Hotarirea consiliului local prin care au fost aprobate drepturi de natura salariala, altele decit cele prevazute de lege . Acte ale autorităţilor publice


Incalcarea dispozitiilor legale atrage anulabilitatea acesteia

Institutia Prefectului a chemat in judecata Consiliul Local al Orasului B, pentru a se dispune anularea a doua Hotarari cu acelasi numar 33 din 29 martie 2007, privind aprobarea de noi drepturi salariatilor Primariei Orasului B.

A sustinut reclamanta ca actul administrativ este nelegal, deoarece, prin Hotararea nr.33/2007 au fost incalcate dispozitiile art. 31 alin.(2) si (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, ce se refera la salarizarea functionarilor publici si care se efectueaza in conditiile legii, iar alte drepturi salariale de asemenea se stabilesc in conditiile legii si prin Hotararea Consiliului Local s-au stabilit o serie de drepturi de natura salariala si intr-un cuantum diferit fata de dispozitiile legale in vigoare, respectiv Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 si Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 99/2000.

Dispozitiile art. 72 din aceeasi lege, stabilesc ca autoritatile publice pot incheia anual, in conditiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, dar care trebuie sa cuprinda numai masurile cuprinse in lege si anume, cele referitoare la constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor de munca, cele privind sanatatea si securitatea in munca, programul zilnic de lucru, perfectionarea profesionala, protectia celor alesi in organele de conducere sindicala, si, nu drepturile de natura salariala.

De asemenea, dispozitiile art. 12 alin.(1) din Legea nr. 130/1996, republicata, prevad posibilitatea incheierii contractelor de si pentru salariatii institutiilor bugetare, dar prin acestea nu se pot negocia clauze referitoare la drepturi ale caror acordare sunt stabilite prin dispozitii legale.

Prin aprobarea acestui contract colectiv de munca, s-au stabilit o serie de drepturi in favoarea functionarilor publici din cadrul Primariei orasului B de natura salariala, care exced dispozitiile legale enuntate si sunt exemplificate articolele 33 si 35 din contract.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici care monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legislatiei privind functionarii publici prin adresa nr. 1020815 din 23 mai 2007 precizeaza ca nu este posibila acordarea unor drepturi salariale suplimentare de natura celor prevazute in contractul colectiv de munca, deoarece regimul juridic al raporturilor de serviciu este stabilit numai prin Legea nr. 188/1999. privind Statutul functionarilor publici, republicata.

Consiliul Local al orasului B a formulat intampinare, solicitand respingerea cererii ca neintemeiata, motivat de faptul ca, hotararea emisa, prin care s-a aprobat acordul /contract colectiv de munca, a avut in vedere dispozitiile Legii nr. 188/1999, ale Codului muncii, ale Legii nr. 130/1996, republicata, a legii sindicatelor nr. 54/2003, cat si Ordonantele de Guvern referitoare la cresterile salariale si la sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar si cel contractual .

Pentru aceste considerente, acest contract colectiv de munca a fost inregistrat la Directia de Munca Solidaritate Sociala si Familie , recunoscandu-i-se legalitatea in baza Legii nr. 130/1996.

Potrivit Legii nr. 188/1999, republicata, privind statutul functionarilor publici, acestia beneficiaza de prime si alte drepturi salariale in conditiile legii si de asemenea autoritatile publice pot incheia anual tot in conditiile legii acordul cu sindicatele reprezentative ale acestora.

Primele si drepturile salariale mentionate in acordul/contract colectiv de munca, sunt prevazute in legislatia in vigoare si anume de art. 19 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007, art. 40 din Legea nr. 188/1999, art. 155 din Legea nr. 53/2003 codul muncii, art. 11 din Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 123/2003 privind cresterea salariilor ce se acorda personalului din sectorul bugetar, astfel ca, nu a existat o incalcare a legii asa cum se sustine de catre reclamanta.

Prin intampinare parata Consiliul Local B a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active va Institutiei prefectului cu motivarea ca potrivit legii speciale contractele colective de munca sunt incheiate si pentru salariatii institutiilor bugetare, contractul fiind inregistrat legal de catre D.M.S.S.F. , iar niciuna dintre partile contractante nu a contestat inregistrarea acestuia, primarul semnand contractul colectiv de munca in virtutea principiului autonomiei locale.

La data de 20.01.2009 Sindicatul din Administratia Publica Olt „C” a formulat cerere de interventie accesorie in interesul paratului, solicitand respingerea cererii reclamantei ca neintemeiate, cu motivarea ca reclamantul nu demonstreaza in nici un fel incalcarea legii prin negocierea contractului colectiv de munca si nu exemplifica nici macar o clauza negociata care s-ar referi la acordarea sau stabilirea cuantumului vreunui drept stabilit prin dispozitii legale, nefiind incalcate dispozitiile Legii 188/1999.

In raport de dispozitiile legale s-a apreciat ca exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului este neintemeiata, fiind respinsa, art 26 din Legea 340/2004 dispunand ca in exercitarea atributiei cu privire la verificarea legalitatii actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice locale ori judetene, prefectul poate ataca, in fata instantei de administrativ, aceste acte, daca le considera nelegale, cu exceptia actelor de gestiune, in cauza fiind vorba despre acte administrative, respectiv hotarari ale consiliului local.

Pe fond s-a apreciat ca cererea reclamantei este intemeiata cata vreme prin cele doua hotarari cu nr 33/29.03.2007 au fost stabilite o serie de drepturi privind sporul de fidelitate,sporul de loialitate, plata cheltuielilor pentru tratamente medicale, sporul de stres, plata cheltuielilor pentru o tinuta decenta, plata cheltuielilor pentru hrana, prime cu ocazia diferitelor sarbatori, indemnizatii de inmormantare egale cu trei salarii medii, acordarea a trei salarii medii brute in cazul pensionarii.

Regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si stat sau administratia publica locala, ca raporturi de serviciu, sunt reglementate prin Legea 188/1999 care constituie cadrul general privind statutul functionarilor publici, art 72 reglementand posibilitatea incheierii acordurilor colective in sensul ca autoritatile publice pot incheia anual, in conditiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii acestora, care sa cuprinda numai masuri referitoare la constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca; sanatatea si securitatea in munca, programul zilnic de lucru, perfectionarea profesionala si alte masuri decat cele prevazute in lege privind protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, acordurile colective putind cuprinde numai masuri de natura celor precizate anterior.

Pe de alta parte, referitor la salarizarea functionarilor publici, prin art 31 din legea 188/1999 R se prevede expres modul de compunere al salariului functionarului public, textul de lege dispunand ca primele si alte drepturi salariale se acorda functionarilor publici numai in conditiile legii.

O.G. 6/2007 reglementeaza de asemenea drepturile salariale si alte drepturi ale functionarilor publici, dispozitiile acesteia coroborate cu dispozitiile art. 31 din Legea 188/1999 conducand la concluzia ca salarizarea functionarilor publici este guvernata de principiul legalitatii si nu de cel al consensualismului.

Contractul colectiv de munca ale carui elemente au fost preluate si aprobate prin H.C.L. B 33/2007, contine si elemente de reglementare pe cale conventionala, respectiv sporuri si prime care nu pot forma obiectul conventiei partilor, deoarece in materia salarizarii functionarilor publici se aplica in mod exclusiv normele din legile ce reglementeaza domeniul respectiv.

Autoritatile publice pot incheia contracte colective de munca cu personalul contractual, insa, asa cum se arata in art 12 din Legea 130/1996, prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile a caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale, prin contractul colectiv si prin hotararea consiliului local neputandu-se deroga de la lege, asa cum s-a intamplat in cauza de fata, HCL nr 33/2007 fiind nelegala, iar ca o consecinta, contractul colectiv invocat devine lipsit de efecte.

Pentru considerentele expuse a fost admisa cererea reclamantei si s-a dispus anularea HCL 33/29.03.2007.

Ca o consecinta a fost respinsa si cererea de interventie accesorie formulata de intervenienta Sindicatul din Administratia Publica Olt „C”.

Data publicarii pe portal : 03.03.2009