Încetarea de drept a mandatului de consilier local în cazul în care intervine pierderea calităţii de membru al partidului politic. Neretroactivitatea dispoziţiilor Legii nr. 249/2006 de modificare a prevederilor Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilo


CEDO, art. 6, C. R., art. 15 Legea nr. 393/2004, art. 9 alin. (2) lit. h) Legea nr. 249/2006 Decizia C.C. nr. 61/2007

în condiţiile în care la data la care consilierul local şi-a schimbat apartenenţa politică, modificările aduse Legii privind statutul aleşilor locali prin Legea nr. 249/2006 nu erau în vigoare, nu se poate constata încetarea de drept a mandatului, deoarece legea nu poate retroactiva, astfel după cum s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 61/15.02.2007.

C.A. Alba-lulia, Secţia de administrativ şi fiscal Decizia civilă nr. 350 din 22 octombrie 2007

Reclamanta Organizaţia Judeţeană a Partidului Social Democrat a solicitat în contradictoriu cu pârâţii comuna J. prin Consiliul Local, comuna J, prin Primar şi pârâtul X. să se constate încetarea de drept a mandatului de consilier local al pârâtului. în motivarea cererii s-a arătat că pârâtul a fost membru PSD în organizaţia comunală, a candidat din partea acestui partid la alegerile din iunie 2004 şi a devenit consilier pe listele acestui partid. în temeiul Legii nr. 249/22.06.2006, consilierii locali aveau obligaţia ca în termen de 45 de zile de la data publicării legii să declare apartenenţa politică, prin declaraţie pe proprie răspundere. Pârâtul, la data de 20.07.2006 a declarat că este membru PSD, iar ulterior în termenul de 45 de zile a dat o nouă declaraţie prin care arată că este membru al Partidului Conservator. Reclamanta a solicitat consiliului local să adopte o hotărâre prin care să constate încetarea de drept a mandatului de consilier local şi să valideze pe locul rămas vacant pe următorul candidat de pe listele PSD întocmite la alegerile din 2004. In drept s-au invocat prevederile Legii nr. 249/2006.

Secţia comercială şi contencios administrativ a Tribunalului Alba prin sentinţa nr. 269/20.03.2007 a respins excepţiile lipsei calităţii procesuale active, a lipsei de obiect, ambele invocate de pârât. A admis acţiunea în contencios administrativ, a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local. Instanţa a soluţionat excepţiile invocate în sensul că reclamanta justifică în cauză calitatea procesuală activă în condiţiile în care pârâtul a fost ales consilier local pe listele PSD, iar în situaţia încetării mandatului se solicită validarea altui consilier de pe listele aceluiaşi partid. Acţiunea formulată are obiect, întrucât este greşită susţinerea că doar hotărârile consiliului local pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ, deoarece în condiţiile art. 1 din Legea nr. 554/2004 reclamanta urmăreşte aplicarea legii la o situaţie de fapt şi prin aceasta crearea unei situaţii juridice noi. Pe fondul cauzei s-a constatat ca mandatul de consilier local al pârâtului a încetat de drept, potrivit art. 9 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 393/2004 modificată prin Legea nr. 249/2006, deoarece a doua declaraţie de adeziune constituie o demisie din PSD. Instanţa a reţinut că la data de 02.07.2006, când pârâtul şi-a declarat apartenenţa la Partidul Conservator, Legea nr. 249 intrase în vigoare, iar dispoziţiile art. II nu sunt incidente în cauză, deoarece a pierdut calitatea de membru al partidului pe listele căruia a fost ales ulterior datei de 01.07.2006. Prin Decizia nr. 61/2007 au fost declarate neconstituţionale dispoziţiile art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 249/2006, deoarece se încalcă principiul neconstituţional al neretroactivităţii legii.

Comuna, prin Consiliul local şi Primar, a declarat recurs prin care solicita modificarea sentinţei şi respingerea acţiunii. Prin motivele de recurs se arată că declaraţia privind apartenenţa politică a fost depusă la Consiliul local la data de 20.07.2006, dată la care erau în vigoare prevederile Legii nr. 393/2004 şi care nu reglementau încetarea de drept a mandatului de consilier prin pierderea calităţii de membru al partidului politic pe ale cărei liste a fost ales. Legea nr. 249/2006 care prevedea aceasta sancţiune a intrat în vigoare la data de 11.08.2006. în drept s-au invocat dispoziţiile art. 299 şi următoarele C. proc. civ.

Pârâtul X. a declarat recurs prin care solicită modificarea hotărârii şi respingerea acţiunii. Prin motivele de recurs se arată că prima instanţă a soluţionat greşit excepţiile invocate. Pârâtul a devenit membru al PC când erau în vigoare prevederile Legii nr. 393/2004, iar legea nu retroac-tivează. în drept s-au invocat dispoziţiile art. 3041 C. proc. civ.

Reclamanta a depus întâmpinare prin care solicită respingerea recursurilor declarate, sentinţa pronunţată fiind legală şi temeinică.

Curtea, analizând sentinţa atacată sub aspectul recursurilor declarate a constatat că sunt întemeiate şi a modificat sentinţa în sensul că a respins acţiunea.

Instanţa de fond a soluţionat corect excepţiile invocate, atât a lipsei calităţii procesuale active, cât şi a lipsei de obiect. Pârâtul a ajuns consilier local pe listele PSD, astfel că reclamantul are calitate procesuală activă să solicite încetarea de drept a mandatului de consilier local şi validarea în calitate de consilier a următorului candidat de pe liste. Obiectul acţiunii îl constituie constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în temeiul Legii nr. 249/2006 şi în consecinţă acţiunea nu este lipsită de obiect, solicitând, aşa după cum a reţinut prima instanţă, aplicarea dispoziţiilor legii la starea de fapt, în condiţiile în care pârâtul refuză.

Pârâtul a devenit consilier local în iunie 2004, fiind candidat pe listele PSD.

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, (M. Of. nr. 912 din

7 octombrie 2004), prevede în art. 9 incompatibilităţile aleşilor locali.

Legea nr. 393/2004 a fost modificată prin Legea nr. 249/ 2006, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 554 din 27 iunie 2006. La punctul 3 se prevede că la articolul 9 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1). Textul legii reglementează încetarea de drept a mandatului de ales local în cazul în care intervine pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales. Dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. h1), alin. (21) din Legea nr. 393/2004 intra în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1).

în art. II alin. (1) din lege se stabileşte că în termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, aleşii locali care intră sub incidenţa art. 9 alin. (2) lit. h1), alin. (21) şi art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt obligaţi, sub sancţiunea încetării mandatului, să îşi declare apartenenţa politică, prin declaraţie scrisă, pe propria răspundere, depusă la secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

La data de 02.07.2006, pârâtul a dat declaraţia de apartenenţă la PSD, iar la aceeaşi dată a formulat o altă declaraţie de apartenenţă la PC. Analizând data la care au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 393/2004 se constată că la data la care pârâtul şi-a declarat apartenenţa politică, modificările nu erau în vigoare, iar legea în forma anterioară nu prevedea ca motiv al încetării de drept a mandatului de ales local schimbarea de apartenenţa politică.

Potrivit art. 15 alin. (2) din Constituţie, legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. Neretroactivitatea constituie principiul de drept în temeiul căruia actele normative, deciziile judiciare sau actele juridice nu pot avea efecte în trecut, ci numai posterior promulgării, pronunţării sau întocmirii acestora. Aplicarea acestui principiu asigură stabilitatea raporturilor juridice şi dreptul părţilor la un proces echitabil, potrivit art. 6 din CEDO, prin aceea că subiectul de drept prin acţiunea pe care o întreprinde se supune reglementărilor în vigoare în cunoştinţă de cauză.

Aceasta interpretare se impune cu atât mai mult cu cât prin Decizia nr. 61 din 18 ianuarie 2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 116 din 15 februarie 2007, Curtea Constituţională a constatat ca art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt neconstituţionale, fiindcă încalcă principiul constituţional al neretroactivităţii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie. Aceasta deoarece, în lipsa oricărei menţiuni cu privire la momentul în care alesul local şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales, legea este susceptibilă a fi aplicată retroactiv, respectiv asupra celor care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 249/2006, şi-au pierdut această calitate. Nu se poate pretinde unui subiect de drept să răspundă pentru o conduită anterioară intrării în vigoare a unei legi care reglementează sau modifică, pentru viitor, această conduită. Subiectul de drept nu putea să prevadă conţinutul noilor reglementări în domeniu adoptate de legiuitor, iar comportamentul său este unul normal dacă se desfăşoară în cadrul ordinii de drept atunci în vigoare. în condiţiile în care legea îşi propune să modifice statutul dobândit la data începerii mandatului, prin instituirea unui caz nou de încetare a acestuia, legea devine retroactivă. Art. 15 alin. (2) din Constituţie consacră principiul neretroactivităţii legii, în sensul că o lege odată adoptată de Parlament va putea produce efecte juridice numai pentru viitor. Aşadar, este neconstituţional, în sensul încălcării art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, ca printr-o normă legală să fie sancţionat un comportament manifestat anterior intrării în vigoare a acelei norme.

în aceste condiţii, se constată că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile legale privind încetarea de drept a calităţii de consilier local prin schimbarea apartenenţei politice, deoarece la data când pârâtul a redactat declaraţia, modificările aduse Legii nr. 393/2004 nu erau în vigoare.