare şi Arbitraj Teritorial Vâlcea a soluţionat contestaţia împotriva hotărârii nr. 31 din 31 octombrie 2008, pronunţând hotărârea nr. 1 din 16 ianuarie 2009, aflată la dosar.

împotriva acesteia, Regulamentul de aplicare al Statutului Partidului X. prevede că persoana nemulţumită se poate adresa cu recurs la Curtea de Onoare şi Arbitra Bucureşti, cale administrativă urmată de către contestatoare, care a fost respinsă, prin decizia nr. 9 din 5 august 2009.

Potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicţiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului.

Conform art. 22 alin. (3) din Statutul Partidului X., contestarea sancţiunilor de către orice membru al partidului se poate face potrivit Regulamentului de aplicare a Statutului Aşa cum s-a reţinut mai sus, contestatoarea a urmat procedura prevăzută ae Regulamentul de aplicare a Statutului Partidului X.; potrivit dispoziţiilor art. 28 din Regulament, deciziile pronunţate de Curte, în recurs, privesc atât situaţia de fapt, cât; pe cea de drept şi sunt definitive şi executorii.

Faţă de aceste considerente, contestatoarea nu se mai putea adresa instanţei de contencios administrativ, pentru anularea hotărârii nr. 31 din 31 octombrie 2008 3 Biroului Politic Teritorial al Partidului X. – Filiala Vâlcea, astfel că în mod corect prima instanţă a respins contestaţia ca inadmisibilă.

Potrivit dispoziţiilor art. 312 alin. (1) C. pr. civ., recursul a fost respins ca nefondat