încheierea actului în lipsa contravenientului. Semnarea procesului-verbal în calitate de martor de un alt agent constatator. Nulitate


O.G. nr. 2/2001, art. 19 alin. (2)

Conform art. 19 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, nu poate avea calitatea de martor semnatar al unui proces-verbal de contravenţie un alt agent constatator; în consecinţă, procesul-verbal semnat de o astfel de persoană este nelegal.

Trib. Vaslui, dec. civ. nr. 313/2005, portal.just.ro

Prin sentinţa civilă nr. 2230 din 25 septembrie 2003, Judecătoria Bârlad a respins plângerea formulată de petentul G.D. împotriva procesului-verbal de contravenţie încheiat de Direcţia Silvică Vaslui, Ocolul Silvic Bârlad, pe care l-a menţinut. Instanţa de fond a reţinut din probele administrate în cauză că petentul nu a făcut dovada provenienţei materialului lemnos pe care îl transporta la data efectuării controlului de către reprezentanţii agentului constatator.

Prin decizia civilă nr. 313 din 12 aprilie 2005, Tribunalul Vaslui a admis recursul declarat de petentul G.D., a modificat în tot sentinţa pronunţată de judecătorie şi, în consecinţă, a admis plângerea formulată împotriva procesului-verbal de contravenţie, pe carc l-a anulat. Tribunalul, analizând actele de la dosarul cauzei, a constatat că procesul-verbal de contravenţie nu întruneşte cerinţelc prevăzute de norma-cadru în materie contravenţională, martorii menţionaţi având calitatea de agenţi constatatori. S-a constatat că procesul-verbal de contravenţie a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, care prevăd că nu poate avea calitatca de martor semnatar al unui proces-verbal de contravenţie un alt agent constatator.

în consecinţă, procesul-verbal a fost anulat ca nelegal.